UTRIKES. I Danmark har den socialdemokratiska regeringen lagt fram ett förslag om en ny epidemilag där medborgarna ska kunna tvingas att undersöka och låta behandla sig. De ska även kunna tvångsvaccineras, föras till lämpliga anläggningar och kvarhållas med våld, även av privata aktörer.

Danmarks socialdemokratiska regering har lagt fram ett förslag om en ny epidemilag som ska ersätta den tillfälliga epidemilag som infördes den 12 mars, skriver Nya Tider.

I det nya förslaget vill man ge hälso- och äldreminister Magnus Heunicke (S) befogenhet att på eget initiativ placera en sjukdom i kategorin ”socialt kritisk sjukdom”, utan att beslutet behöver underställas Folketinget.

Enligt förslaget ska Styrelsen för patientsäkerhet – som lyder under hälso- och äldreministeriet – kunna tvinga enskilda medborgare till undersökning som sedan kan leda till tvångsintagning på sjukhus. Beslutet ska sedan kunna förlängas var fjärde vecka. Detta för att ”vid behov för att förhindra, innehålla eller utrota allmänt farliga eller socialt kritiska sjukdomar”.

Myndigheten ska även få besluta om isolering som kan ske i någon ”lämplig anläggning” i det fall isolering i hemmet inte anses möjligt. Även detta beslut ska kunna förlängas var fjärde vecka.

Människor ska kunna tvingas till att låta behandla sig liksom att myndigheterna ges rätt att tvångsvaccinera ”specifika riskgrupper”.

Om någon ”inte följer en order” så ska våld få användas. Man ska både få låsa in och kvarhålla personer mot deras vilja, vilket ska kunna genomföras med bistånd av polisen som ska ”bevilja användning av nödvändig kraft”

Dessutom ska sjukvården vara skyldig att lämna information om sina patienter och medborgarna förse myndigheten med information om man var man vistats – både inom landet och utomlands – och vem man varit i kontakt med.

Mads Palsvig, som tidigare varit bankanställd och arbetat för flera av världens största banker samt varit informell rådgivare åt bland annat Federal Reserve, har nu startat partiet JFK21.

Angående att den nya lagen ska kunna ge all beslutanderätt till en enda person säger Palsvig till Nya Tider:

— Han är i princip diktator nu. Han kan bestämma att en person, en grupp eller alla, ska tvångsvaccineras.

— Just nu kräver det, enligt den lag som kom i mars, att man förmodar att en person är smittad med kategori A. Inte corona, utan det ska vara ett dödligt virus, enligt det som gäller nu. Det blir mycket, mycket sämre om den nya lagstiftningen antas, för den lag som finns nu har en solnedgångsklausul och ska upphöra den 21 mars nästa år.

Det finns ännu en uppmärksammad aspekt i den nya lagen. Den vill ge inte bara staten och polisen makt att använda våld för att kvarhålla personer utan även privata aktörer.

I förslaget under ett avsnitt om ”genomförande av åtgärder inklusive våldsanvändning” står följande:

På samma sätt kan privata institutionsägare på exempelvis det sociala området kunna använda våld för genomförande eller upprätthållande av en föreslagen åtgärd efter tillstånd från Styrelsen för patientsäkerhet.

Folketinget ska behandla det nya lagförslaget den 13 november.


  • Publicerad:
    2020-11-12 15:00