EU. Globalisterna i EU arbetar allt mer för att införa deras tolkningar av mänskliga rättigheter i EU:s medlemsländer.

Genrebild: Piqsels (Public Domain).

EU har antagit en resolution där man vill ”försvara” demokratin. Den marxistiskt kontrollerade nättidningen Europaportalen gläds över att resolutionen antagits.

Flera EU-länder anklagas för att urholka rättsstatens principer om bland annat domstolars oberoende och andra demokratiska grundpelare som pressfrihet och minoriteters rättigheter. Främst handlar det om Polen och Ungern, men även länder som Malta, Rumänien och Slovakien förs fram.

Udden är alltså riktad mot de mindre liberala EU-medlemsländerna. Vad EU egentligen vill skydda är den liberala andan som de nu anser är hotad vilket framgår i resolutionen:

Europaparlamentet varnar för att en aldrig tidigare skådad och eskalerande kris äventyrar unionen och dess grundläggande värden och hotar dess långsiktiga överlevnad som ett demokratiskt fredsprojekt. Parlamentet är djupt oroat över att autokratiska och icke-liberala tendenser ökar och befästs, vilket förvärras av covid-19-pandemin och den ekonomiska tillbakagången, men även av korruption, desinformation och så kallad state capture, vilket innebär att staten beslagtas för egna syften, i flera medlemsstater.

Begreppet state capture förklaras genom Wikipedia såhär:

The classical definition of state capture refers to the way formal procedures (such as laws and social norms) and government bureaucracy are manipulated by private individuals and firms so as to influence state policies and laws in their favor. State capture seeks to influence the formation of laws, in order to protect and promote influential private interests. In this way it differs from most other forms of corruption which instead seek selective enforcement of already existing laws.

I Wikipedias artikel framställs Ungern och Bulgarien som exempel på nationer där begreppet kan användas. I verkligheten kan denna begreppsförklaring även användas mot andra västerländska länder. Inte minst Sverige själv, eftersom Socialdemokratin har starka band med den finansiella eliten och speciellt bankirfamiljen Wallenberg, vilket gav upphov till låten Staten och Kapitalet.

Vad EU vill är att alla medlemsländerna skall upprätthålla artikel 2 av EU-fördraget. Alla medlemsländer som alltså går med i EU tvingar sig till att implementera den liberala kosmopolitiska andan som EU skapades efter.

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

I dokumentet förespråkar EU-parlamentet inte bara de liberala värderingarna i Europa utan även över hela världen. Redaktionens fetning.

Europaparlamentet betonar att unionen snarast måste utveckla en stabil, övergripande och positiv agenda för att effektivt skydda och stärka demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna för alla sina medborgare. Parlamentet insisterar på att unionen måste förbli en förkämpe för frihet och rättvisa i Europa och världen.

Parlamentet kommer självfallet finansiera NGO:s som sympatiserar med de ideologiska grunder som läggs fram i artikel 2 av EU-fördraget.

Varje övervakningsmekanism måste på ett betydelsefullt sätt involvera aktörer som arbetar för att skydda och främja demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna, inbegripet det civila samhället, Europarådet och FN:s organ, Organisationen för säkerhet och samarbete, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, nationella institutioner för mänskliga rättigheter, berörda myndigheter och yrkessammanslutningar som stöder domstolsväsendets arbete att utifrån en oberoende ställning skipa rättvisa. Det behövs därför lämplig EU-finansiering till det civila samhället, framför allt genom programmet för rättsliga frågor och programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden.

En årlig genomgång av medlemsstaterna skall göras. Om medlemsstaten inte uppfyller artikel 2 kommer rekommendationer läggas fram av EU. Skulle inte medlemsstaten åtgärda det som anses fel av EU kan det bli straffåtgärder mot nationen såsom strypt EU-finansiering, Eller att artikel 7 i EU-fördraget används mot medlemsstaten som då förlorar beroende på allvarlighet i överträdelsen sin röst.

Sverigedemokraterna var de enda som röstade nej till resolutionen av alla svenska partier i parlamentet. Rasblanderskan Sara Skyttedal (KD) röstade för resolutionen.


  • Publicerad:
    2020-10-13 19:00