BANKMAFFIAN Bakgrunden till näpsandet är ett eskalerande missnöje hos konsumenter med bankernas godtyckliga repression av kunder som förvägras öppna konto eller får befintligt konto spärrat/nedstängt.

Finansinspektionen kallar nu en rad banker till ett ”rundabordssamtal” på fredag 20 maj. Vid sammankomsten ska ämnet ”den lagstadgade rätten att öppna betalkonto” dryftas. FI motiverar åtgärden med det stigande antalet anmälningar man får in från förargade användare, som antingen förvägrats öppna ett nytt konto eller också fått ett existerande konto spärrat eller borttaget.

— Detta är ett betydande problem, förklarar Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI, för inspektionens presstjänst och hon fortsätter:

— Utan ett konto är det svårt att klara sig i vardagen, då det varken är möjligt att ta emot löneinbetalningar, betala eller göra överföringar.

Kallade till samtalet, som alltså äger rum på FI, är Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Svenska Bankföreningen samt Sparbankernas Riksförbund.

Växande raseri mot bankers nonchalans och arrogans

FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå har noterat ett eskalerande missnöje hos konsumenter med bankernas godtyckliga repression mot existerande och presumtiva kunder. Klagomålen blir allt fler och anmälarna allt argare. I åtskilliga anmälningar uppges antingen att man antingen rakt ut förvägrats möjlighet till prövning av fattat beslut eller också att man nekats hänvisning till klagomålsansvarig.

Glasklar lag grumlas genom ett tillägg

EU:s så kallade betalkontodirektiv, har implementerats i form av betaltjänstlagen, vilken berättigar samtliga konsumenter bosatta i EES rätt att öppna ett betalkonto med tillhörande grundläggande funktioner – dock med reservationen att detta endast gäller under förutsättning att det ”inte föreligger några särskilda specifika skäl att förvägra kunden ett konto”.