SVERIGE. Naturvårdsverket har släppt en lista på tolv växt- och djurarter som förbjuds i Sverige. Detta då invasiva arterna kan vara ett stort hot mot biologisk mångfald.

Naturvårdsverket har lagt till tolv nya växter och djur på EU-listan över invasiva främmande arter och från och med 2 augusti är det förbjudet att sälja eller överlåta bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört.

Handlare har, för de tolv nya, ett år på sig att överlåta eller sälja ut de exemplar de har i lager. För de arter som funnits på listan sen tidigare är förbudet redan på plats både för privatpersoner och för handlare.

På Naturvårdsverkets hemsida skriver de:

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och de kan också få stora negativa effekter på trädgård, jord- och skogsbruk och människors hälsa. Det går ofta att stoppa en invasiv art om den upptäcks tidigt.

Bland de tolv nya arterna bedöms flera kunna etablera sig och bli invasiva i Sverige. Några växer redan vilt i landet, exempelvis jättelokan. På EU-listan över invasiva arter finns redan 37 arter som inte får bytas, födas upp, transporteras eller släppas ut i naturen.

Källa:
Tolv nya växter och djur på EU-listan över invasiva främmande arter


  • Publicerad:
    2017-08-03 10:10