Jordbruksdepartementet har den 6 februari, på Samefolkets dag, startat en kampanj riktad till högstadieelever för att indoktrinera dessa om Sveriges ursprung. Falskeligen påstås och upprepas den gamla myten om att samerna skulle utgöra Sveriges ursprungsbefolkning, trots att arkeologiska fynd bevisar motsatsen.

Jordbruks- och sameministern, Ann-Christin Nykvist, har nyligen skickat ut ett brev om en satsning på information om samerna som Sveriges urbefolkning till landets alla högstadieskolor.
Enligt Nykvist är syftet och hennes förhoppningar med ”informationen”:
– Den ska utgöra ett steg i arbetet med att öka kunskapen om vår urbefolkning, ge er högstadielärare underlag för lektioner samt inspirera till diskussioner kring samer och samisk kultur ute i skolorna.
Förslaget i sin helhet ska presenteras idag, den 6 februari, på Samefolkets dag och Nykvist kommer bland annat att presentera en ”informationstidning” om samerna och deras kultur till Sveriges alla högstadieelever.

Att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning är en propagandamyt som våra fiender använder sig av och som, tyvärr, är starkt rotad bland många svenskar. Sverige befolkades söderifrån av germanska folkstammar när inlandsisen sakta smälte och drog sig norrut. Dessa vandrade över den landbrygga som då sammanhöll nuvarande Sverige med kontinenten. De germanska folkstammarna vandrade under årtusendena allt längre norrut och befolkade dagens Sverige. Dagens svenskar är direkta avkomlingar till dessa folkstammar. När Sverige befolkades söderifrån var fortfarande stora delar av dagens Norrland istäckt, och människor kunde således inte bo där.

Samerna kom först några årtusenden senare, när isen smält, österifrån från Asiens vidder och hade ett starkt mongoliskt inslag i sin genbank.
Att samerna kom senare än germanerna bevisas av arkeologiska forskningsresultat.
Sveriges äldsta fynd för mänsklig aktivitet har hittats i Skåne, i Lockarp och Mölleröd, i form av några pilspetsar och flintredskap. Dessa fynd är över 14 000 år gamla.
Norrlands äldsta fynd, som inte behöver vara efter samer, utan kan lika gärna vara efter germaner som kommit söderifrån, är ”endast” ca 9 000 år gammalt och hittades vid Garaselet invid Byskeälven i Västerbotten.
Detta betyder att germanerna var har först, minst 5 000 år tidigare än samerna.
Det äldsta skelettet som hittats på den skandinaviska halvön stärker bevisen om Nordens äkta ursprungsfolk. Skelettet hittades i Norge med ett intakt kranium av dolychokephal (långskallig) typ, vilket är den skallform germaner har. Samerna däremot har brachykephal (kortskallig) skallform.

Att regimen använder sig av propagandamyten om att samerna är Sveriges ursprungsfolk är inget att förvånas över, de arbetar aktivt för svenskarnas förintelse och i denna process är denna myt ganska viktig.
Med den kan de hävda att vi inte var här först utan att vi också är invandrare och således inte har någon äganderätt över detta land, något de ständigt påpekar.
Samerna å sin sida trivs i rollen som ursprungsfolk, de har därigenom bl.a. fått speciella privilegier med jakt- och fiskerätter och erhåller stora bidrag.
Samernas kultur lyfts fram och förhärligas medan den ursprungliga kulturen i Sverige – svenskarnas kultur – enligt regimen inte ens existerar. ”Det finns inget svenskt, vi är alla invandrare och uppblandade” heter det som bekant.
Faktum är att en stor del av Sveriges folk är direkt avkomma efter de germanska stammar som intog landet efter istiden, och övriga svenskar har rötter bland närbesläktade folk och dessa har varit assimilerbara. Den invandring som skett under historiens lopp har varit relativt liten och kontrollerad och har fyllt ett behov. Det går inte alls att jämföra med dagens totala främlingsinvasion utan kontroll, hur gärna regimen än vill ge sken av det.

Vi kan inte låta regimen med dess lögner om svenskarnas ursprung stå oemotsagda, utan vi måste nå ut med sanningen om att svenskarna är Sveriges ursprungsfolk. Sverige är nämligen svenskarnas land, och vi har ägande- och bestämmanderätten över dess mark!


  • Publicerad:
    2004-02-06 00:00