JURIDIK. I en inte bara historisk utan också banbrytande dom fastställer Högsta förvaltningsdomstolen idag att medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen har samma rätt att äga vapen som andra svenska medborgare.

Tobias Lindberg håller föredrag.

Hösten 2019 fick Tobias Lindberg sina jaktvapen beslagtagna av den svenska polisen. Lindberg är medlem i Nordiska motståndsrörelsen och framför allt känd som en av de fasta medarbetarna i Radio Nordfront.

Polismyndigheten menade att Lindberg på grund av sitt medlemskap i Motståndsrörelsen ingår i en våldsbejakande extremistmiljö där vapnen skulle kunna ”missbrukas”. Detta är ett resonemang som polisen har använt mot många laglydiga vapenägare i Motståndsrörelsen som fått sina vapen beslagtagna de senaste åren, men Lindberg accepterade inte polisens beslut och har framgångsrikt drivit ärendet till högsta instans.

Efter att ha förlorat i alla tidigare instanser gav idag Högsta förvaltningsdomstolen, som har sista ordet i dessa ärenden, Lindberg rätt. I domen skriver HFD att Lindberg i sin överklagan fokuserat på att polisen inte på något sätt har kunnat peka på hur han personligen skulle vara olämplig som vapenägare. Vidare skriver HFD detta om de rättsliga utgångspunkterna för ärendet:

Återkallelsegrunden ”skälig anledning” tar sikte främst på omständigheter som kan hänföras till innehavarens person och hans möjligheter att ta vård om vapnet (prop. 1990/91:130 s. 64).

Därefter skriver HFD att Sverige har en grundlag som garanterar medborgarna yttrande-, demonstrations- och föreningsfrihet och skriver följande om de friheterna:

Friheterna innebär en rätt att utan ingripande eller repressalier uttrycka åsikter, delta i demonstrationer och vara medlem i organisationer. Ett vapentillstånd kan således inte återkallas enbart på grund av en persons åsikter eller medlemskap i en politisk organisation eller deltagande i möten och manifestationer anordnade av organisationen.

Rätten konstaterar sedan att Nordiska motståndsrörelsen är ett registrerat politiskt parti och att Tobias Lindberg bara har gjort lagliga saker som att delta i radiosändningar, demonstrationer och dela ut flygblad. Polismyndighetens resonemang om att Motståndsrörelsen är en ”våldsbejakande miljö” där ingen bör få äga vapen nämner rätten men avfärdar sedan resonemanget med följande ord:

För att Tobias Lindberg ska ha visat sig vara olämplig att inneha vapen krävs att han inte uppfyller de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som bör ställas på en innehavare av skjutvapen. Det har inte gjorts gällande att Tobias Lindberg gjort sig skyldig till någon brottslighet eller att det finns en risk för att han personligen kommer att missbruka sina vapen. Inte heller har det förts fram några konkreta omständigheter som talar för att hans engagemang i vit maktmiljön innebär en risk att han skulle förlora kontrollen över sina vapen och att de skulle missbrukas av någon annan. Det finns därför inte förutsättningar för att återkalla Tobias Lindbergs tillstånd att inneha vapen. Överklagandet ska därför bifallas.

Som påpekades inledningsvis har polisen i många ärenden där vapen beslagtagits inte kunnat göra gällande att vapenägaren personligen är olämplig utan man har talat om att ägaren skulle kunna förlora kontrollen över sina vapen och att de skulle kunna användas för andra för att begå brott. Därför kan det i det här sammanhanget nämnas att antalet tillfällen då det faktiskt hänt med vapen som ägts av medlemmar i Motståndsrörelsen är exakt noll. Polisen kommer med anledning av detta faktum och den nu aktuella domen att ha svårt att fortsätta beslagta vapen med denna motivering.

När Nordfront kontaktar Tobias Lindberg är han positivt överraskad över domen.

— Helt fantastiskt! Jag trodde faktiskt inte att de skulle döma till vår fördel, utan jag trodde att de – trots att lagar och regler i detta fall är på vår sida – ändå skulle hitta på något sätt att ta vapnen från mig. Men man kan alltså fortfarande bli överraskad, säger Lindberg till Nordfront.

Bakom den banbrytande domen står justitieråden Helena Jäderblom, Margit Knutsson och Leif Gäverth. Två justitieråd, Mahmut Baran och Marie Jönsson, var skiljaktiga och menade att polisen borde ha rätt att ta vapnen av medlemmar i ett lagligt men starkt oppositionellt parti.

Tredje juridiska segern i år
Detta är den tredje juridiska segern på mindre än ett halvår för Nordfront. I april besegrade Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen Svenska Akademien som stämde föreningarna för påstått brott mot det så kallade Klassikerskyddet.

Den andra segern kom förra veckan då Högsta domstolen gav Nordfronts förre ansvarige utgivare rätt mot JK. HD:s dom innebär att alternativmedier har samma rätt att skildra grovt våld som ”traditionella medier”.

Källa:
5653-20 (Högsta förvaltningsdomstolen)


  • Publicerad:
    2021-06-28 14:35