FOLKMORD. Erik Forsell skriver om en ny dokumentär som skildrar ”The Avengers” – Hämnarna – en judisk terrorgrupp som efter andra världskriget planerade att mörda miljontals tyskar genom att förgifta deras dricksvatten.

”Hämnarna” i Vilnius 1945 (CC0 Public Domain).

I en sorts pervers hyllning till de judiska ”förintelseoffren” på ”förintelsens minnesdag”, i år på ”sabbaten” den 27 januari, visar den brittiska TV-kanalen Channel 4 en ny dokumentär om ”The Avengers” (”Hämnarna”). De judiska hämnarna var en terrorgrupp skapad för att ”hämnas” det påstådda massmordet på sex miljoner judar som judarna själva sedan länge hade förutspått skulle inträffa. Massmordet planerades att ordnas genom att judarna skulle förgifta den tyska civilbefolkningens dricksvatten.

Enligt den brittiska tidningen The Daily Mail har den judiska filmskaparen Avi Merkado hittat tio spolar magnetrullband som innehåller detaljerade beskrivningar av hur ett gäng judiska gerillaaktivister skulle genomföra terrordådet.

De tio ljudbanden, vilka aldrig har spelats upp offentligt, utgör det centrala materialet i Merkados dokumentär.

The Daily Mail skriver att dessa gerillaaktivister bildade gruppen efter andra världskriget. Om det stämmer, var den judiska terrorgruppen och deras uppdragsgivare inte nöjda med att redan ha vunnit kriget. Förlorarna i kriget skulle trampas ned ytterligare.

Men det är troligt att Hämnarna snarare har varit en utlöpning av redan tidigare organiserade judiska terrorister som uppehöll sig i Litauen med bas i Vilnius’ judiska kvarter. Enligt ”förintelse”-museet i Washington D.C. fanns det sedan flera år paramilitära judar i området, åtminstone sedan den baltiska operationen 1941. Enligt samma ”förintelsemuseum” dödade dessa paramilitärer 3 000 tyskar i området, och orsakade urspårningar av hundratals tyska tåg. Detta skall då ha varit en del i arbetet med att hjälpa den judiskt kontrollerade sovjetiska regeringen att stoppa tyskarnas avancemang i Baltikum.

Många av dessa baltiska judar samverkade enligt förintelsemuseet i ett judiskt nätverk som sträckte sig över flera europeiska länder. Detta nätverks verksamhet samorganiserades med de reguljära Allierade styrkorna i kampanjerna för att besegra tyskarna. Nätverket ägnade sig åt att förfalska dokument och id-handlingar, trycka propagandamaterial och att lönnmörda motståndare.

Det var alltså ur detta nätverk den judiska hämnargruppen torde ha bildats. De magnetrullband som Merkado säger sig ha hittat innehåller talade berättelser, eller ”vittnesmål”, inspelade 1985 då den judiska poeten Abba Kovner, en av ledarna i terrorgruppen, var döende i cancer. Den andra av gruppens två ledare var Pasha Reichmann.

Den judiske terroristen Abba Kovner (CC0 Public Domain).

Dessa terrorister finansierade sin kampanj genom att använda förfalskade fempundssedlar som judar sittande i arbetsläger (så kallade ”dödsläger”) tydligen lyckades tillverka på själva lägren. Dessa växlades sedan in till äkta sedlar i andra valutor på svarta marknaden.

De intervjuade terroristerna vittnar också om att de blivande presidenterna i Israel, Chaim Weizmann och Ephraim Katzir, var två nyckelpersoner när det gällde att få tag i giftet som de behövde för att kunna genomföra sitt massmord.

Metoden för att utföra massmordet var att infiltrera vattenverken i fyra tyska städer: Hamburg, Nürnberg, Frankfurt och München. Planen att förgifta dricksvattnet ska dock ha gått i stöpet när Kovner enligt uppgift arresterades ute till havs.

Terrorgruppens andra massmordsförsök gick ut på att förgifta brödet som delades ut till de 50 000 krigsfångar åt vilka de judiska och Allierade styrkorna hade uppfört koncentrationsläger i Nürnberg och München. Detta massmordförsök lyckades delvis, genom att upp till 2 000 tyska soldater dödades.

I Merkados dokumentär intervjuas alla av de sex terrorgruppmedlemmar som fortfarande lever. En av dem är en kvinna som sägs heta Hasia Warshawski, som blev så ”traumatiserad” av händelserna under andra världskriget att hon aldrig har talat offentligt om dem, förrän nu. Det är i sig ett scoop för en grävande dokumentärfilmare.

Vidare har Merkado lyckats spåra upp en son till hämnargruppens par Avi och Leopold Vassiman, som enligt Daily Mail ”är känd under namnet Poldeck, nu 93 år gammal. Poldeck ska ha varit ansvarig för finansieringen av massmordsoperationerna. Det var hans idé att slå mynt av de falska fempundssedlarna genom att lura människor som i god tro växlade till sig dem mot äkta pengar. Växlingskursen, vilken de själva bestämde, utgjorde vinsten som de finansierade operationen med, säger Poldeck enligt tidningen. The Daily Mail skriver inte om han även tillägger det faktum att de dessutom kunde tillgodogöra sig den köpta valutans äkta värde, medan valutan de sålde var värdelös redan från början.

Channel 4:s producenter är stolta över att kunna presentera en, som de säger, ”otrolig” ny historia som ”få människor hittills har känt till” och som de menar ställer frågor om rättvisa och hämnd på sin spets på ett nytt sätt i berättelserna om ”förintelsen”.

Men planerna att begå folkmord på tyskarna är minst lika gammal som den sionistiska kongressen under He’ev ”Theodor” Herzl, vilken formellt bildades 1897. Det var den som såg till att de antivita aktiviteterna i USA, Ryssland och Europa trappades upp.

Mest känd för vanliga amerikaner blev den i USA boende judiska författaren Theodore N. Kaufmans bok Germany Must Perish! (”Tyskland måste förintas!”). Boken gavs i USA ut 1941, alltså året innan Wannseekonferensen ägde rum 1942.

Boken beskriver varför och hur tyskarna måste förintas med hjälp av systematiskt sterilisering, vilket var det mest praktiska tillvägagångssättet enligt Kaufman. Tyskarna omtalas i boken återkommande som bland annat virus. I boken finns en detaljerad plan på hur detta ska gå till, hur många tyskar som behöver steriliseras, hur ofta steriliseringsprogrammen skall sättas in, vilka åldersgenerationer som ska underställas programmet samt en presentation av ett punktprogram. Programmets första åtgärder handlade om att de allierade måste avväpna tyskarna och sedan placera dem i olika zoner, vilket ju också skedde. Befolkningsutbytet skulle skyndas på genom att sabotera tyskarnas sociala strukturer, konfiskera bostäder som skulle lämnas åt nya befolkningsgrupper, med flera andra undanträngningseffekter.

I en intervju med Canadian Jewish Chronicle den 26 september 1941 sade Kaufman att tyskarna stod i vägen för judarnas planer på ett världsligt ”paradis” under deras kontroll. Därför var det viktigt att skapa en ”enhetlig värld” under judisk kontroll, vilket skulle åstadkommas med det som kom att kallas Förenta Nationerna (FN). Den ”eviga freden” under judisk kontroll var dock omöjlig att uppnå så länge tyskarna levde, menade Kaufman.

Kaufman kom att få flera inflytelserika följare. År 1944 lanserades Morgenthauplanen, namngiven efter juden Henry Morgenthau, vilken också föreskrev förintelsen av Tyskland och dess befolkning. Planen ledde till att uppemot 15 miljoner tyskar dog mellan åren 1945-1950.

LÄS MER: Morgenthauplanen

LÄS MER: ”Germany Must Perish!”

Arbetet med att utrota germaner och andra vita folk fortsätter än idag. Det har inte gått lika snabbt och effektivt som He’ev Herzl, Theodore Kaufman och Henry Morgenthau önskade, men den orkestre­rade massinvasion till det vita Europa vi idag ser är en variant av dessa folkmordsplaner, som just nu är ett rent triumftåg för den judiska makten.

Den vanliga svensken känner av befolkningsutbytets medel och effekter även i vardagen: Nästan gratis tandvård åt främlingarna medan allt fler svenskar inte har råd att få sina tänder omskötta; Försäkringskassan friskskriver cancersjuka svenskar eftersom samhället ”inte har råd” att bekosta deras frånvaro från skattegenererande arbeten samtidigt som anhöriginvandrande kvinnor till ”ensamkommande barn” med många barn ibland erhåller tio- eller hundratusentals kronor i retroaktiva barnbidrag; en stat som ålägger kommunerna att ordna bostäder åt alla främlingar som intar kommunens administrativa gränser, men inga krav på att svenskar ska garanteras bostad.

Sådant leder idag till spektakulära nyheter som att Nacka kommun köper bostäder åt syriern Ahmad Suliman, hans tre fruar och sexton barn för 14 miljoner kronor med bidrag motsvarande fyra läkarlöner, medan 77-åriga Leif Lagerkvist, som har tjänat sig själv, sitt land och sitt folk sedan han var 16 år och aldrig utnyttjat sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringar, idag tvingas leva på 4 500 kronor i månaden (Nya Tider v. 39, 2017).

Tidningen Nya Tider gjorde för kanske första gången greve Coudenhove-Kalergis planer att förinta det vita Europa kända för en större svensk läsekrets i en uppmärksammad artikel från 2012. Denna plan är en viktig komponent i hela den sammantagna ansträngningen att utrota vita européer. Kalergi flaggade år 1922 för folkmordsplanen i sin skrift Adel. Dessa utvecklades i hans efterföljande bok Praktischer Idealismus från 1925. Där finns hela idén till den paneuropeiska superstaten och de europeiska nationernas upplösning. Nya Tider skriver att Kalergi med Jean Monnet och Winston Churchill räknas till EU:s tre fäder. Churchill hade i Saturday Evening Post 1930 skrivit en artikel om ”Europas Förenta Stater” och bankiren Monnet verkade för att i smyg införa denna europeiska förbundsstat.

Klicka för större bild.

Den otrygghet vårt eget folk idag känner beror på de planer som Herzls, Morgenthaus och Kalergis finansiärer satte i verket, och som EU är en del av. Främlingsinvasionen används till och med officiellt som ett argument för att ”rädda” befolkningen i Europa, både i och med själva invandringen och genom rasfrämlingarnas mycket högre nativitet jämfört med svenska kvinnors låga födslotal, vilka ytterligare trycks ned med en fri och uppmuntrande abortpolitik och numera även hbtqp-politik som syftar till att ta vår sista och mest primära identitetsbärande komponent ifrån oss: Vårt självklara, medfödda kön. Det nordiska folket blir naturligtvis inte mer räddat av denna massinvandring och barnbegränsningspolitik, än vad det palestinska folket blir räddat av Israels folkmord på dem.

LÄS MER: Nordiska motståndsrörelsen – den sista utposten i kampen mot homolobbyn

Det är i ljuset av historien vi bör se Avi Merkados dokumentär. Inte bara som den berättas av judarna, vilka anser sig ha tolkningsföreträde i all historieskrivning, utan i ljuset av vår egen historia under judarnas århundrade, 1900-talet.

Hur mycket av terrorgruppens berättelse och Merkados dokumentär som stämmer överens med verkligheten är en fråga som historiker bör ta sig an. Judiska filmskapare är kända för att hitta på många historier för att indoktrinera tittarna att tro på deras falska historiebeskrivning, även i olika former av dokumentärfilmsformat. Ökända exempel på det är Steven Spielbergs ”The Last Days” och Claude Lanzmanns ”Shoah”. Den nu aktuella judiska filmskaparens efternamn Merkado betyder ”marknad”, egentligen ”säljare”. Oavsett sanningsgraden i den kommande dokumentären utgör filmen en ny produkt på marknaden för den fortsatt växande ”förintelse”-industrin. Detta är ännu en av de historier som judarna vill berätta för oss.

Källor:
Long-lost tapes reveal details of plan hatched by the ’Jewish Avengers’ to kill six million Germans by poisoning the country’s water supply in revenge for the Holocaust
Kaufman, Theodor. (1941) Germany must perish!. Newark, N.J.: Argyle press
Morgenthau plan and the Problem of Policy Perversion
Greve Kalergis planer att förinta det vita Europa
Ahmad Suliman fick lyxboende för 14 miljoner – klagar på svensk standard
The Holocaust: A Learning Site for Students
Vilna During the Holocaust: Partisans in Vilna – The Narocz Forest
Nya Tider, vecka 39, 2017.


  • Publicerad:
    2018-01-24 21:00