YTTRANDEFRIHET. Patent och marknadsdomstolen har nu dömt i fallet mellan Nordfront och Svenska akademien. Nordfront vann.

Patent- och marknadsdomstolen lämnar Svenska Akademiens talan utan bifall”, så lyder domen som meddelades idag. Svenska Akademien får också stå för Nordfronts och Nordiska motståndsrörelsens rättegångskostnader på cirka en och en halv miljon kronor.

Domen meddelades klockan 11 idag och är på över 300 sidor. Det mesta är dock dokumentation kring fallet och domstolens juridiska resonemang till domen tar bara upp de 23 första sidorna i dokumentet.

Domstolen avskriver i domen först tre invändningar Nordfront gjort och menar att Svenska Akademien ska räknas som en myndighet med rätt att väcka talan gällande klassikerskyddet, att citat kan räknas som återgivningar och därmed omfattas av klassikerskyddet samt att de i målet aktuella verken är betydelsefulla verk, vilket också är ett kriterium för att klassikerskyddet ska kunna gälla. Nordfront hade dock många andra invändningar och domstolen skriver att de inte behövt pröva alla dessa då Svenska akademiens talan fallit på invändningen att klassikerskyddet inte gäller för oförändrade verk.

I domen står följande:

De uttalanden som görs i förarbetena om klassikerskyddets omfattning avser uteslutande verk som utsatts för bearbetningar, förändringar eller förvanskningar. Det finns enligt domstolen inte något i förarbetena som talar för att klassikerskyddet skulle vara avsett att även omfatta den situationen att ett verk återges i oförändrat skick i ett sammanhang som ur allmänkulturell synpunkt framstår som stötande. Sammanhanget kan däremot beaktas vid bedömningen av om en återgivning i ändrat skick är kränkande. Ovan nämnda uttalande i propositionen om att enskilda och allmänna intressen ofta sammanfaller kan, enligt domstolen, alltså inte ligga till grund för slutsatsen att avsikten varit att även sådana återgivningar ska kunna hindras med stöd av regleringen om klassikerskyddet. […]

Sammantaget medför detta att förarbetena talar för att bestämmelsen om klassikerskydd är avsedd att skydda det litterära eller konstnärliga verkets ursprungliga gestaltning, genom att hindra att vissa typer av ändringar görs, och värnar på så sätt det gemensamma kulturarvet. Den är däremot inte – såvitt framgår – avsedd att hindra återgivningar av verk i oförändrat skick.

Rätten skriver sedan att det vore problematiskt att tolka den aktuella lagen mer extensivt:

Att genom en extensiv tolkning av 51 § upphovsrättslagen skapa ytterligare begränsningar av denna princip skulle kunna ha vissa yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser som kan vara svåra att överblicka och typiskt sett bör avgöras av lagstiftaren. Det manar till försiktighet vid bedömningen av tillämpningsområdet för klassikerskyddet.

Därför anser Patent- och marknadsdomstolen att en återgivning av ett verk i oförändrat skick inte ska kunna förbjudas med hänvisning till Klassikerskyddet och att citera ett verk ska räknas som en återgivning i oförändrat skick. Således kommer rätten fram till att man inte heller kan bifalla Svenska Akademiens talan då det är just citat och inte förändrade verk som Nordfront publicerat.

Nordfronts juridiska ombud Henrik Johansson har varit på en annan förhandling idag och har inte hunnit läsa domen än, men han säger till Nordfront att han gläds åt att rätten kom fram till samma slutsats som honom om hur klassikerskyddet ska tolkas på den här avgörande punkten.


  • Publicerad:
    2021-04-15 11:15