KRIMINALSTATISTK. Efter ett unikt samarbete med Nordfront har Gangrape Sweden idag presenterat den största databasen över invandrares brottslighet.

Det har idag gått mer än ett decennium sedan svenska myndigheter senast tog fram statistik för invandrares brottslighet. Detta trots att invandringen, speciellt den icke-europeiska invandringen, har ökat enormt under denna period.

Det var 2005 som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gav ut ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” och innan dess hade de 1996 givit ut ”Invandrare och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys.”. Båda rapporterna skrevs av BRÅ:s dåvarande generaldirektör Jan Ahlberg som avled 2005, bara någon månad innan den sista rapporten publicerades .

Dessa två rapporter, särskilt den från 1996, visade att invandrare generellt var överrepresenterade i brottsstatistiken, att överrepresentationen fanns kvar, nästan oförändrad, även efter att det hade korrigerats för socioekonomiska faktorer, som utbildningsnivå, arbetslöshetsgrad, könsfördelning och ålder samt att invandrare från Mellanöstern och Afrika hade särskilt stor överrepresentationen när det gällde allvarligare vålds- och sexualbrott.

Efter dessa två rapporter var det dock stopp. De sista inom etablissemanget som tyckte att vårt folk hade rätt att veta hur invandringen påverkar vårt samhälle hade nu slutat eller rensats bort. Till exempel har BRÅ efter Ahlberg inte haft en chef som har varit tillräckligt självständig och orädd för att våga sticka ut hakan.

När det hade gått ungefär 10 år sedan BRÅ:s sista rapport och det alltså borde ha varit dags för att ge ut en ny så meddelade regeringen genom dåvarande Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) att de inte tänkte ge BRÅ i uppdrag att ta fram någon ny statistik över invandrares brottslighet. Enligt Johansson visade redan befintlig forskning att människors uppväxtmiljö och levnadsvillkor är avgörande för brottsligheten och därför behöves inte ytterligare forskning. Att BRÅ:s två tidigare rapporter hade visat att socioekonomiska faktorer knappt påverkade invandrarnas  överrepresentation låtsades han inte om.

I brist på rapporter från myndigheterna om invandringens konsekvenser så har invandringskritiker istället börjat ta fram egna undersökningar. Organisationer som Sverigedemokraterna har gjort egna undersökningar, men även enskilda eldsjälar som Joakim P Jonasson som i oktober släppte sin undersökning ”Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet”.

Gemensamt för dessa privata undersökningar som tagits fram av invandringskritiker är att resultaten går i linje med vad Ahlberg kom fram till i sina två BRÅ-rapporter samt att de visar att det har blivit värre sedan dess.  Jonassons undersökning har även granskats av tidningen Nya Tider som kom fram till att undersökningen i stort var korrekt, men att Jonasson hade varit för försiktig och att han därmed hade undervärderat invandrarnas överrepresentation.

Sveriges största privata undersökning

För en tid sedan lämnade en hemlig källa över en stor mängd information från Kriminalvårdens datasystem till Nordfront. Det var filer innehållandes samtliga 168 000 strafftidsbeslut som togs under perioden från den 10 maj 2004 till den 8 januari 2015 och omfattar alltså alla beslut rörande de som fick fängelsestraff i Sverige under denna period. Av dessa var 141 000 unika beslut gällande sammanlagt 83 656 individer, varav 45 921 var svenskar och 37 735 var icke-svenskar.

Varje strafftidsbeslut innehåller en mängd uppgifter, som till exempel beslutsdatum, förnamn och efternamn separat, personnummer, rättsinstansen som utmätte straffsatsen, målnummer, datum för dom, fängelsetidens längd, region och verksamhetsställe för kriminalvården och verifikationsmejl.

Nordfront ville att materialet på ett användbart sätt skulle göras tillgängligt för det svenska folket och lämnade därför över allt till statistiksidan Gangrape Sweden som sedan tidigare har gjort ett bra arbete med att publicera flera olika statistiska undersökningar gällande sexualbrott, våldtäkter och gruppvåldtäkter. Genom att analysera namnen i detta material och kombinera detta med omfattande statistiska beräkningar så skapade Gangrape Sweden en stor sökbar statistikdatabas gällande invandrares brottslighet. Här kan man läsa om projektet.

Momentet att manuellt bedöma alla olika namn som fanns i materialet, om de var svenska eller icke-svenska, var väldigt tidskrävande. När den delen väl var gjord så gick övrigt statistiskt arbete relativt snabbt.

Som framgår av Gangrape Swedens tweet så kommer hela materialet vara tillgängligt för alla och vara helt gratis, vilket var precis vad Nordfront hade önskat. Vårt folk har nämligen rätt att veta vad som faktiskt pågår.

Invandrarna kraftigt överrepresenterade

När svenskar och icke-svenskar jämförs avseende vilka som dömts till fängelse mellan 2004 och 2014 så är icke-svenskarnas överrepresentation väldigt tydlig.

  • Av samtliga domslut med fängelse så gällde 42,5 % av dessa icke-svenskar.
  • Av samtliga personer som dömts till fängelse så utgjorde 45,1 % av dessa icke-svenskar.
  • Av samtliga personår i fängelse som dömts ut så tillföll 50,6 % av dessa icke-svenskar.

Att icke-svenskar under denna period står för så stora andelar av fängelsestraffen trots att personer med någon form av utländsk bakgrund enligt Statistiska centralbyrån (SCB) bara utgjorde 22,2 % av befolkningen 2004 och 28,8 % av befolkningen 2014 visar på en stor överrepresentation i den brottslighet som ger fängelsestraff.

Som någon form av utländsk bakgrund räknas enligt SCB alla som antingen själva är utrikes födda eller som är inrikes född och har minst en utrikes född förälder. I Nordfronts och Gangrape Swedens analys så räknas de som inte har svenska namn som icke-svenska.

Ser man till personår i fängelse så är andelen 50,6 % dessutom bara snittet för hela perioden. Tittar man i tabellen längst ned på sidan så ser man procentandelen för icke-svenskar ökar under perioden och att den under 2014 är uppe på hela 56,4 %. Under 2014 stod alltså ungefär 28,8 % av befolkningen i Sverige för 56,4 % av de personår i fängelse som dömdes ut.

Detta är dessutom andelen personår i fängelse för samtliga typer av brott. Av BRÅ-rapporten om Invandrares brottslighet från 1996 framgår att överrepresentationen för invandrare är större för allvarligare vålds- och sexualbrott. Skulle man ta fram hur fördelningen av personår såg ut för till exempel våldtäkter så skulle icke-svenskars andel vara ännu högre.

Ser man sedan specifikt till de lite hårdare straffen som gav fler år i fängelset så ökade andelen icke-svenskar ännu mer. Bland straff som gav 9 respektive 10 år fängelse så hamnade hela 70,0 respektive 68,8 % hos icke-svenskar. För nästan samtliga strafflänger över 4 års fängelse har icke-svenskarna en ännu högre andel än när man såg när man tittade på samtliga fängelsestraff, vilket betyder att svenskar generellt begår mindre allvarliga brott som ger kortare fängelsestraff. Enda undantaget från detta att det var fler och fler icke-svenskar ju hårdare straffen blev gäller för de som är så kallade yrkeskriminella, vilket de som som dömts fyra eller fler gånger mellan 2004 och 2014 räknas som, där andelen icke-svenskar faktiskt minskade till att de fick 37,8 % av strafftiden. Vad det beror på är svårt att säga, men en förklaring skulle kunna vara att yrkeskriminella icke-svenskar utvisas i högre utsträckning och att denna grupp kanske därför är mindre än vad den hade varit om ingen utvisades.

Anders vanligast i fängelset?

För några år sedan gjorde Martin Fredriksson, som på den tiden fortfarande tillhörde den vänsterextrema Researchgruppen, en undersökning som var upplagd på ett gravt missvisande sätt. Utifrån ett material som omfattade samtliga strafftidsbeslut mellan 2009 till 2013 så visade han att Peter, Mikael och Lars var de vanligaste förnamnen i svenska fängelser. De vanligaste efternamnen var Johansson, Karlsson och Andersson.

Resultatet från denna undersökning fick en enorm spridning och medierna framställde det som att då de vanligaste för- och efternamnen var svenska så innebär det också att de flesta som sitter i fängelser är svenskar. Att framställa det så är dock bedrägligt eftersom det inte tas någon hänsyn till namnvariationen hos olika folkgrupper. Dels genom att olika folkgrupper använder sig av olika många namn, men också genom att olika folkgrupper stavar de namn de använder på fler eller färre olika sätt.

Martin Fredriksson och den virala molnbilden.

I Nordfronts och Gangrape Swedens undersökning har siffror som visar på denna skillnad i namnvariation tagits fram. Mellan 2004 till 2014 togs 82 594 beslut om fängelsestraff för 45 921 svenskar, men i dessa beslut fanns det bara 6833 olika svenska förnamn. Under samma period togs 58 631 beslut för 37 735 icke-svenskar, men trots att dessa var färre så fanns det ändå hela 15 046 olika icke-svenska förnamn.

Det fanns alltså 12,1 beslut per svenskt förnamn, medan det bara fanns 3,9 beslut per icke-svenskt förnamn, vilket visar att svenskar har mycket mindre namnvariation än icke-svenskar. Ett annat sätt att uttrycka det på är att svenskar mycket oftare har samma namn än vad icke-svenskar har.

Så trots att det sitter fler icke-svenskar på svenska fängelser, eftersom de generellt sett sitter för grövre brott vilket har resulterat i fler år i fängelset, så är ändå de vanligaste förnamnet Mikael och det vanligaste efternamnet Johansson. Det finns 2334 Mikael, medan det bara finns 429 som heter Ali, vilket är det vanligaste icke-svenska förnamnet. Det finns 43 olika svenska förnamn som har fler personer som heter det än antalet som heter Ali.

För efternamn är det precis likadant som med förnamnen, att svenskar har mycket mindre namnvariation än vad icke-svenskar har.

Fortsättningen på projektet

I dagsläget är namnen endast uppdelade på svenskt eller icke-svenskt, vilket gör att såväl norrmän, danskar och finnar som syrier, afghaner och somalier räknas som icke-svenskar. Nackdelen med detta är att icke-svenskars överrepresentation är väldigt mycket lägre än vad den verkliga överrepresentationen är för de icke-européer som utgör det stora flertalet av alla som kommer till Sverige idag. Alla européer och nordbor som i denna analys räknas som icke-svenskar drar ned överrepresentationen jämfört med om gruppen bara hade utgjorts av folk som inte hör hemma i Europa.

Längre fram kanske analysen av namnen i materialet kan göras ännu mer noggrant och delas in i fler grupper, där en av grupperna utgörs av icke-européer, men detta kräver väldigt mycket mer manuellt arbete.

Uppskattar du denna analys av invandrares brottslighet i Sverige, resultatet av samarbetet mellan Nordfront och Gangrape Sweden, så ska du inte tveka att stödja båda organisationerna på det sätt du kan. Nordfront kan du stödja ekonomiskt eller så blir du själv en del av kampen genom att ansluta dig till Nordiska motståndsrörelsen. Gangrape Sweden stödjer du genom att läsa och dela från sidan.


  • Publicerad:
    2017-12-01 15:21