POLIS. För att möta de ökade kraven på polisen behöver 1 000 civila medarbetare med expertkompetens anställas redan under 2019 och 2020. Det skriver Polismyndigheten i budgetunderlaget till regeringen.

Svensk polis slår ned på politisk opposition i Göteborg i september 2017. Nu kräver man mer resurser. Foto: Nordfront.se.

Bakgrunden till polisens begäran är bland annat en ökad belastning i verksamheten på grund av den grova våldsbrottsligheten, en ökande befolkning och tillkommande arbetsuppgifter för polisen.

— Läget i de mest brottsutsatta områdena har försämrats med fler dödsskjutningar och ökad otrygghet. Det krävs ytterligare satsningar för att vända utvecklingen av den grova brottsligheten och samtidigt klara av annan brottslighet som till exempel sexualbrott och internationella stöldligor, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Fler civila experter
Polismyndigheten har i likhet med regeringen gjort bedömningen att polisen behöver växa med 10 000 medarbetare till utgången av 2024. Utöver den tidigare beslutade resursökningen, behöver därför ytterligare 7 000 medarbetare anställas till utgången av 2024.

För att möta de ökade kraven ser Polismyndigheten ett behov av att anställa ytterligare 1 000 civila medarbetare med expertkompetens redan under 2019 och 2020. Detta är en tidigareläggning jämfört med tidigare ambitioner från Polismyndigheten. Rekryteringarna ska bland annat stärka utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och öka det juridiska stödet inom polisen.

— Det är en utmaning med att snabbt utöka antalet polisanställda. Vi måste därför fortsätta arbetet för att förbättra arbetsvillkoren och medarbetarnas arbetsmiljö. Det krävs för att kunna behålla polisens attraktionskraft för nuvarande medarbetare och för att attrahera nya medarbetare, säger Mats Löfving.

Utvecklingen till 2024
Parallellt med budgetunderlaget har polisen även tagit fram en redovisning till regeringen om hur polisens tillskott till år 2024 ska användas. De områden som polismyndigheten lyfter fram som viktigast att stärka, utifrån de utmaningar som polisen står inför, är framför allt utredningsverksamheten, polisens brottsförebyggande arbete, IT och ytterligare digitalisering av verksamheten.

– Utvecklingen i omvärlden och i vårt samhälle ökar kraven på polisen. Vi behöver framför allt fler medarbetare närmare medborgarna. Störst satsning behöver göras på utrednings- och ingripandepersonal och på områdespoliser, säger Mats Löfving.

Redovisningen visar att polisens IT-kompetens och infrastruktur på IT-området måste utvecklas då merparten av brottsutredningarna är IT-relaterade i någon form. Utvecklingen av IT-system som rör brottsbekämpande verksamhet ska därför fortsätta tillsammans med områden som rör ordning och säkerhet, gränskontroll och service.

– Vi ska planera för, rekrytera och introducera och handleda ett personaltillskott motsvarande en tredjedel av den nuvarande personalstyrkan. Det ställer stora krav på oss som arbetsgivare. I regeringsuppdraget beskriver vi hur vi ska ta oss an det arbetet och vad som krävs för att vi ska lyckas, säger Mats Löfving.

Som ett underlag i arbetet med budgetunderlaget och redovisningen om hur polisen ska stärkas till och med 2024 har medarbetare inom polisen, allmänheten och polisens samverkansparter fått ge sin bild om hur man vill att polisen ska arbeta i framtiden. Syftet var att skaffa en fördjupad bild av de interna och externa förväntningarna på polisverksamheten.

Källa:
Fler polisanställda krävs


  • Publicerad:
    2018-03-04 09:00