MILJÖ Skogsstyrelsen har beslutat att inte längre registrera nyckelbiotoper. Samtidigt kan markägare godtyckligt ta bort registreringen.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Källa: Skogsstyrelsen

Förvaltningsmyndigheten Skogsstyrelsen meddelar idag att man kommer att sluta registrera nyckelbiotoper i landet.

Beslutet kommer efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövning i sex fall där Skogsstyrelsen har velat registrera och skydda nyckelbiotoper, men där markägare har överklagat.

Sedan regeringen 2019 beslutade att frånta Skogsstyrelsen uppdraget att inventera dessa naturområden anser Högsta förvaltningsdomstolen att myndigheten inte har rätt att föra protokoll över dessa områden.

— Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på ett tillräckligt rättssäkert sätt för skogsägaren. Därför har jag efter att ha tagit del av underlaget från våra sakkunniga fattat beslut om att registreringarna ska upphöra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Markägare vill skövla nyckelbiotoper

En del skogsägare har också ansökt om att få avregistrera nyckelbiotoper på sina marker hos Skogsstyrelsen. När nyckelbiotoperna inte längre skyddas kan markägarna skövla skogen i vinstsyfte.

Alla nyckelbiotoper som har registrerats sedan 27 juni 2019 kan nu bli borttagna på markägares begäran.

Skogsstyrelsen konstaterade tidigare under månaden att de miljökvalitetsmål som har satts upp fram till 2030 inte kommer att nås. I många av länen ser trenden mycket negativ ut för skogen och dess biologiska mångfald.