MILJÖ Efter en stor namninsamling ska Finlands riksdag ta ställning till ett förbud mot kalhyggen i statliga skogar.

Ett medborgarinitiativ i Finland har samlat in över 60 000 namnunderskrifter. Initiativet föreslår att kalavverkning av skog borde förbjudas på statens mark.

Nu ska finska riksdagens jord- och skogsbruksutskott ta ställning till frågan. Sedan kan förslaget lyftas och genomgå omröstning i riksdagen.

Medborgarförslaget gör gällande att kalavverkningar är ett stort hot mot tusentals arter i de finska skogarna och förespråkar istället hyggesfritt skogsbruk.