KAPITEL 8. Soldatandan är fundamentet för nationens förmåga att försvara sig i en värld full av fiender.

Den tyske mannens dygd är soldatandan. Ur blodets lagar har hans soldatsjäl vuxit fram. Under våra germanska förfäders tusenåriga strider om sitt livsrum, under medeltidens stridigheter med främmande makter och världsåskådningar, under Fredrik den Stores och de senare frihetskrigens tid har den tyska soldatandan beprövats. Vid Tannenberg år 1914 öppnade den militäriska andan upp för en oerhörd kamp mot en värld full av fiender genom att vinna slaget åt Tyskland. 1933 kunde den tyska soldatandan, förädlad och fulländad, fira sin återfödelse. Nationalsocialismen har ur blodets lagar dragit de slutgiltiga slutsatserna, egenskaperna i soldatandan har utvecklats fullt ut och kravet att följa soldatandan har gjorts till ett krav för varje tysk man.

Det tydligaste kännetecknet för soldaten är den enhetliga uniformen, det likadana marscherandet i steg och takt och den klara formeringen i kolonn och linje. Denna yttre likriktning är en symbol för den gemensamma inre inställningen. 1918 kunde det tyska folket temporärt bli försett med munkavle, eftersom det bakom de i kriget kämpande soldaternas front saknades en enhetlig politisk och världsåskådlig front. Soldatandan innebär för den tyska människan en gemensam marschriktning, en gemensam inre hållning, samt samma själsliga och världsåskådliga inställningar för folket som helhet. I en och samma linje måste nationens vapenbärare stå, de politiska soldaterna och kulturella kämparna som skall stå för det tyska folkets kulturella och världsåskådningsmässiga framåtskridande.

Soldaterna vet att de bara kan erövra segrar när de klart och utan förbehåll följer sin ledning. Ledarskapet bestämmer marschriktningen, målet och takten. Som ett sammansvetsat block står det tyska folket bakom sin ledning. Främmande makter och världsåskådningar må locka och lova saker, avskräcka och fördöma oss, för den tyska människan gäller dock enbart de order ledningen av folket har gett och inte de befallningar som kommer från överstatliga makter. Den tyska människan lyder befälet för sitt ledarskap med obeveklig hårdhet mot sig själv, för att han har en obrytbar tro på dess vägledning och idéer och ger dem sitt fulla förtroende.

Lagarna som soldaten följer är folkets levnadslagar, blodets lagar och de lagar som finns i Herrens skapelseordning. Det ingår i soldatens ära att vara trogen dessa lagar. Det är hans stolthet att bevara det heliga arvet av blod och folk och säkra dess framtid. Det har funnits tider då soldatens ära nästan försvunnit bakom officerens ära. Idag finns det bara en ära för det tyska folket och den tyska mannen, soldatens ära. Den största stoltheten för en tysk man är om han får betyget ”du har betett dig som en soldat”. Den största stoltheten han känner är när hans ära som soldat erkänns. Äran är den tyske soldatens helgedom. Hans vapenrock gäller som skrud för hans ära, hans vapentjänst såsom hederstjänst.

Soldaten måste ständigt vara insatsberedd. Rörlighet, smidighet och att ständigt ha en beredskap inom det kroppsliga, andliga och själsliga området tillhör livet som soldat. Det kräver ständig övning, ständig exercis, outtröttlig skolning och ständig vaksamhet. I ljus och solsken, i en glad, lyckosam naturlighet växer dessa egenskaper fram, inte i ett mystiskt halvdunkel och en onaturlig kramp. I Guds härliga natur, genom sol och vatten, genom sport och gladlynthet, genom lustiga skämt och glada sånger blir de unga människorna till friska, vana, insatsberedda soldater. Varje tysk man, oavsett var han står, måste emellertid idag närsomhelst förfoga över denna ständiga insatsberedskap och han måste även skaffa sig de egenskaper som krävs som soldat.

Som en enad och sammansluten försvarsmakt står det tyska folket idag och för all framtid redo. Vår Ledare har skapat denna nya gemenskap, ett folk bestående av soldater. Nationalsocialismen har fulländat denna soldatanda.

Målet med denna soldatanda inom folket är att säkra en varande fred. Under det eviga beskyddet av den tyska soldatandan kommer de stora bedrifterna som Tyskland uppnår genom sitt fredsarbete att växa och mogna i alla tider.


  • Publicerad:
    2018-08-17 12:00