ÅNGESTSYMPTOM En ny studie om fysisk träning som behandling mot ångestsymptom visar att måttlig till intensiv träning ger tydliga resultat.

Forskare vid Göteborgs universitet visar i en undersökning att fysisk träning av olika intensitetsgrad verkar mot ångestsymptom.

I undersökningen görs ingen skillnad mellan olika former av ”fysisk träning”.

Tidigare forskning har lett i bevis att fysisk träning dämpar depressionssymptom.

Den nu aktuella undersökningen omfattar 286 premiärvårdspatienter med ångestsymptom.

Både måttlig och mer intensiv fysisk träning dämpar alltså enligt studien symtom vid ångest, också när sjukdomen är kronisk.

Lotten fick avgöra huruvida en deltagare placerades i en grupp med måttlig eller intensiv träning – eller i en kontrollgrupp, där man inte tränade fysiskt utan endast erhöll råd om fysisk aktivitet enligt folkhälsorekommendationer.

Från högintensiv ångest till lågintensiv på tolv veckor

Enligt studien påverkas ångestsymptomen tydligt i positiv riktning av fysisk träning i måttlig till stark intensitet och detta gäller även för kroniska symptom.

För en klar majoritet tränande tog det tolv veckor att komma från högintensiv ångest till lågintensiv.

Samtidigt visar studien på en korrelation mellan grad av träningsintensitet och grad av minskning på ångestsymptomen:

Ju högre träningsintensitet desto större förbättring i ångestsymtom”, konstaterar Malin Henriksson, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin.

I rapporten påpekas att ångestsymptom i allmänhet behandlas antingen med psykofarmaka eller med kognitiv beteendeterapi (Kbt) – eller med en kombination av båda metoderna.

Vanliga problem med medicinering är, förklarar man, att medan den inte verkar på vissa patienter, så är biverkningar vanligt förekommande.

Även kognitiv beteendeterapi, fastslås i rapporten, verkar i olika hög grad på olika patienter.

Individualiserade och lättordinerade behandlingar med få biverkningar rekommenderas

En generell förbättring för behandling av ångestsymptom inom primärvården kan, menar forskarna, uppnås om läkarna i ökad utsträckning kan förskriva behandlingar som är ”individualiserade, lätta att ordinera och som har få biverkningar”.

När det kommer till behandling med fysisk träning är forskarna överens, menar Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin:

"Modellen med tolv veckors fysisk träning, oavsett intensitet, är en effektiv behandling som oftare bör göras tillgänglig inom primärvården för personer med ångestproblem."