ÖVERVAKNING. På fredagen presenterades nya lagutkast till en planerad nya underrättelselagstiftning i Finland. Myndigheterna menar att deras mål är att förbättra möjligheter att bekämpa allvarliga hot mot den nationella säkerheten.

Den finska polisen ska nu få nya befogenheter att övervaka Internet, enligt ett nytt lagförslag.

En planerad ny underrättelselagstiftning i Finland har nu tagit ett steg framåt. På fredagen presenterades nya lagutkast och justitieministeriet ska avhandla frågan om påskyndad ändring av grundlagen i riksdagen.

Regeringens mål är att ”förbättra Finlands möjligheter att motverka allvarliga hot mot den nationella säkerheten såsom terrorism och spionage”. Myndigheterna vill få mer och bättre information om hot mot rikets säkerhet och medborgarnas aktiviteter genom ökade befogenheter att avlyssna och övervaka Internet, samt utbyta information med andra länder rörande terrormisstänkta i Finland och utanför landets gränser.

Skyddspolisen vill, i samarbete med andra myndigheter, kunna motarbeta och avslöja projekt som har att göra med alltifrån terrorism, olaglig underrättelseverksamhet och spridning av massförstörelsevapen till så kallade extremiströrelser och organiserad brottslighet.

De nya utkasten kommer att behandlas av Rådet för bedömning av lagstiftningen, ett till regeringen kopplat men ”oberoende” råd som ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem. Enligt statsminister Juha Sipilä (C) kommer regeringen att utarbeta sina slutgiltiga propositioner i januari.

Eftersom att Skyddspolisen får ökade befogenheter, ökar också behovet av övervakning av Skyddspolisen själv. Dessa bestämmelserna har specificerats i det nya materialet och nu krävs det att Skyddspolisen noga klargör för domstolen vilken slags terrorism man misstänker, ifall det ansöks om övervakningstillstånd av en terrormisstänkt.

Regeringen vill påskynda behandlingen och implementeringen av lagarna, som kräver en grundlagsändring. För att kringgå det brukliga kravet om två riksdagsmajoriteter med ett riksdagsval emellan vill man förklara ärendet ”brådskande”. Detta kan ske ifall 5/6 av riksdagen godkänner en sådan hantering. Då måste dock grundlagsändringen i dess slutgiltiga form stödjas av en 2/3 majoritet.

Planerna på den nya underrättelselagstiftningen har väckt en del kritik, både rörande risken att Finland förvandlas till ett rent övervakningssamhälle, men också farhågor kring att kontrollen av myndigheternas användning av utökade övervakningsbefogenheter inte är tillräcklig.

Källor:
Bättre övervakning av Skyddspolisen föreslås i utkast till ny underrättelselagstiftning
Kan nya lagar förhindra terrordåd i Finland?


  • Publicerad:
    2017-12-08 21:45