FOLKUTBYTET. När svenskar om 45 år hamnar i minoritet i sitt eget land riskerar den oåterkalleliga etniska utplåningsprocessen inledas, förutspår en forskare emeritus i systemanalys, som tillämpat kohort-komponent-metoden på nordisk demografisk utveckling.

Kyösti Tarvainen är docent emeritus i systemanalys vid Aalto-universitetet i Helsingfors. Han har studerat den demografiska utvecklingen i Sverige, Norge, Danmark och Finland under tio år enligt en demografisk standardmetod: den så kallade kohort-komponent-metoden, som är känd för sin förmåga att – givet korrekt input – generera relativt exakta demografiska prognoser.

Tarvainens studie ger för Sveriges del vid handen att svenskar med oförändrad invandring kommer att vara minoritet i sitt eget land år 2065.
När etniska svenskar väl är i minoritet kommer, förutspår Tarvainen, folkutbytet ganska abrupt slå in på en högre växel: En majoritet av befolkningen med utländsk bakgrund kommer att ytterligare underlätta invandringen för de olika egna folkgrupperna.

Etniskt svenska samhällsförvaltare såsom ingenjörer, administratörer, forskare och affärsmän kommer, menar Tarvainen, genom outtröttligt och ofta oegennyttigt arbete säkerställa att nationens ekonomi och samhällsstruktur inte kollapsar – dock endast för att se dessa urholkas på sin ”svenskhet”.

Det svenska samhället och den svenska kulturen kommer – när deras skapare och uppbärare hamnar i minoritet, gradvis förlora sin ledande ställning, tills nationen – i detta ords sanna bemärkelse ”folket som uppbär staten” – är utplånad.

”Det går ännu att vända utvecklingen.”

Tarvainen anser samtidigt att denna beskrivna demografiska utveckling ännu kan stoppas – även om vi befinner oss ”i elfte timmen”.

Radikala och snara förändringar krävs dock, där första steget är att nordbor förutsättningslöst, på allvar och utan skygglappar börja diskutera massinvandringen från tredje världen och ”bevarandet av våra nationalstater”.

Hos Tarvainen saknas en vision om en enad nordisk stat som ersättning för de idag befintliga nationalstaterna. Här finns alltså inte den enade nordiska stat som Nordiska motståndsrörelsen ser som de befriade nordiska folkens naturliga hemvist och beskyddare.


  • Publicerad:
    2021-04-16 19:25