KULTURMARXISM. Det har i en ny studie framkommit att ”genusvetare” ingnorerar att ta biologiska könsskillnader i beaktning i sin forskning. Detta förefaller ha sin grund i en rädsla att äventyra det radikalfeministiska projektet.

gender

Ivar Arpi tar i en ledare upp hur så kallade genusvetare väljer att bortse från uppenbara biologiska könsskillnader och istället framhåller kön som en produkt av ”social konstruktion” och hur detta förefaller ha sin grund i att man inte vill stöta sig med det radikalfeministiska projektet.

Charlotta Stern är docent vid sociologiska instutionen vid Stockholms universitet och hon har gjort en studie kallad för Undoing insularity: a small study of gender sociology´s big problem där hon undersöker hur de 20 mest citerade artiklarna inom ”genusfältet” 2004-2014 ställer sig till kön.

Det visade sig att så lite som en enda av de 20 ”vetenskapliga genusartiklarna” tog upp den forskning som finns gällande biologiska skillnader mellan könen. Resterande ställer sig totalt faktaresistenta till biologiska könsskillnader och hävdar att kön enbart är en ”social konstruktion”.

Stern menar att vi har allt att vinna på att inkludera biologi i kunskapandet.

— Generellt tycker jag att idéerna om biologiska skillnader är kontroversiella på ett överdrivet sätt.  Människor har en tendens att vara rätt ”dikotoma” i sitt tänkande; när jag säger att det finns biologiska skillnader tänker en del att jag därmed utesluter sociala påverkansfaktorer, säger Stern.

— Vi har fastnat i en vision om att ett jämlikt samhälle är ett samhälle där kvinnor och män gör ungefär samma saker; vi arbetar ungefär lika mycket, i ungefär samma yrken och tar ungefär lika mycket ansvar för hushåll och barnuppfostran, förklarar hon vidare.

Ledarens resonemang kring det hela beskriver att om man erkänner biologiska könsskillnader inom den så kallade genusforskningen går man samtidigt emot den radikala feminismen. Därmed uppstår också ett motstånd gällande hur långt man kan komma med den feministiska politiken där man helst av allt vill osynliggöra alla naturliga skillnader mellan könen. I ledaren stod följande:

Skälen till det kan vara rent politiska. Om gener och biologi påverkar människor sätter det också vissa gränser för vad man med politik kan hoppas uppnå. Om det finns biologisk grund för flera observerbara skillnader mellan könen kan man inte reducera allt till en fråga om diskriminering eller makt. Då äventyras det radikalfeministiska projektet. Det politiska syftet tillåts därför skymma vetenskapliga landvinningar inom andra forskningsfält.

Givet den visionen är det kanske inte så konstigt att idéer om biologiska skillnader uppfattas som ett hot. Ett steg till bättring kunde vara att vi blir bättre på att särskilja mellanskillnader och ojämlikhet. Alla skillnader är inte ojämlika, en del är bara skillnader.

Källa:
Genusvetarna som vägrar se könet


  • Publicerad:
    2016-10-23 20:35