INRIKES Terror-organisationer, kriminella nätverk, häktningspresumtion, narkotikahandel och A-traktorer är några av de fenomen som omfattas av ny lagstiftning från och med 1 juli.

Den 1 juli trädde i Sverige en rad nya lagar och straffskärpningar i kraft. Nordfront har valt ut tio av dem, som var och en ges en kort presentation.

"Deltagande" i "terrororganisation"

”Deltagande i en terroristorganisation” läggs till som nytt brott i terroristbrottslagen. Det innebär att ett särskilt straffansvar föreligger för personer som på något sätt försöker ”främja, stärka eller understödja en terrororganisation”. Straffskalan är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid fall av ledarskap av terroristorganisationen är straffskalan i stället fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. När det gäller detta nya brott, så kriminaliseras även misslyckade försök att begå det. Det blir också straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

Brott i kriminella nätverk

Straffen skärps för brott som ”typiskt begås inom kriminella nätverk”. Som exempel ges olaga hot, grovt olaga tvång, rån samt utpressning. Dessutom införs en ny straffbestämmelse som straffbelägger involverande av individer under 18 i brott eller brottslig verksamhet.

Skärpt narkotikalag

Även misslyckade försök att begå ringa narkotikabrott, till exempel genom sökande av kontakt på internet uppenbarligen syftande till beställning av droger, kommer hädanefter att lagföras och straffbeläggas. Detsamma gäller för förberedelse till ringa narkotikabrott. Minimistraffet för försäljning av narkotika höjs till sex månaders fängelse.

Sänkt gräns för häktningspresumtion

Tidsgränsen för när obligatorisk häktning eller häktningspresumtion ska tillämpas sänks från tidigare två år till att gälla samtliga brott med ett minimistraff på ett och ett halvt års fängelse.

Krav på danstillstånd avskaffas

Kravet på ett speciell tillstånd för att man ska få anordna offentliga danstillställningar på offentlig plats tas bort.

Arbetsgivaravgifter inom forskning

Det högsta tillåtna sammanlagda avdraget tillåtet att göra för yrkesmässigt verksamma personer inom forskning eller utveckling höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för individer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande grad.

Kroppsvisitation vid högskoleprovet

Provdeltagare får framöver kroppsvisiteras i samband med högskoleprovet. Den som vägrar att genomgå in- och utpasseringskontroller nekas tillträde till lokalerna och erhåller inte något provresultat – såvitt inte synnerliga skäl föreligger. Deltagare som underlåtit att genomgå utpasseringskontroll kan förvägras nytt provdeltagande under en period på två år.

Skärpta regler för A-traktorer

Från och med den 31 augusti blir det olagligt med fler en än passagerare på A-traktorers passagerarplats. Bältestvång införs samtidigt. Överträdelse renderar i båda fallen bötesstraff. Regeländringarna gäller endast A-traktorer, andra traktorer är ej berörda.

Undersköterska blir skyddad titel

För fortsatt rätt att nyttja titeln undersköterska inom vård och omsorg krävs från och med den 1 juli ett bevis från Socialstyrelsen. För personal som redan har en tillsvidareanställning tillämpas separata övergångregler. De tillåts använda titeln under en tioårsperiod. Endast undersköterskor tillåts från och med nu arbeta som fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. För erhållande av beviset krävs en särskild utbildning.

Sfi-undervisning för ännu fler

En förordningsändring möjliggör för kommuner att låta samtliga utlänningar som erhållit ”uppehållstillstånd” eller ”tillfälligt skydd” enligt det så kallade massflyktsdirektivet att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Ett krav är att personen i fråga ”saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge”. Utbildningen kan erbjudas från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 18 år.