NATO Nordfront publicerar här en översättning av avtalet mellan Sverige, Finland och Turkiet på svenska.

Under gårdagen skrev Finlands utrikesminister Pekka Haavisto, Sveriges utrikesminister Ann Linde och Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu under ett ”trilateralt avtal” som ligger till grund för att Turkiets ska häva sin blockad av Finland och Sveriges ansökningar om Nato-medlemskap.

Avtalet är skrivet på engelska och innehåller 10 punkter, med några underpunkter, och har publicerats på Natos hemsida.

Slutet av avtalet och utrikesministrarnas signaturer.

Nordfront publicerar här en svensk översättning av avtalet:

1. I dag har representanter för Turkiet, Finland och Sverige, under ledning av Natos generalsekreterare, kommit överens om följande.

2. Nato är en allians som baseras på principerna om kollektivt försvar och odelbarheten av säkerhet, likväl som gemensamma värderingar. Turkiet, Finland och Sverige försäkrar att vidhålla principerna och värderingarna som omsluts i Washingtonfördraget.

3. En av alliansens huvudsakliga beståndsdel är orubblig solidaritet och samarbete i kampen mot terrorism, i all dess former och skepnader, vilket utgör ett direkt hot mot den nationella säkerheten för så väl allierade som internationell fred och säkerhet.

4. Som prospekterade Natoallierade ger Finland och Sverige sitt fulla stöd till Turkiet gällande hot mot dess nationella säkerhet. Med tanke på detta kommer Finland och Sverige inte att ge stöd till YPG/PYD, och organisationen som beskrivs som Fetö i Turkiet. Turkiet ger också sitt fulla stöd till Finland och Sverige gällande hot mot deras nationella säkerhet. Finland och Sverige förkastar och fördömer i starkaste ordalag terrorism i all dess former och yttranden. Finland och Sverige fördömer utan tvetydighet alla terroristorganisationer som genomför attacker mot Turkiet och uttrycker djup solidaritet med Turkiet och familjer till offren.

5. Finland och Sverige bekräftar att PKK är en förbjuden terroristorganisation. Finland och Sverige engagerar sig i att förhindra PKK:s aktiviteter likväl som andra terrororganisationer och dess utväxter, liksom aktiviteter av individer i grupper eller nätverk som är kopplade till eller inspirerade av dessa terroristorganisationer. Turkiet, Finland och Sverige har kommit överens om att öka samarbetet för att förhindra aktiviteter från dessa terroristgrupper. Finland och Sverige förkastar dessa terroristorganisationers mål.

6. Vidare så hänvisar Finland till flera nya ändringar av dess brottsbalk, där fler gärningar antagits som straffbara terroristbrott. De senaste ändringarna togs i bruk den 1 januari 2022, genom vilka vidden av deltagande i terrorgruppers aktivitet utvidgats. Samtidigt kriminaliserades uppvigling till terroröverträdelser som ett separat brott. Sverige bekräftar att en ny, hårdare, terroristlagstiftning träder i kraft den 1 juli, och att regeringen förbereder ytterligare åtstramningar av antiterrorlagstiftningen.

7. Turkiet, Finland och Sverige bekräftar att det nu inte finns några nationella vapenembargon emellan dem. Sverige ändrar sitt nationella regelverk för vapenexport i förhållande till Natoallierade. I framtiden kommer vapenexport från Finland och Sverige att genomföras i enlighet med solidaritet i alliansen och med texten och andan i artikel 3 i Washingtonfördraget.

8. I dag har Turkiet, Finland och Sverige kommit fram till följande konkreta steg:

* Etablera en gemensam, strukturerad dialog- och samarbetsmekanism i alla styrande nivåer, inklusive rättsväsende och underrättelseorgan, för att stärka samarbetet kring antiterrorism, organiserad brottslighet, och andra gemensamma utmaningar om det så bestäms.

* Finland och Sverige kommer att föra kampen mot terrorism med beslutsamhet, uppsåt, i enlighet med alla bestämmelser i relevanta Natodokument och principer och ta alla nödvändiga steg för att ytterligare skärpa inrikes lagstiftning för detta ändamål.

* Finland och Sverige ska hantera Turkiets väntande deportations- eller utvisningsönskemål av terrormisstänkta snabbt och grundligt, med hänsyn till information, bevis och underrättelseuppgifter som förmedlats av Turkiet och etablera nödvändiga bilaterala juridiska ramverk för att underlätta utlämningar och säkerhetssamarbeten med Turkiet, i enlighet med europeiska konventionen om utlämningar.

* Finland och Sverige ska undersöka och förbjuda all finansiering och rekryteringsaktivitet från PKK och andra terroristorganisationer och deras förgreningar, liksom grupper som är kopplade till eller inspirerade av dem, enligt de som är kopplade till eller inspirerade av grupper eller nätverk, enligt paragraf 5.

* Turkiet, Finland och Sverige förpliktar sig att bekämpa desinformation och hindra sina inrikes lagar från att utnyttjas till att främja eller gynna terroristorganisationer, inklusive genom aktiviteter som framkallar våld mot Turkiet.

* Finland och Sverige försäkrar att deras respektive nationella reglerande ramverk för vapenexport möjliggör för nya åtaganden till allierade och speglar deras status som Natomedlemmar.

* Finland och Sverige förpliktar sig att stötta den största möjliga inblandningen av Turkiet och andra icke EU-allierade i existerande och framtida inititiativ av Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, inklusive Turkiets deltagande i Pescoprojektet för militär rörlighet.

9. För att implementera dessa steg ska Turkiet, Finland och Sverige grunda en permanent gemensam mekanism, med expertdeltaganden från utrikesdepartement, inrikesdepartement och justitiedepartement, så väl som underrättelsetjänst och säkerhetsinstitutioner. Den permanenta gemensamma mekanismen kommer vara öppen för andra att anslutas till.

10. Turkiet bekräftar sitt långvariga stöd till Natos öppna dörr-policy, och går med på att under Madridtoppmötet 2022 stötta inbjudan för Sverige och Finland att bli medlemmar till Nato.