INRIKES Regeringen vill ge Säpo ökade befogenheter att behandla personuppgifter. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) är det viktigt att ”lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder” för spionmyndighetens arbete.

Under fredagen har regeringen meddelat att man gett en särskild utredare i uppdrag att se över de bestäm­melser som reglerar Säkerhets­polisens behandling av person­uppgifter. Syftet är att skapa nya regler som ger Säpo större möjligheter att ”behandla person­uppgifter med hjälp av tekniska hjälp­medel”.

— Det är viktigt att lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder för Säker­hets­polisens arbete med nationell säkerhet. Inte minst det försäm­rade säker­hets­läget i Europa har gjort att Säker­hets­polisens förmåga måste priori­teras. Den fråga som Säker­hets­polisen lyfter är central och regeringen tillsätter därför nu en utredning, säger justitie­minister Gunnar Strömmer (M).

Bakgrunden är att Säpo beklagat sig över att de nuvarande regelverket inte är ”ända­målsenligt för den behand­ling av upp­gifter som myndig­heten behöver utföra för att kunna lösa sitt upp­drag på ett effektivt sätt”. Enligt regeringen behöver Säpo behandla ”en stor mängd information” för att exempelvis upptäcka spioneri och terrorhot.

Utredningen ska vara klar senast den 15 november nästa år.