FINLAND. Majoriteten av personer med utländsk bakgrund i Finland utgörs av folk vars bakgrundsland är forna Sovjetunionen eller Ryssland och Estland, men 43% av invånarna med utländsk bakgrund utgörs av icke européer. Den afrikanska befolkningen förökar sig också snabbt i Finland.

Enligt finska Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur var 10% av befolkningen i åldern 25–44 år, som var stadigvarande bosatta i Finland i slutet av år 2015, av utländsk bakgrund. I huvudstadsregionen hade 20% av invånarna i åldern 25–44 år utländsk bakgrund.

vaerak_2015_01_2016-09-23_tie_001_sv_001

I slutet av år 2015 var 339 925 personer med utländsk bakgrund stadigvarande bosatta i Finland, vilket betyder 6,2% av befolkningen. 286 803 av dessa tillhörde första generationen, alltså utrikes födda, och 53 122 personer tillhörde andra generationen.

I slutet av år 2015 var 7,9% av barn under sju år av utländsk härkomst. I huvudstadsregionen har dock hela 20% av alla barn under sju år utländsk bakgrund.

Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund högst i Vanda med 15,8% samt i Esbo och Helsingfors med 14,3%.

57% av alla personer med utländsk bakgrund hade europeisk bakgrund, 25% hade asiatisk bakgrund och 13% hade afrikansk bakgrund

Av första generationens invandrare var andelen européer 59%, andelen asiater 25% och andelen afrikaner 11%. Av inrikes födda personer med utländsk bakgrund utgjorde andelen européer 49%, andelen asiater 25% och andelen afrikaner 22%. Detta visar att de afrikanska invandrarna föder många barn då de går från att utgöra 11% av första generationens invandrare till att utgöra 22% av invandrarbefolkningen bland de i Finland födda invandrarna.

Den klara majoriteten av personer med utländsk bakgrund utgörs av dem vars bakgrundsland är forna Sovjetunionen eller Ryssland. I slutet av år 2015 var de till antalet 79 016 personer, alltså 23 procent. De näst största gruppen utgjordes av personer med estnisk bakgrund, 46 960 personer. Personer med somalisk bakgrund utgjordes av 17 761 personer, och irakisk bakgrund hade 13 967 personer.

vaerak_2015_01_2016-09-23_tie_001_sv_002

Källa:
Var tionde person i åldern 25–44 år har utländsk bakgrund


  • Publicerad:
    2016-09-25 11:20