MILJÖ. Naturskyddsföreningen hoppas kunna rädda den i Sverige utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Detta genom uppfödning och utplantering av ungar samt bevarande och återskapande av gammal lövskog. Åtgärderna planeras inom ramarna för ett nytt och unikt samarbete med bland annat Skansen.

vitryggig hackspett

Den vitryggiga hackspetten är i Sverige idag en av de mest hotade fågelarterna. Naturskyddsföreningen vill rädda den från utrotning och inleder ett unikt samarbete med bland annat Skansen. Det har sedan tidigare pågått ett samarbete med Nordens Ark men nu kommer alltså även Skansen att delta i projektet. Man kommer föda upp vitryggiga hackspettar i fångenskap och målet är att kunna plantera ut 20 individer per år.

— Att vi får vitryggig hackspett till Skansen är en tydlig signal om att Skansen ska inrikta sig mer på arbete med hotade arter och folkbildning. Att vi dessutom får ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen och Nordens Ark är jätteroligt och en förutsättning för att lyckas i detta viktiga arbete, säger Tomas Frisk som är chef för den zoologiska verksamheten på Skansen.

För att den hotade fågelarten ska kunna överleva och föröka sig i det vilda krävs utöver stödutsättning även att gammal lövskog i Sverige bevaras och återskapas. Detta då den gamla lövskogen är en naturlig miljö för den vitryggiga hackspetten, samt för drygt 200 andra hotade svenska arter som sällsynta svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.

— Vi är glada att Skansen med 1,4 miljoner besökare per år engagerar sig i arbetet med att rädda den vitryggiga hackspetten kvar i Sverige. Skansen är en viktig arena för att sprida kunskap om behovet att bevara gamla lövskogar och de arter som trivs där. Vi hoppas att samarbetet ska ge insatserna för att rädda hotade arter och naturmiljöer ännu större uppmärksamhet och att vi tillsammans kan se till att arbetet kan utvecklas i en snabbare takt, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Projekt Vitryggig hackspett pågår sedan 1990. I tillägg till att placera ut fåglar samt att både skydda och restaurera gammal lövskog, samverkar man med skogsbruket och följer upp fåglarna i det vilda. Vidare bistår man med stödmatning på vintern samt att se till alla ungar som kläcks ringmärks. Den vitryggiga hackspetten tillhör Sveriges mest hotade arter och det kommer att krävas mycket arbete om man ska lyckas rädda arten till eftervärlden.

Källa:
Vitryggig hackspett flyttar in på Skansen – nytt samarbete med Naturskyddsföreningen


  • Publicerad:
    2016-09-16 07:30