INRIKES. De svenska domstolarnas tillämpning av lagarna hindrar att kriminella främlingar utvisas. Politiker, som utger sig för att vilja ändra på detta, nöjer sig med att ge vaga direktiv till utredningar.

Foto: Arno Mikkor, Aron Urb (CC BY 2.0)

Idag vill stora delar av det politiska etablissemanget, lögnmedier och rättsväsende i Sverige framstå som om man verkar för att grovt kriminella brottslingar lättare ska kunna utvisas ur landet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har i två år betonat att när en utlänning begår ett grovt brott i Sverige, måste utgångspunkten alltid vara utvisning. I en debattartikel till Expressen tog han för drygt ett år sedan till brösttoner.

HD:s dom illustrerar att det finns starka skäl att skärpa reglerna kring utvisningar. Mitt mål är att ha en ny skärpt lagstiftning på plats under den här mandatperioden, och jag ser fram emot en bred samsyn i riksdagen.

En i raden av grovt kriminella som undsluppit utvisning är den minst hundrafaldige barnvåldtäktsmannen Bekim Dzelili (19740502-3354) från Ekenässjön. Göta Hovrätt dömde ej till utvisning med hänvisning till hans svaga anknytning till sitt hemland.

Nordfront rapporterade tidigare i veckan om att denna dom nu överklagas av Riksåklagaren Petra Lundh.

Något måste (verka) göras innan nästa valrörelse sätter igång. Justitieminister Morgan Johansson skriver därför i den tidigare nämnda debattartikeln följande:

Regeringen vill öka möjligheterna till att utvisa på grund av brott. Om man inte är svensk medborgare och begår allvarliga brott, så ska utgångspunkten vara utvisning…

De omständigheter som kan leda till att en dömd inte kan utvisas måste ses över så att det finns en rimlig balans mellan reaktion och brottets allvar. Personens anknytning till Sverige, till exempel om han eller hon har barn här, ska dock alltid vägas in.

I det aktuella fallet bedömdes den dömde ha för stark anknytning till Sverige för att utvisas, trots att han varken har familj eller arbete. Högsta domstolen har därmed lagt ribban väldigt högt för utvisning.

Morgan Johansson skyller på att det är domstolarnas tolkning av den existerande lagen som gör att utvisningar av grova brottslingar inte har kunnat ske. Trots att det är regeringen som utser domarna i Högsta domstolen. Därför måste lagen göras om enligt Johansson

Värt att notera i sammanhanget är också att i direktiven till den nu aktuella utredningen på området, den som till slut tillsattes i april i år, är det helt upp till utredaren att bedöma huruvida ”synnerliga skäl” ska krävas eller ej för att en person, som vistats länge i landet, skall kunna utvisas.

Vidare är Johanssons utspel förra året i maj inte första gången han lovade verka för att grovt kriminella utlänningar ska kunna utvisas.

Utredningens tillsättande följer på de två år av uteblivet agerande som kom efter att han gav samma löfte 2018. Det var nämligen då han första gången försäkrade att utvisning ”inom kort” kommer att bli regeln för grovt kriminella utlänningar. Ett år senare hade Justitiedepartementet ”inlett arbetet med att ta fram direktiven till en utredning”.

Och ytterligare ett år senare tillsätts alltså en utredning som inte får någon som helst politisk fingervisning om regeringen anser att ”synnerliga skäl” bör krävas eller ej vid utvisning av en grovt kriminell person som vistats länge i Sverige.

Fingervisning ges däremot om att regeringen anser att brottslingens ”anknytning till Sverige” fortsatt ska vara en viktig faktor i bedömningen.

Många befarar nu att grova brottslingar såsom barnvåldtäktsmän även i framtiden ska slippa oroa sig för utvisning.


  • Publicerad:
    2020-08-15 17:00