VÅR VÄG. Här följer förordet till Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, författat av Fredrik Vejdeland.

Fredrik Vejdeland.

Fredrik Vejdeland.

Detta partiprogram skrevs under ett antal intensiva månader i slutet av 2015. Det är författat av de fyra personer som vid tillfället utgjorde Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige. Varje riksrådsmedlem har tilldelats de ämnesområden som bäst motsvarar deras expertis och punkterna har därefter avhandlats i grupp under åtskilliga möten. Arbetet leddes av organisationens chefsorganisatör Simon Lindberg.

Betydligt fler personer än så har dock varit inblandade i processen. När riksrådet ansåg sig vara klar med arbetet skickades programmet ut på remiss till nästeschefer, mångåriga medlemmar i organisationen och ett fåtal andra utvalda partimedlemmar vilka kommit med invändningar och förslag som riksrådet sedan tagit ställning till. Ledande personer i Norge och Finland har också granskat innehållet och kommit med synpunkter.

Resultatet är ett mycket grundligt utarbetat partiprogram där bokstavligen talat varje ord i den har synats. Det är också ett omfattande verk där såväl Nordiska motståndsrörelsens realpolitiska strävanden som den nationalsocialistiska världsåskådningen verkligen kommer till sin rätt.

Under processens gång har vi satt upp ett antal mål som vi strävat mot. Ett av dessa mål är att göra programmet lättfattligt där vi förklarar mycket av det vi vill åstadkomma men ändå gör det på ett koncist och kärnfullt sätt. Vi har strävat efter att varje mening ska förstås av alla men samtidigt ha en djupare innebörd som avslöjar en bakomliggande vision. För att ytterligare tydliggöra budskapet har vi strukturerat de nio punkterna och dess respektive delstycken på så sätt att de inleds med en problemformulering som senare besvaras i efterföljande text och punktform.

Ett andra mål är att vi velat försäkra oss om att vi inte lovar för mycket. Vi vill verkligen inte förknippas med politiker som säljer ett budskap och utlovar förbättringar till alla grupper i samhället. Visserligen är det just nationalsocialismen, med folkgemenskapen och de olika samhällsgruppernas samarbete för gemensamma mål som grund, som skulle kunna lova förbättringar på alla områden och för alla grupper. Men när förändringarna är så omfattande som de beskrivs i programmet finns all anledning att stanna upp och tänka till ett par extra gånger över vad vi kan lova eller inte lova. Där vi utlovar omfattande förändringar har vi haft långa diskussioner som kretsat kring frågor som ”är detta praktiskt möjligt?”. I osäkra fall, såsom den om sex timmars arbetsdag, har vi valt att formulera oss som så att vi strävar dit men att det är beroende av andra faktorer.

Ett tredje mål är att vi velat utarbeta ett revolutionärt och progressivt partiprogram som både andas och stakar ut en ny politik för en ny tid. Det kan här sägas att vi medvetet undvikit att blicka bakåt i historien och att vi inte vid ett enda tillfälle kopierat något annat partiprogram. Ej heller har vi velat att partiprogrammet ska innehålla försvarsinriktad politik med överdrivet fokus på trygghetsfrågor, brottsbekämpning och annat som hört den blågula nationalismen och konservativ ideologi till. Detta partiprogram presenterar i huvudsak en vision för framtiden. Det är ett resultat av Nordiska motståndsrörelsen samlade idéer och erfarenheter under 20 års tid. Vårt fokus har hela tiden varit nutida och framtida utmaningar och att själva staka ut vägen istället för att gå i gamla fotspår. Särskilt som många av dessa gamla beprövade vägar idag är förlegade, saknar attraktionsvärde och i grund och botten varit misslyckade.

Varför utgör vår väg en ny politik för en ny tid? För det första är den nationalsocialistiska världsåskådningen, som ligger till grund för vår politik, en i historisk kontext ny ideologi. Formulerad av sådana som den svenske statsmannen Rudolf Kjellén på tidigt 1900-tal, och sedan praktiserad och utvecklad i Tyskland något årtionde senare, kan vi definitivt tala om en politisk åskådning som är betydlig nyare än socialdemokratin, liberalismen eller för den delen 1700-talets nationalism som många av dagens nationella söker sin tillflykt till. I våra ögon är nationalsocialismen, under den kortare period den innehade makten i Tyskland, den enda kraft som på allvar hotat de destruktiva krafter som idag styr världen och sedan 1945 drivit på folkmordspolitiken gentemot de nordiska och etniskt europeiska folken. Nationalsocialismen utsågs till huvudfienden eftersom den utgjorde en överlevnadsstrategi för vår ras och för att den lyckades ge de eviga naturlagarna en politisk form i nutid.

Vår väg skiljer sig emellertid från den tyska dito. Vår nationalsocialism är mer inspirerad av dansken Povl Riis-Knudsen och hans tankar under efterkrigstiden om nationalsocialismen som en biologisk åskådning och helhetslösning på de livsföringsproblem vi ser i världen idag. I vår tid är det inte primärt stater eller samhällssystem som hotas. Istället är det idag vår ras liksom hela mänskligheten som hotas av de människofientliga och parasitära krafter som styr och bedriver rovdrift på naturen och alla dess populationer – djur som människor. Frågor som rör massinvandring och ”mångkultur”, men också så kallade gröna frågor, med fokus på ekosystem och biologisk mångfald, är därför satt i fokus i den politik som Nordiska motståndsrörelsen formulerat.

Vi har idag en perfekt jordmån för att föra fram en ny politisk form av den nationalsocialiska världsåskådningen som fokuserar på de stora ödesfrågorna. Förutom det fåtal som är djupt indoktrinerade är det för dagens människor nämligen ingen hemlighet att människan lever på fel sätt, är olycklig och i grunden förlorat sin kompass. ”Demokratin”, med allt vad det innebär, slår sig alltjämt för bröstet och hävdar sin ofelbarhet trots att den är ansvarig för att ha skapat den nutida människans levnadsvillkor. Det är ett obestridligt faktum att det är den liberala demokratin som gett oss oändliga krig och flyktingströmmar, miljöförstöring och rovdrift, utsugning av resurser och människor, mångkultur och massinvandring. Dessutom har den banat vägen för en liten finanselit som styr världen och håller folken och nationerna som slavar. Det är vår övertygelse att det i en tid när allt ställs på sin spets, och där allt fler ställer frågor som ”vart är vi?” och ”vart är vi på väg?”, som en nationalsocialistisk världsåskådning kommer att få större genomslagskraft än närbesläktade ideologier som är begränsade till invandringsfrågor och andra symptom på förfallet.

Som ett ytterligare led i en ny politik för en ny tid presenterar partiprogrammet en geopolitisk lösning för ett enat Norden. Vi talar här inte om någon återuppväckt forna union under svensk överhöghet utan om en nordisk stat med lika villkor för alla de nordiska folken. Ett enat Norden som ska vara självförsörjande och kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt i den osäkra tid vi nu lever i. En liten och oskyddad nation som Sverige skulle med all säkerhet få det mycket svårt vid ett nationellt maktövertagande, vårt mål måste därför vara att skapa en enad och stark kraft i en multipolär värld. Ett enat och folkbevarande Norden är en förutsättning för alla de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad.

Förutom ett totalstopp på invandringen och en repatrieringspolitik kommer Nordiska motståndsrörelsen göra betydande förändringar i försvaret, för miljön och i arbetspolitiken där varje arbetsför medborgare ska ha ett arbete. Nordiska motståndsrörelsen kommer även förstatliga den monetära infrastrukturen, avskaffa ränteslaveriet och lämna den nuvarande finansordningen för att på så sätt återta statens och medborgarnas resurser från bankeliten. Sammantaget skulle detta göra att vi bryter oss loss från den globala sionismen som styr västvärlden, vilket är en stark anledning till varför Norden behöver kunna hävda sig militärt och ha andra allierade i världen.

När sådana revolutionära förändringar presenteras som det gör i detta partiprogram, kan vi vara säkra på att fientlig propaganda kommer avfärda det som drömmerier och peka på detaljer utan att se helheten. Helhetsmässigt finns det exempelvis stora ekonomiska vinningar att hämta när vi stoppar invandringen och bryter oss loss från den nuvarande finansordningen. Vi är medvetna om att omfattande förändringar gällande exempelvis invandringspolitiken eller ekonomin av vissa kommer ses som ”omöjliga” att genomföra. En nationalekonom som är fostrad av systemet kommer högst motvilligt och i ett mycket sent skede erkänna att det finns alternativ till en politik av evig tillväxt – något som i sig är en faktisk omöjlighet. Och en anhängare av demokrati och mänskliga rättigheter menar såklart att det är omöjligt att stoppa invandringen och repatriera sådana som redan blivit medborgare. På detta kan vi bara svara att det finns andra ekonomiska experter än dem som är godkända av systemet och att konventioner och fördrag som ska garantera massinvandring och folkutbyte, undertecknade av det nuvarande systemets lakejer, inte längre gäller när den nordiska staten bildas.

Vår väg är nu utlagd i ett grundligt och omfattande partiprogram som är revolutionärt och framåtsträvande. Vi har har tagit några av de första spadtagen för en ny geopolitik för hela Norden och presenterat en modern och anpassad form av nationalsocialismen, vilken vi skulle kunna benämna som nordisk nationalsocialism. Vår politik kommer hädanefter utvecklas med detta partiprogram som mall.

Avslutningsvis är detta punktprogram inte på något vis till för bara Sverige och svenskarna – tvärtom kommer skriften så småningom att översättas till samtliga nordiska språk och även till engelska. Vi vet att denna politik, med vissa lokala justeringar, skulle lämpa sig ypperligt även för merparten av världens nationer och att hela mänskligheten skulle bli betydligt mer välmående om fler anammade våra ideal.

Fredrik Vejdeland, 2015-11-22.

fredrik vejdeland


  • Publicerad:
    2015-12-15 17:15