VÅR VÄG. Här följer åttonde delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig från främmande hot. Än mer självklart blir det om vi betraktar vår omvärld och ser de enorma problem den brottas med och tillåter oss spekulera i hur saker kan förvärras i framtiden.

Jordens resurser är inte oändliga och förr eller senare kommer rovgiriga stater och andra intressen tvinga sig till resurser från dem som inte kan försvara sig. Sådana krig rasar redan och de kommer med all säkerhet att öka i framtiden.

Det här är en oundviklig utveckling med en sinande global oljetillgång och en skenande befolkningsökning. Nämnas i sammanhanget kan att planetens population på 1960-talet uppgick till ungefär tre miljarder och har med andra ord mer än fördubblats sedan dess. Nämnas kan också att även seriösa bedömare redan för flera år sedan varnade för oljeproduktionstoppen (på engelska ”Peak oil”). Framtiden ser med andra ord mörk ut för den stat som militärt inte kan försvara sina tillgångar.

Ett starkt Norden mot främmande hot
De fristående nordiska länderna är i dagsläget svaga. Så svaga att stormakter med lätthet skulle kunna ockupera oss militärt. Även om de nordiska militärmakterna slog sig samman idag skulle deras militära förmåga ändå inte i närheten kunna mäta sig med USA:s eller övriga EU:s.

Det nationalsocialistiska Norden står även inför en ytterligare utmaning som inte får överslätas. De krafter som styr vår värld idag är samma hatiska krafter som genom en världsomspännande allians besegrade Tyskland 1945. Vi kan inte utesluta att dessa sionistiska krafter med vapenmakt kommer försöka kväsa alla försök till nationalsocialistiska resningar om de bedömer att vi saknar förmågan att försvara oss.

Vi måste alltså med all tydlighet visa en överbefolkad och delvis fientlig omvärld att ett enat Norden med full kraft är berett att med alla medel försvara sina gränser. Vi måste inte bara tydliggöra detta för omvärlden, vi måste även visa det för Nordens folk. Vi kommer med andra ord inte bara säga att ”vår beredskap är god”, vi kommer samla folket för att säkerställa att vi har den militära kapaciteten att försvara oss.

Norden måste också ha en offensiv förmåga för att, om nödvändigt, på kort varsel kunna ingripa i vårt närområde och/eller ha förmågan att hjälpa välsinnade stater med närbesläktade folkslag mot gemensamma fiender. Den offensiva förmågan är inte tänkt att användas lättvindigt men ska i extraordinära fall, och på goda grunder, kunna användas preventivt gentemot hot som på sikt kan drabba Nordens befolkning.

För detta krävs en stående armé med de bäst tränade yrkessoldaterna och befälen samt den bästa utrustningen riket kan få fram. Dessa soldater kan i händelse av yttre hot mot Norden utgöra stommen av befäl när de värnpliktiga reserverna behöver kallas in.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Återinföra allmän värnplikt och utöka värnpliktstiden till minst två år.
 • Förstärka och modernisera det militära försvaret.
 • Ge kvinnor grundläggande militärutbildning under en kortare tid med möjlighet att på frivillig basis genomgå samma värnpliktstid som männen.
 • Se till att männen och kvinnorna påminns och uppdateras i sin förmåga att försvara Norden efter avslutad tjänstgöring (jmfr. Repmånad).
 • Bygga en offensiv förmåga för att, om nödvändigt, på kort varsel kunna ingripa i vårt närområde.
 • Normalisera tanken om livet som soldat och uppmuntra till militära karriärer.
 • Erbjuda unga pojkar och flickor möjligheten att bekanta sig med försvarsmakten i tidig ålder. Detta genom att de unga besöker militära anläggningar och får lära sig om och respektera soldatlivet.
 • Ge den samlade nordiska intelligentian mycket större anslag för militär forskning och utveckling.

En man, ett gevär
Nordiska motståndsrörelsen kommer se till att de män och kvinnor som genomfört sin värnplikt även får förvara och vårda sitt vapen i det civila livet. En sund befolkning ska inte behöva frukta sina makthavare, sunda makthavare behöver inte frukta sin befolkning. I det nya Norden kommer stor tillit finnas mellan folket och dess ledare. Ledningen för det enade Norden kommer inte bara sova tryggt med en beväpnad befolkning – den kommer sova tryggare. Alla och envar kommer veta att fiender till Norden först måste möta ett folk redo att försvara sin stat med sina egna vapen.

I USA är sådant som dödsskjutningar eller ibland rena massakrer vardag och kritiker menar att USA:s liberala vapenlagar är orsaken. Detta är emellertid en bristfällig analys. En sund homogen nordisk befolkning kan i ärlighetens namn inte jämföras med de mångkulturella delarna av Nordamerika med skyhög brottsstatistik. En bättre jämförelse skulle i så fall vara Schweiz som också har mycket fria vapenlagar men betydligt lägre kriminalitet. Schweiz måste ändå, trots landets relativt stabila tillstånd, ses som labilt i relation till den stat vi kommer att skapa.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Se till att alla som fullgjort sin värnplikt även förvaltar sitt tjänstevapen i det civila livet, men självklart fråntas rätten att inneha vapnet om det hanteras på ett oansvarigt sätt.
 • Ge medborgarna laglig rätt till nödvärn i sina hem även med sina militära vapen.

Det civila försvaret
Vid olika former av katastrofer, exempelvis sjöolyckor, skogsbränder eller miljöolyckor, måste det framtida Norden kunna hantera de uppkomna kriserna mycket bättre än idag. En väl fungerande räddningstjänst är en förutsättning för detta. Vi måste försäkra oss om att till exempel brandkår och sjöräddning inte saknar resurser. Sådana resurser ska även ha kapacitet att kunna sättas in i krissituationer utanför Norden om det önskas av den drabbade parten.

Om en katastrof är särskilt omfattande ska utbildade militära styrkor samt värnpliktiga kunna sättas in för att understödja den redan befintliga personalen.

Civilförsvarets uppgift är också att kontinuerligt utbilda medborgarna i olyckshantering såsom Första Hjälpen, Hjärt- och lungräddning och brandkunskap.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Bygga ut civilförsvaret.
 • Ha kapacitet att mobilisera våra militära styrkor till katastrofhjälp.
 • Vara beredd att kunna hjälpa vår omvärld i händelse av omfattande katastrof.
 • Kontinuerligt utbilda medborgare i olyckshantering.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna som sammanfattar Nordiska motståndsrörelsens politiska viljeriktning.

Partiprogrammet i sin helhet går att läsa som PDF HÄR.

Partiprogrammet i skriftform går även att beställa från Greenpilled via denna länk.


 • Publicerad:
  2015-12-22 19:00