VÅR VÄG. Här följer femte delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

I den liberala demokrati vi lever i är det en så kallad frihet att en liten och dold elit av människor med kommersiella och till och med folkfientliga intressen kan äga svensk media och styra folkets tankar i den riktning de vill genom monopol på det skrivna ordet. Det är ett faktum att merparten av ”svensk” massmedia styrs av agendajudar, antingen genom familjeklaner som Bonnier eller via banker från USA. Det är likaledes ett faktum att dessa mediemoguler genom massiv propaganda indoktrinerar svenskarna med mångkulturella och på andra sätt subversiva och folkfientliga idéströmningar, allt för att gynna sina sionistiska intressen. Deras makt måste för all framtid brytas om vårt folk ska överleva.

Lagar mot folkfientlig propaganda
Media propagerar för massinvandring och integration, ljuger och undanhåller information om ”mångkulturens” konsekvenser samt hänger ut de svenskar som protesterar eller försöker organisera sig mot folkmordet, som kriminella. För att förvirra och destabilisera propagerar massmedia även för normupplösande kulturmarxism och andra subversiva idéströmningar. I korthet verkar medierna fientligt mot folket vilket får katastrofala följder etniskt, kulturellt och rasligt. Folkfientlig propaganda kommer under ett nationalsocialistiskt styre att vara olagligt.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Skapa lagar mot folkfientlig propaganda. Möjliggöra för staten att expropriera svensk media som agerar eller har agerat folkfientligt.
 • Säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i Norden.
 • Se till att medieföretag och organisationer som verkar utomlands men vars folkfientliga propaganda sprids i Norden ska kunna klassas som främmande agenter och förbjudas.
 • Sanera mediekåren. Journalistiska medlöpare som deltagit i den folkfientliga propagandan ska stängas av från sitt arbete och noggrant granskas innan de med ett statligt godkännande kan återvända till journalistiken.
 • Inleda rättsprocess mot dem som varit särskilt aktiva i den folkfientliga propagandan. Samhället kommer må bättre när dessa individer isolerats från folket.

Folklig insyn och medbestämmande
Trots att medias makt är avsevärt större än politikernas har medias makthavare inte på något sätt valts av folket – ej heller har folket någon som helst insyn i deras beslut. I regel tar ingen inom media något moraliskt ansvar, eller ställs till svars, för liv som raseras i jakten på löpsedlar. Utöver detta kan mycket rika människor köpa media och därmed makt och kontroll över människors sinnen. Endast den som ljuger för sig själv eller andra skulle kalla något sådant för en ”demokrati”. Nordiska motståndsrörelsen vill säkerställa att folket får både insyn och möjlighet att själva äga medier.

Vår syn på media är att den inte enbart är en granskare av makten utan också en maktfaktor i sig. Därför bör offentlighetsprincipen gälla även för media. Detta gäller framförallt en medieinstitutions inre liv, det vill säga hur beslut tas, vilka som finansierar verksamheten osv. Offentlighetsprincipen ska dock inte påverka källskyddet då uppgiftslämnare måste ha rätt att vara anonyma.

Vi ser det som en viktig princip att media måste kunna granska makten för att motverka korruption. Medier har inte rätt att verka fientligt mot folket eller staten, men om exempelvis en senator otvivelaktigt visat sig korrupt måste detta komma folket till kännedom. Detta i sig ska inte betraktas som folkfientligt utan snarare folkvänligt eftersom sådana avslöjanden hjälper till att motverka och förebygga missförhållanden inom folkets ledning.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Dela ut delar av de exproprierade medierna till kooperativ och föreningar. Genom statliga bidrag verka för en mångfald av medier.
 • Säkerställa att majoriteten av nordisk media ägs av staten, det vill säga folket. Statlig media skall verka för folket. Kommersiella medier får agera fritt men inte bedriva fientlig eller på annat sätt subversiv propaganda mot folket.
 • Se till att offentlighetsprincipen, undantaget källskyddet, ska gälla även för media. Varje enskild medborgare ska kunna granska de som granskar.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna som sammanfattar Nordiska motståndsrörelsens politiska viljeriktning.

Partiprogrammet i sin helhet går att läsa som PDF HÄR.

Partiprogrammet i skriftform går även att beställa från Greenpilled via denna länk.


 • Publicerad:
  2015-12-19 19:00