VÅR VÄG. Här följer tredje delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

Norden utgörs av i första hand Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Likheterna i ursprung, kultur, språk, lynne och det geografiska läget är som skapta för en lyckad sammanslagning. Man skulle kunna säga att de avvikelser som skiljer länderna emellan inte är mer främmande än till exempel de mellan Dalarna och Gästrikland. Trots att allmogekonsten skiljer dessa landskap åt, påverkas de båda inte negativt av att de angränsar. Detsamma skulle gälla länderna i Norden. Om inte vi kan enas under en folkbevarande regim, kommer Norden och dess folk upphöra att existera.

Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och enklare möjliggöra de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad. Ett enat nordiskt försvar skulle även kunna stå starkt emot fientliga krafter i världen.

Enade är vi starka
Idag är Sverige, Finland och Danmark medlemmar av den Europeiska unionen, vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister i Bryssel. Eftersom EU-projektets syfte är att få in hela Europa i sionisternas världsordning är det vår skyldighet att så fort som möjligt bryta denna oheliga allians.

Sverige är en allt för liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför är det en nödvändighet att vi slår oss samman med de övriga nordiska folken. Nordiska motståndsrörelsen har för avsikt att föra kampen i samtliga nordiska länder för att på så sätt möjliggöra att en folklig resning sker ungefär samtidigt.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Omedelbart begära utträde ur den Europeiska unionen och liknade folkfientliga sammanslutningar.
 • Ena Norden till en stat.
 • Säkerställa att det enade Norden kommer att kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt.

Lokala skillnader
Alla nordiska länder behåller sina respektive språk. De unika inomnordiska kultursfärerna skall värnas. Även minoriteter som samer och inuiter ska få behålla sin kultur och etnicitet. Regionala lagar kan kvarstå, de ska dock vila på en allnordisk grundlag (konstitution).

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Författa en allnordisk grundlag.
 • Uppmuntra till lokalt (regionalt) styre av lokala frågor.
 • Framhäva den nordiska kulturen, vår historia och de lokala särdragen.

Självförsörjande stat
Nordiska motståndsrörelsen är inte principiellt emot import utan ser tvärtom möjligheter att handla med varor och tjänster från vänligt sinnade nationer. Det fria Norden ska dock vara så pass självförsörjande att vi aldrig hamnar i en beroendeställning till omvärlden.

Norden är rikt på naturresurser såsom skog, bördig åkermark, gruvfyndigheter, fiskevatten, gas och olja. Resurserna vi har att förvalta på vårt geografiska område ska vi förvalta väl. I förhållande till vår befolkning har vi rika tillgångar, vi får dock aldrig belasta naturen mer än den klarar av. Norden ska producera mer mat än vad dess befolkning behöver. Överskottet kan användas i byteshandel med andra länder, exporteras eller lagras i beredskapslager. Vidare ska det finnas en omfattande inhemsk industri som producerar det vi behöver. Norden kan till exempel ha egen stålindustri, textilindustri, bilindustri, elektronikindustri m.m.

De nordiska produkterna ska bli kända för att vara av bästa kvalitet och producerade med hänsyn till producenternas arbetsmiljö och naturen. Våra produkter ska inte ha en planerat låg livslängd för att maximera ekonomisk vinst, till skillnad från idag, utan tvärtom vara konstruerade för att hålla så länge som möjligt. Detta tillsammans med en utökad reservdelsmarknad kommer att vara till gagn för både konsument och natur. Den medvetne konsumenten kommer välja nordiskt i vetskap om att varan är framställd på ett etiskt och miljövänligt sätt. Att positionera nödvändig industri i Norden kommer helt avskaffa arbetslösheten.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Ha en nordisk självförsörjandegrad på över 100%.
 • Ha en levande landsbygd för kött- och spannmålsproduktion.
 • Införa tullavgift på alla importvaror som går att producera i Norden.
 • Skapa en utvecklad modern basindustri som täcker vårt folks behov.

Förstatliga den monetära infrastrukturen
Det rådande banksystemet (fractional-reserve banking) ger privatägda banker möjlighet att skapa krediter, det vill säga pengar ur tomma intet som ännu inte finns. Av de pengar som cirkulerar i vårt finansiella system är merparten skapade på detta sätt. Pengar idag är bara siffror i datorsystem, endast cirka 3 procent existerar som fysiska pengar. Det finns inget reellt värde som motsvarar mängden pengar i cirkulation. Den statliga och framförallt folkliga kontrollen av detta system är i princip lika med noll. Hela denna konstruktion är ett invecklat sätt att beröva världens länder men också privatpersoner på resurser till bankelitens intressen. Den finansiella ordning som varit rådande måste fundamentalt ändras.

Den nordiska staten ska ha en egen statskontrollerad centralbank som har ensamrätt på att skapa nya pengar för cirkulation i vårt ekonomiska system. De pengar som cirkulerar ska motsvaras av Nordens samlade produktionspotential och arbetsinsats, de parametrar som ingår i denna beräkning ska vara helt transparenta för folket. Handelssamarbete ska omedelbart inledas med andra fria stater som lämnat den sionistiska finansordningen. Norden ska inte, som idag, låna pengar för sin välfärd. Att kortsiktigt leva i lyx och låta våra barn och barnbarn betala för det i framtiden ligger inte i linje med vår nationalsocialistiska värdegrund.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Lämna den nuvarande finansordningen.
 • Införa en statskontrollerad centralbank med monopol på att tillverka pengar.

Avskaffa räntan
Ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det innebär att ta från de fattiga och ge till de rika. I praktiken innebär systemet att de som redan innehar stora penningsbelopp belönas med ränta, medan de som har lite blir påtvingade ränteavgifter. Än värre är det när det, som idag, tas ut ränteavgifter i flera led vilket gör att den vanliga medborgaren betalar höga ränteavgifter som en betydande del av sina månadsavgifter. Ränta är ett sätt för de destruktiva finansiella krafterna att stjäla från folket.

Istället för ränta avser Nordiska motståndsrörelsen att införa en tillbakahållningsavgift. De som håller betydande kapital från cirkulation ska betala en avgift till staten. Detta för att främja produktion och handel vilket främjar en sund och livskraftig ekonomi. Hur detaljerna i detta ska utformas måste föregås av empiriska studier och anpassas efter rådande situation.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Avskaffa räntan.
 • Införa en tillbakahållningsavgift för de som håller betydande kapital från cirkulation.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna som sammanfattar Nordiska motståndsrörelsens politiska viljeriktning.

Partiprogrammet i sin helhet går att läsa som PDF HÄR.

Partiprogrammet i skriftform går även att beställa från Greenpilled via denna länk.


 • Publicerad:
  2015-12-17 19:00