VÅR VÄG. Robert Eklund skriver här om den sjätte punkten i Motståndsrörelsens partiprogram.

Till skillnad mot i stort sett alla etablerade partier så präglas Nordiska motståndsrörelsen av en långsiktighet i de politiska målen. Detta gäller inte bara de ekonomiska och demografiska målen utan framförallt gällande miljö/naturpolitiken. Ett samhälle som strävar att vara hållbart på lång sikt MÅSTE före en politik med utgångspunkt i naturlagarna.

apokalypsen

I filmen The Matrix samtalar huvupersonen Neo med sin nemisis, Agent Smith:

Ni flyttar till ett område och förökar er och förökar er ända till alla naturresurser är förbrukade och det enda sättet för överlevnad är att flytta till ett nytt område. Det finns en annan organism på planeten som följer samma mönster. Vet du vad det är? Ett virus. Mänskligheten är en sjukdom, en cancer på denna planet. Ni är en farsot och vi är botemedlet.

Till stor del stämmer liknelsen med det moderna globala kapitalistiska samhället som i grund och botten har gjort mänskligheten till en stor fara för livets fortsatta existens på vår planet. I sammanhanget ser jag Nordiska motståndsrörelsen och nationalsocialismen som botemedlet mot denna ”sjukdom”.

Inga av de partier som sitter i de nordiska parlamenten har eller har haft en realistisk eller hållbar politik för hur vi ska kunna bevara naturen, de har alla kapitulerat inför det globala storkapitalet. I Sverige har vi ett parti som kallar sig ”miljöparti” som när man ser till vilka politiska beslut man ställer sig bakom framstår som ett stort skämt. Det är bara att titta på den plundring och förstörelse av naturen som för varje generation blir allt mer skrämmande i sin omfattning.

Östersjön kan tjäna som ett varnande exempel hur det kan gå när kapitalistiska intressen tillåts att härja fritt. I dagens läge är Östersjön så förorenad att livsmedelsverket rekommenderar att man bara äter östersjöfisk max en gång per månad (gravida kvinnor bör undvika det helt och hållet). Fisken som fångas i Östersjön är så fulla med PCB och dioxiner att de svenska myndigheterna har tvingats söka dispens för hålla det svenska östersjöfisket vid liv. Nu är det inte bara miljögifter som hotar Östersjön och det bräckliga havslivet utan dagens stora fara är istället övergödning som i slutändan hotar att ta död på allt levande i Östersjön. Övergödningen, som härstammar från det konstgödsel som vräks ut i våra skogar och åkrar för att öka avkastningen för kapitalistiska intressen.

Det naturliga levernets återkomst
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram cementerar bilden av nationalsocialismen som den enda sanna ”gröna” ideologin/världsåskådningen.

naturen-löp

Lika självklart som att inte stjäla sina barns sparpengar bör det vara att bevara våra gemensamma naturresurser till kommande generationer. Detta enkla faktum har för länge sedan övergivits och politiker har under lång tid tillåtit kommersiella intressen exploatera naturen i ohämmad takt. I ett framtida Norden kommer aldrig storkapitalet tillåtas att få skriva spelreglerna och i sin jakt på vinst förstöra naturen för kommande generationer.

Där fler och fler människor bor i storstäder kommer också flertalet tappa kontakten med med allt som är sunt och naturligt och då per automatik också inte se sig själva som en del av densamma. Därför är det också en mycket viktig del av att föra en naturlig politik att se till att återbefolka landsbygden och göra det möjligt att leva och verka där. Om man bor nära naturen så får man per automatik en mycket större förståelse och respekt för naturens lagar. Ett annat stort skäl till varför en levande landsbygd kommer att vara livsviktigt i ett framtida nationalsocialistiskt Norden är givetvis också att öka vår grad av självförsörjning.

När fler och fler människor åter kan flytta till landsbygden kommer dessa att lättare kunna inta detta synsätt och få dem att frångå tanken att vi står över naturen och dess lagar, ett synsätt som till stor del kan härledas till den judiska religionen och dess avarter. Så länge folket lever med villfarelsen att naturen bara finns till för att tjäna mänskliga intressen kommer utarmningen av naturens resurser att fortgå. För mig som landsbygdsmänniska känns det tryggt att lägga min röst på Nordiska motståndsrörelsen då man som enda parti kan leverera en trovärdig politik för hur vi ska lyckas med att revitalisera landsbygden och bevara den.

För mig som bott större delen av mitt liv i norra Norrlands landsbygd har skogen alltid varit närvarande och varit en mycket viktig del av livet. Tyvärr så har många av de skogar som fanns i min närhet som barn upphört att existera när skogsbolagen har förvandlat dem till kalhyggen. Det är dock inte bara i mina hemtrakter detta har skett, urskog existerar inte längre i Sverige utan vad som finns kvar är något som biologer kallar gammal naturskog och då endast i våra nationalparker. Över 90% av Sveriges totala skogsareal används idag till produktion för den svenska skogsindustrin som i dagsläget omsätter hundratals miljarder kronor och står för cirka 12% av Sveriges totala export. I Nordiska motståndsrörelsens vision om ett framtida Norden skulle en stor del av skogen bevaras när fokus läggs om till att i huvudsak handla om självförsörjning och inte bara export. När skogen bevaras gynnas också den inhemska faunan enormt då deras ekosystem tillåts utvecklas i en helt och till största delen av människan opåverkad miljö och på så sätt utgöra en viktig byggsten för att bevara många av våra inhemska djurarter.

Som jag har skrivit tidigare är varje sund nationalsocialists skyldighet att eftersträva att bevara den biologiska mångfalden som naturen har givit oss, såväl för människor som för djur- och växtliv. De ”gröna” politikerna av idag, som i ena andetaget förespråkar åtgärder för att bevara och särskilja olika djurarter och i nästa andetag förespråkar mångkultur/massinvandring/rasblandning för människor måste belysas som de vidriga hycklare man är. En värld med riktig mångfald skapas endast genom att verka för att både djur och människor får fortsätta utvecklas i sina naturliga habitat.

Ett politiskt program likt Nordiska motståndsrörelsens har i många år saknats i den oppositionella miljön i Sverige, här slås fast vid de punkter som vi anser vara livsnödvändiga för att åstadkomma en förändring. Nu, när målsättningarna är klara kan arbetet med att realisera dessa mål ta vid och förhoppningsvis kan allt fler människor nu ställa sig bakom Nordiska motståndsrörelsens plan för Norden.


  • Publicerad:
    2015-12-20 11:20