VÅR VÄG. Här följer sjätte delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

Gemensamt för alla de ideologier och system som accepteras av de styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen och straffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka. Ett pris som efterkommande generationer får betala i form av havererade ekosystem, överbefolkning och svält, förbrukade naturresurser m.m.

Vi nationalsocialister inser att människan är en del av naturen och därför också måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. Nordiska motståndsrörelsen är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Nationalsocialismens naturfrämjande värden måste på sikt spridas i världen och radikalt ersätta det parasitära synsätt som människan har till naturen. Utan den nationalsocialistiska synen på människan som en del av naturen, med ett särskilt ansvar att vårda den, kommer mänskligheten gå under.

En hållbar planet
I den liberala demokratins tidsålder har människan förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller göra rika människor ännu rikare. Nordiska motståndsrörelsen kommer bekämpa detta genom att gå i bräschen för de gröna frågor som nationalsocialismen alltid värnat om. Genom att leva naturligt och tänka långsiktigt kan vi skapa en hållbar planet även för våra barn och barnbarn.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Gå i bräschen för hårdare miljölagar.
 • Satsa på geovetenskap och vara ledande inom utvecklandet och användandet av förnybar energi som ska driva hem, bilar, industri m.m.
 • Verka för att ett ekotänk ersätter det materialistiska ”slit-och-släng-samhället”.
 • Samarbeta internationellt för att åstadkomma detta på bred front.

Djurfrågor
Nordiska motståndsrörelsen har en organisk syn på världen och motsätter sig den rådande antropocentriska bilden av djuren som automatiskt lägre stående varelser och enbart tjänare av människan. Vi betraktar även människan som ett djur, och som ett mer högstående sådant menar vi att människan har ett särskilt ansvar att inte orsaka andra djur onödigt lidande samt att upprätthålla balansen inom naturen.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Avskaffa ritualslakt såsom kosher och halal.
 • Öka straffvärdet för brott mot djur.
 • Förbjuda plågsamma djurexperiment.
 • Verka för en sund jakt- och fiskepolitik där vi tar det vi verkligen behöver och anpassar vårt levnadssätt efter naturen och inte tvärtom.
 • Utöka skyddet för de utrotningshotade inhemska arter som på grund av mänsklig påverkan minskar i antal för varje dag.
 • Bibehålla och skärpa Sveriges djurskyddslagar. Det som idag certifieras som ekologiskt ska ses som den lägsta godtagbara nivån. Striktare krav för djurhållning, även för sällskapsdjur och vilda djur i fångenskap.
 • Säkerställa att barn i tidig ålder får respekt och förståelse för naturen och att de intar en holistisk inställning till densamma. Barn ska växa upp till vårdare, inte parasiter, av naturen.

Ett naturligt leverne
Den stora staden bör vara hemvist främst för den politiska, finansiella och militära eliten samt för handel och industri. Stora urbana städer är emellertid ingen sund boendemiljö för människor överlag då dessa degenererar och alienerar människor från såväl naturen som andra människor (vilket därmed också försvagar folkgemenskapen). Nordiska motståndsrörelsen kommer verka för att uppmuntra nordbor att bo på sådant sätt att de har fri tillgång till naturen och möjlighet till egen odling, och därmed viss självförsörjning i händelse av kris.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Bygga radhusområden med större grönytor vid storstädernas utkanter och skapa bättre och avgiftsfria pendlingsmöjligheter för dem som bor på landsbygden men arbetar i städerna.
 • Verka för en levande landsbygd. Gynna småföretagare som bedriver verksamhet i glesbygden och decentralisera stora delar av samhällsservice såsom skola, omvårdnad, kultur- fritids och idrottsanläggningar.
 • Upphöra med exploatering av nordiska skogar. Skogen liksom andra naturresurser ska i ett sunt samhälle inte användas som en outtömlig resurs där man bara har vinstmaximering som målsättning.
 • Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
 • Verka för småskaligt jordbruk. Ju fler som kan förse sig själva med mat desto bättre.

Vi äger naturen gemensamt
Vi nordbor ska vara stolta över att vi har allemansrätten i samtliga nordiska länder (förutom Danmark) vilket inte alls är någon självklarhet i resten av världen där den oftast inte finns eller är mer begränsad. I allemansrätten ser vi en viktig socialistisk princip om att naturen är till för alla. Att privatpersoner kommer kunna vara markägare är en självklarhet, men de bör se sig som i första hand förvaltare, inte ägare, av naturen.

Vi kommer revidera den nuvarande naturvårdslagen och genomföra inskärpningar och tillägg där det behövs. Bland annat måste lagstiftningen vara mer tydlig med hur naturen ska kunna försvaras från kommersiella intressen.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Värna allemansrätten och införa den i hela Norden.
 • Klargöra att allemansrätten inte bara innebär rättigheter utan också skyldigheter. Åverkan på skog och mark ska tas på allvar och det ska även vara en skyldighet att rapportera missförhållanden i naturen.
 • Med kraft bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan exploatering av naturen.
 • Verka för starkare lagar som ska gynna den biologiska och geologiska mångfalden.
 • Vidta åtgärder för att se till att kommunerna tar hänsyn till miljön när kommersiella intressen vill etablera sig i naturområden. Betydande förändringar på landskapet måste ha tillstånd från en central naturskyddsmyndighet.

Biologisk mångfald
Genom erkännandet av människan som en del av naturen måste vi också inse att människan inte kan vara undantagen naturens lag om biologisk mångfald. Inga verkligt gröna partier kan ställa sig bakom ”mångkultur” eftersom denna folkmordsideologi utgör raka motsatsen till biologisk mångfald och evolutionär utveckling. Vi främjar en värld av fria nationer där raserna lever åtskilda från varandra men ändå kan samarbeta och där varje folkslag och varje ras utvecklas utefter sina egna förutsättningar och i samklang med naturen. Massinvandring, ”mångkultur” och tvångsintegration måste krossas så att jordens variationsrikedom och mångfald kan fortleva.

Nordiska motståndsrörelsen ser allvarligt på invasioner av främmande arter som på ett onaturligt sätt etablerat sig i den nordiska naturen eftersom dessa utgör ett hot mot populationerna, ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Ta krafttag mot de främmande arter som på onaturligt sätt har etablerat sig i den nordiska naturen så att dess skadeverkningar på vår inhemska fauna kan minimeras.
 • Bekämpa ”mångkultur” och istället främja biologisk mångfald även för människor.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna som sammanfattar Nordiska motståndsrörelsens politiska viljeriktning.

Partiprogrammet i sin helhet går att läsa som PDF HÄR.

Partiprogrammet i skriftform går även att beställa från Greenpilled via denna länk.


 • Publicerad:
  2015-12-20 19:00