VÅR VÄG. Här följer första delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring av rasfrämmande människor som sker till Norden. Detta i kombination med lägre födelsetal bland nordiska kvinnor än invandrade och det faktum att även de invandrade främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män gör att den etniskt nordiska populationen minskar allt mer i relation till den utomnordiska. I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk undanträngning och folkmord på Nordens befolkning.

De nordiska folken har historiskt levt separerade från inblandning av främmande folkslag och har därför i allt väsentligt bevarat en unik genuppsättning, kultur och samhällsbyggaranda. Skillnaden mot andra folkslag på jorden kan skådas genom de nordiska folkens utseenden men går betydligt djupare än de rent visuella. Egenskaper som samarbetsvilja, uppfinningsrikedom, ordningssinne, plikttrohet och altruism har präglats fram under tusentals år av raslig separation.

Massinvandringen är en stor belastning på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med om vårt folk skulle upphöra att existera. Vår ras- och invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt.

Stoppa massinvandringen
Miljontals främmande människor befinner sig i Norden och fler väller in hela tiden. För Sveriges del har det inneburit att folkmängden ökat med flera procent av främmande människor. Om det är tal om massinvandring eller inte är inte ens öppet för diskussion längre.

Sedan 1975 har till Norden fientliga krafter medvetet sanktionerat en invandring utan hänsyn till de nordiska folkens kulturella och rasliga överlevnad. 1975 var året då beslut togs om att göra Sverige mångkulturellt, utan folkligt stöd, som ett resultat av omfattande lobbyverksamhet, maskerad som debatt, i judiskt ägda medier i Sverige.

Massinvandringen är verkligen ett demografiskt problem och vissa analytiker gör gällande att svenskarna kommer att vara i minoritet i Sverige redan inom 10-15 år. Vi anser att endast en begränsning av invandringen bara kommer att skjuta upp problematiken.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Införa ett totalstopp av all utomnordisk invandring. Detta gäller utan undantag åtminstone fram tills repatrieringsprocessen är avklarad.
 • Avsevärt stärka gränskontrollen in till Norden. Detta är även nödvändigt för att stoppa kriminalitet och människohandel över landets gränser.

Inled repatriering
Det är den sammanlagda folkkroppens överlevnad och genpool som måste säkras. En mindre mängd människor av främmande ras skulle inte skada denna i stort. Massinvandringen har dock redan nu nått sådana proportioner att det vore omöjligt att göra Norden till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och sedan låta de rasfrämlingar som redan befinner sig inom Nordens gränser få stanna kvar. Ett återsändande av merparten av alla de som inte är etniska nordeuropéer eller av närbesläktade folkslag måste inledas snarast möjligt efter det att invandringen stoppats.

Staten ombesörjer transport, om möjligt tillbaka till ursprungslandet eller till närmsta liggande land som är fredligt och villigt att ta emot människorna. Undantag från tvångsrepatriering kan i särskilda fall komma att ske där det medicinskt är direkt förenat med fara för individen att flyttas, för adopterade, rasblandade och de som är födda i Norden utan någon som helst släkt eller koppling till sina förfäders ursprungsland. Människor som varit starkt behjälpliga för Nordens folk kan komma att utnämnas till hedersmedborgare och få stanna kvar. Eventuella människor som kommer tillåtas få stanna kvar i landet kommer aldrig utgöra sådan mängd att de hotar vårt folks överlevnad på sikt.

Ett återbördande av främmande människor skulle även vara positivt för de länder eller regioner dessa kommer ifrån. Den enorma utländska kompetens som politikerna menar kommer hit är på samma gång det som dränerar deras egna länder livsviktig kunskap. Vi kan lika gärna beskylla våra så kallade folkvalda för en nykolonialism där de suger ut kompetens från utsatta länder bara för att ”berika” vårt eget land. Hjärnkirurger och civilingenjörer behövs i än högre utsträckning i dessa länder.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Upprätta ett statligt institut som kommer arbeta effektivt genom att med moderna genetiska profileringar rasbedöma samtliga människor som fått svenskt medborgarskap efter 1975 och deras efterkommande. De som kommit innan 1975 kan förlora medborgarskap om de döms för folkfientlig verksamhet.
 • Genast påbörja återsändandet av merparten av de rasfrämlingar som befinner sig inom Nordens gränser. Detta ska ske på största humana vis för att inte mer än nödvändigt skapa lidande.

Etnisk nordeuropé eller närbesläktat folk
Att det existerar olika mänskliga raser, med inte bara skilda utseenden utan också skilda mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs- och personlighetsdrag är helt otvivelaktigt bevisat genom så väl vetenskaplig forskning som genom sunt förnuft. Vårt invandringsmotstånd grundar sig främst på raspolitik då vi önskar bevara vårt folk. Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen.

Då rasforskning varit tabubelagd i Norden efter 1945 lider vi tyvärr brist på moderna och konkreta rasbegrepp vilket innebär att rasförnekarna idag kan fortsätta föra ut lögnen om att det inte finns några mänskliga raser. I verkligheten är det i de flesta fall helt självklart vem som är av nordiskt ursprung eller närbesläktad. I mer tveksamma fall skulle vi med moderna genetiska profileringar kunna avgöra vilka människor som är av övervägande nordiskt rasursprung. De som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen. Alltså ser vi att större delen av ursprungsfolken i den s.k. västerländska världen skulle få stanna kvar i Norden med fulla medborgerliga rättigheter oavsett när de kom in i landet.

Utlandsbistånd och hjälp på plats
Naturens resursfördelning över världen är inte rättvis. Inte heller klimat- och naturkatastrofer är jämnt fördelade. Förutsatt att det inte sker på bekostnad av vårt eget folks grundläggande behov ser vi positivt på en nordisk biståndspolitik förutsatt att vissa etiska regler följs av det landet som vill ha hjälp. Vi skulle exempelvis inte kunna hjälpa länder som inte under sina egna förutsättningar förde en ansvarsfull miljöpolitik. Inte heller skulle vi vara behjälpliga till statsbildningar som medvetet agerade i kontrast med nationalsocialismens grundläggande principer genom exempelvis en okontrollerad befolkningstillväxt eller rasblandning.

Förutom att hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden kan vi också komma att vara behjälpliga med att diplomatiskt, eller i värsta fall militärt, bekämpa imperialistiska stater som bekrigar suveräna stater vilket är det som skapar flyktingkatastrofer i hela världen.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder.
 • Föra en generös biståndspolitik, om möjligt, för länder som följer de etiska regler vår framtida stat sätter upp.
 • Hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden och motverka imperialism.

Nordens framtida invandringspolitik
Efter att massinvandringen stoppats och repatrieringsprocessen är klar skulle vi kunna öppna något på de nordiska gränserna igen. Då skulle en kontrollerad invandring kunna tillåtas från närbesläktade folk. Det fria Norden skulle även kunna ge asyl till rasfränder världen över som förföljs på grund av sitt rasliga ursprung eller politisk åskådning.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Föra en ansvarsfull invandringspolitik som inte riskerar att skada vår nordiska rassammansättning.
 • Bevilja asyl till rasfränder som utsätts för följelser i vår omvärld.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna som sammanfattar Nordiska motståndsrörelsens politiska viljeriktning.

Partiprogrammet i sin helhet går att läsa som PDF HÄR.

Partiprogrammet i skriftform går även att beställa från Greenpilled via denna länk.


 • Publicerad:
  2015-12-15 19:00