MASSINVANDRING. Från byråkraterna i den överstatliga globalistorganisationen EU kommer nu ett nytt förslag som ska förhindra att medlemsländer värjer sig från främlingsinvasionen. Förslaget har så tydliga kopplingar till finansjuden George Soros att den till och med i Bryssel benämns som ”Sorosplanen”.

Med hjälp av både morot och piska ska nu EU tillsammans med George Soros intensifiera folkmordet över hela kontinenten.

Europaparlamentet har beslutat att gå vidare med ett förslag till ett nytt system för att fördela flyktingar inom unionen. Kommer man nu överens med Europeiska Unionens råd om förslaget innebär det att den tidigare principen från Dublinförordningen om att asylsökande ska registreras i första ankomstlandet även formellt slopas. Istället skall varje land tilldelas en viss andel av de inströmmande, utan någon övre begränsning i faktiskt antal som länderna kan komma att behöva ta emot.

Hur stor andel varje land skall behöva ta emot beräknas utifrån respektive lands invånarantal och BNP. Systemet innebär att ett land som lyckas öka sin inhemska nativitet och sin ekonomiska aktivitet – kanske till följd av att man väljer att föra en sund invandrings- och familjepolitik – bestraffas med ytterligare fler migranter att ta hand om.

Förslaget avser vidare att tackla vad man kallar ”secondary movements”, det skall inte vara möjligt för de asylsökande att lämna landet de utplacerats till. För att se till att så många migranter som möjligt faktiskt fördelas ut över hela unionen ska förslaget stärka ett antal mekanismer som syftar till att förhindra att sökande ställer sig utanför det officiella fördelningssystemet, exempelvis genom att kasta sina papper och försöka ta sig till sådana länder de hellre önskar leva i.

Valmöjligheten för främlingar att själva välja vilket land de ska invadera minskar med förslaget – allt för att inget EU-land ska kunna undkomma folkutbytet.

Det nya systemet ligger så sätt nära i linje med de uttalade syftena bakom EU-anfadern Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergis paneuropeiska vision om att etniskt blanda upp hela Europa. Över sikt omöjliggörs att vita frizoner kan bestå bland unionens medlemsländer. Även ett mer direkt bestraffningssystem införs för de länder som vill motsätta sig den påtvingande invandringen. För varje person som mottagarlandet nekar skall en bötessumma utbetalas om 50 000 euro första respektive andra året, 75 000 euro tredje året och därefter 100 000 euro per år. För ett land som helt vägrar delta kan det totala beloppet därmed snabbt bli högt. Bötessumman skall gå till en gemensam EU-fond för att finansiera mottagande i de länder som deltar i systemet. I den mån böterna inte betalas av det bestraffade landet kommer motsvarande summa dras av från sådana medel som landet annars skulle ha rätt till från EU på andra områden. Väljer landet å andra sidan att börja delta i systemet, utbetalas 300 euro per mottagen migrant.

Svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) har haft ett särskilt ansvar för förslagets behandling. Som så kallade rapportör är det hon som haft att utforma och föredra betänkandet med lagförslaget inför parlamentet. Så sent som veckan innan beslutet togs twittrade Cecilia Wikström ut en bild på sig själv tillsammans George Soros, med vilken hon sades sig haft ”fruktsamma diskussioner” i Bryssel.


Den ungerska regeringen, som varit en av de mest uttalade motståndarna till det nya systemet, har tidigare benämnt det nya lagförslaget som just ”Sorosplanen”. Inte bara med tanke på att förslaget överensstämmer med den judiske rovdjurskapitalistens politiska idéer. Lagförslaget innehåller därtill en uttrycklig bestämmelse om att upprätta ett formellt nätverk tillsammans med så kallade non-governmental organizations (NGO:er) för samarbete, rådgivning och utformning kring allt som rör tillämpningen av det nya systemet.

Godkänns förslaget även i Europeiska Unionens råd skall systemet sedan fasas in över en treårsperiod. Tanken är att den nyupprättade myndigheten EU Asylum Agency skall övervaka att länder med ett historiskt lägre mottagande bygger upp en kapacitet under de kommande åren för att börja ta emot fler.

Lyssna nedan när Radio Nordfront diskuterar Sorosplanen:

Källor:
Draft European Parliament Legislative Resolution
Implementation of Soros plan is making headway in European Union


  • Publicerad:
    2017-11-23 19:33