HBTQP. Med statlig finansiering anordnas i Sverige ett ”transkollo” för barn. Deltagarna, som ska vara ”transpersoner”, avkrävs lojalitet mot hbtqp-rörelsen bevisad genom medlemskap i godkänd organisation. Ledarna är ”transpersoner” eller närstående till ”transbarn”.

Nordfront har tidigare behandlat hur homolobbyn i Sverige och internationellt arbetar för att sexualisera barn samt om hur ett motstånd mot denna utveckling har börjat växa fram bland föräldrar till drabbade barn.

Ett tydligt symptom på den sjuka utvecklingen är det ”transkollo” för ”transbarn” som förbundet ”Transammans” sedan förra året anordnar med stöd från den statligt finansierade riksorganisationen RFSL.

På ”Transammans” hemsida för verksamheten klargörs att till kollot, som i år kommer att äga rum i Örebro den 28-30 augusti, kan barn upp till tolv år anmäla sig. Någon nedre åldersgräns finns ej.

Man förklarar vidare att den som anmäler sig bör vara ”transperson” eller ”fundera” kring sin ”könsidentitet”. Man uppger även att ”ledarna är vuxna transpersoner och vuxna närstående till transbarn”.

Tidningen Samhällsnytt visar att samtliga kollots deltagare avkrävs lojalitet gentemot transrörelsen bekräftad genom ett medlemskap tecknat antingen i Transammans eller i RSFL Ungdom. Vidare ska organisationen bland behöriga sökande ”sålla ut” aspiranter som särdeles visat framfötterna i sitt identitetssökande.


  • Publicerad:
    2020-05-09 18:45