INTERVJU. Nordfront publicerar här en längre intervju som vår norska systersida Frihetskamp har genomfört med Matthew Heimbach som är ledare för det amerikanska och nationalistiska partiet Traditionalist Worker Party.

heimbach

Hej Matt, kan du ge oss en kort introduktion av dig själv och hur du blev involverad i nationalismen?

Mitt namn är Matthew Heimbach och jag är ledare för Traditionalist Worker Party (TWP). Jag är 25 år gammal, är gift och har en son samt ännu ett barn på väg. Jag bor tillsammans med min familj i den södra delen av delstaten Indiana i USA.

Jag växte upp i en småstad på landsbygden där gårdar och lantbruk stod för medparten av den lokala ekonomin och där traditionella värderingar var normen. Området jag växte upp i var nästan uteslutande etniskt vitt. Det var ett område där det var tryggt att upp att uppfostra barn och där känslan för familj och gemenskap var stark.

Då jag senare begav mig till universitetet fick jag med egna ögon se hur utbildningssystemet och den politiska vänstern aktivt arbetade för att ödelägga alla de goda och sunda värderingar jag hade växt upp med. Främjandet av ”vit skuld”, angrepp på vår historia och ett konstant arbete för att beröva vita amerikaner sin rätt till en framtid var normen i klassrummen.

Jag har varit involverad i den nationalistiska kampen sedan mina dagar som student vid universitetet där jag senare blev ledare för studentorganisationen Youth for Western Civilization. Jag blev drogs till nationalismen då jag såg vänstern för vad den var. Målet för vänstern har hela tiden varit att ödelägga och bryta ned allt som är organiskt. Detta fick mig att inse att jag behövde göra min del för att beskydda min tro, min familj och mitt folk mot dessa faror och bli en del av den nationalistiska rörelsen.

twp

Traditionalist Worker Partys partisymbol.

Vad är Traditionalist Worker Party och vad är organisationens mål?

Traditionalist Worker Party är ett social-nationalistiskt politiskt parti som har som syfte att beskydda och hjälpa vita arbetarklassfamiljer. Vårt slutgiltiga mål är upprättandet av en ny och självständig nation, ett hemland för vita i Nordamerika, som ska styras av och för oss. Samtidigt som vi har ambitioner och mål så är mycket av vårt politiska arbete fokuserat på dagligt socialt arbete och aktivism, samt att ge stöd till familjer som har drabbats av globalismen och multikulturalismen.

Rent demografiskt så kommer vita att bli en minoritet i Amerika innan nästa generation. Dagens system är byggt för att demografiskt, ekonomiskt och socialt ersätta vårt folk i deras eget land. Vi måste få en självständig stat som är fri från det amerikanska imperiet; en egen stat som kan vara ett hem för alla vita i Nordamerika.

På kort sikt arbetar vi mot att få politiskt makt på lokal, statlig och regional nivå. Även om vi är ett parti som finns i hela USA är vi starkast i den amerikanska Södern och Mellanvästern, likväl som i det geografiska området som heter Appalachia som är den vitaste delen av Amerika, men också det område som har mest fattigdom.

Efter att ha förlorat mer än femton miljoner industriarbetsplatser och miljoner arbetstillfällen inom gruvindustrin, skogsindustrin och jordbruk är detta det område som har den största potentialen för revolution i Amerika, eftersom det handlar om vita amerikaner som inte har någon förtjänst av det nuvarande systemet och allt att vinna på att bryta sig loss från det korrupta och förrädiska systemet.

Genom att ställa upp med kandidater i lokala val, bedriva välgörenhet och organisering har vi börjat bygga upp tillit i lokalsamhället och visar vita amerikaner att de inte är tvingade att välja mellan ”pest eller kolera” hos de två ordinarie partierna (Demokraterna och Republikanerna, reds anm), utan att de har en rörelse som talar direkt till dem och deras intressen likväl som deras barn, arv och framtids intressen.

b8

Kan du förklara vad du menar med ”Tro, Familj och Folk”?

Vårt motto ”Tro, Familj och Folk” sammanfattar de nationalistiska principer vi tror på. Det moderna efterkrigs-väst har förgiftats av sekularism. Det europeiska folket har alltid haft en stark anknytning till sina traditioner, till sina förfäder och till sina gemensamma värderingar genom tro.

Vare sig du är kristen eller hedning så är det kopplingen till din tro som binder dig samman med det andliga som sätter ära, plikt och offervilja för ditt folk som din primära drivkraft före allt annat. Alla europeiska trosinriktningar tror på att följa naturen som en ledstjärna. Sekularismen ödelägger tron på det naturliga likväl som samhället, nationen, familjen och naturens gudomliga ordning.

Vi är en rörelse bestående av kristna av olika inriktningar, hedningar från olika bakgrunder liksom även icke-religiösa. Men tillsammans så förkastar vi den moderna världens sekularism och väljer istället tro som en viktig del i vår kamp.

Ordet familj i vårt motto betyder både den nationella gemenskapen som en utvidgning av familjen och samtidigt våra enskilda familjer. Främjandet av skilsmässor, abort, homosexualitet och feminism är alla vapen som har använts av fåra fiender mot familjeinstitutionen. I varje sunt samhälle genom historien har familjeenheten, bestående av man och kvinna och deras barn, varit grundpelaren.

Vårt parti tror på och uppmuntrar traditionella könsroller, samt nödvändigheten av att få barn och familjer som vår starkaste institution i den nationella pånyttfödelsen.

Folk betyder insikten av att vi som vita amerikaner är ett folk med gemensamt ursprung, arv och öde. Vårt folk är vår nation, inte den amerikanska grundlagen eller den federala regimen, men vår ras utvidgade familj. Denna korrekta förståelse skiljer oss från den mer kända traditionella amerikanska ”konservatismen” och gör det tydligt för omvärlden att vi är etno-nationalister som kämpar för vårt folk.

Ditt parti använder även slagordet ”Lokala lösningar på det globala problemet”, kan du utveckla vad ni menar med det?

Det amerikanska imperiet är stort och mångkulturellt. Vår nuvarande regering har skapat en ”one size fits no-one”-politik för att stifta lagar för över trehundra miljoner människor av olika etniciteter, kulturer, religioner och uppfattningar om hur regeringen, ekonomin och samhället bör organiseras.

Vårt parti anser att den centraliserade kontrollen över Amerika under korrupta politiker, finanssektorn och kapitalistiska oligarker ödelägger lokala myndigheter och det unika med lokalsamhällen och regioner. För att få en regering som för folket och deras intressens talan menar vi att lokalsamhällen och regioner bör ha mer makt och att lokala representanter ska styra, inte byråkrater som håller till långt borta i Washington DC.

Genom att stötta lokalstyrning och självförvaltning kan vi krossa den korrupta regimen och ge tillbaka makten till etniska gemenskaper som då kan staka ut sitt eget öde, fritt från korruption och förmynderi utifrån. Detta är anledningen till att vi bland stödjer att den amerikanska ursprungsbefolkningens reservat skall omvandlas till helt självständiga nationer, att Puerto Rico och Hawaii ska befrias så att de kan ge tillbaka makten till den infödda befolkningen, att svarta separatister ska få sitt eget hemland och självklart att vita amerikaner ska kunna ha en egen nation där det är vi som kontrollerar vårt eget land.

Heimbach besöker Gyllene gryning i Grekland.

Heimbach besöker Gyllene gryning i Grekland.

Vad anser du vara den största utmaningen som vita européer står inför idag?

Den största utmaningen som vi européer står inför är vår brist på en enighet mellan varandra. I Västvärlden har vi miljoner och åter miljoner människor som delar vår syn och våra värderingar, men som i flera årtionden har tillåtit stridigheter i våra egna led och gamla regionala tvister att splittra oss.

I Amerika har vi nationalister som är splittrade över inbördeskriget. I Europa ser vi att krig som utspelat sig århundraden eller generationer tillbaka splittrar nationalistiska rörelser.

Den globala Hydran önskar att ödelägga alla européer, alla våra nationer, alla våra kulturer, alla våra religioner och till slut tvinga våra barn under dess fot. Om vi står tillsammans som européer för att möta våra gemensamma fiender kan vi kanalisera en mäktig kraft, precis som försvararna av Wien, de som kämpade tappert vid slaget om Lepanto och vid slaget om Poitiers – för att åter driva tillbaka våra fiender och säkra vårt folks frihet.

Splittring tjänar bara fienden, gemenskap bringar styrka och seger.

Vad kan vi som rörelse göra bättre för att nå fler vita män och kvinnor?

Jag tror att en rörelse som vill locka till sig fler människor måste förlita sig på socialt arbete och opinionsbildning. Regeringarna i våra egna länder har varken förmåga eller vilja att tillgodose behoven för miljoner av vårt folk. Om nationalister kan engagera sig direkt för vårt folk på ett personligt plan så kan vi börja vinna deras hjärtan och sinnen.

Gyllene gryning i Grekland är ett bra exempel på detta. Från att ha tillgodosett säkerhet till äldre, städat upp i stadsdelar till att ge mat till arbetslösa och svältande greker har Gyllene gryning vunnit över en stor andel av de grekiska väljarna genom dedikerade och trofaste tjänare till sina lokalsamhällen.

Ifall vi kan ägna oss till att hjälpa vårt eget folk så kommer de att ställa sig bakom oss som deras röst och förespråkare.

Heimbach håller tal under det nationaldemokratiska NPD:s partikongress i Tyskland.

Heimbach håller tal under det nationaldemokratiska NPD:s partikongress i Tyskland.

Vad skulle du vilja säga till dem som delar många av våra uppfattningar, men anser att vår syn på ras och vår kritik av sionism är för extrem?

Den nuvarande situationen i Västvärlden är att vårt folk blir ersatt framför våra ögon. Om saker och ting inte ändras radikalt inom ett århundrade kommer platser som USA och Västeuropa inte längre vara nationer bestående av européer. Dessa radikala problem kräver radikala lösningar. Status quo betyder döden för vårt folk. Vi måste ha extrema lösningar för att lösa dessa extrema problem.

De som dömer ut rörelser likt våra för att vara ”för radikala” måste antingen vara amatörer, eller så är de inte särskilt hängivna till nationalistiska principer.

Vi har en plikt att synliggöra förrädare och utländskt inflytande som ödelägger våra nationer och våra barns framtid. Att vara motsträvig till detta är detsamma som en man som drabbats av cancer men som vägrar erkänna att det är tumören som håller på att ta hans liv. Vi måste identifiera problemen och presentera lösningar på dessa problem.

Vi är revolutionärer och våra rörelser måste vara av revolutionär karaktär. De konservativa är helt enkelt bara fiender som beskyddar våra fiender.

Över hela den vita världen pågår nu etnisk rensning, men fortfarande är det många vita där ute som inte verkar bry sig. Vad tror du krävs för att de vita européerna äntligen ska vakna upp?

Jag tror att personlig erfarenhet av multikulturalismen får många människor att vakna upp. Vänstern snackar alltid om de positiva aspekterna och saker och ting kan se bra ut på papperet, men i verkligheten leder multikulturalismen till död, terrorism, gruppvåldtäkter, ekonomisk förskjutning och utanförskap.

När fler människor upplever dessa demografiska förändringar på hemmaplan, hamnar utanför arbetslivet på grund av billig utländsk arbetskraft och får ett system som skär ner på välfärden för att kunna bekosta ändlösa strömmar av utlänningar – då kommer folket till slut att vakna och förstå att de bara har fått höra lögner och att det endast är nationalismen som kan rädda dem.

TWP uppmärksammar Leif Eriksson-dagen i Philadelphia tillsammans med andra nationalister.

TWP uppmärksammar Leif Eriksson-dagen i Philadelphia tillsammans med andra nationalister.

Vad är dina tankar kring det amerikanska presidentvalet och Donald Trumps valseger?

Valet av Donald Trump har varit mycket positivt för nationalismen i USA. Trump är en borgerlig nationalist, han är inte en av oss, men hans politik kommer att bromsa förfallet av det amerikanska imperiet och ge vårt parti mer tid att organisera och mobilisera vårt folk till en mäktig politisk kraft.

Han har också visat oss vilka områden och regioner i landet som stöttar nationalistiska principer som att säkra gränserna, säga upp frihandelsavtal och undvika fler sionistiska krig runt om i världen.

Donald Trump är inte på något sätt det vita Amerikas frälsare, men han köper oss tid och han driver den radikala vänstern till vansinne. Han är också ett bevis på att om vita amerikaner ur arbetarklassen håller ihop så kan de ha en politisk röst.

Den nationalistiska kampen kan vara väldigt svår och utmanande även på det personliga planet eftersom vi riskerar att förlora våra familjer, vänner, levebröd och vår frihet för våra politiska idéers skull. Vad är ditt bästa råd för att hålla moralen högt när vi angrips av systemet?

Det bästa rådet jag kan ge är att bygga starka relationer med kamrater. I den här kampen är andra nationalister vår riktiga familj, de som är villiga att kämpa och offra sig vid vår sida står oss närmare än många av våra biologiska föräldrar eller syskon.

Jag förstår mycket väl det offer som många av våra kamrater har fått göra eftersom min egen aktivism har kostat mig mycket, precis som för så otroligt många andra nationalister i Västvärlden. I mitt fall har hela min biologiska familj brutit kontakten med mig och jag förlorade tidigare i år mitt arbete på grund av mitt politiska engagemang. Min historia är inte unik, många av våra kamrater har förlorat jobbet och tillbringat tid i systemets gulag under falska anklagelser. Andra har förlorat familjemedlemmar, relationer och vänner över sitt politiska engagemang.

Systemet försöker bryta ned dig ekonomiskt och mentalt genom riktade trakasserier på alla nivåer. Detta beror på att vår rörelse går framåt och att fienden är rädd för oss.

Vi måste se på våra kamrater som våra verkliga bröder och systrar. Vi måste tillbringa tid med dem, inte bara under demonstrationer eller på konferenser, utan på regelbunden basis. Vi är alla tillsammans i detta och vi bör avlägga tid till gemenskap och till att stötta varandra. Nationalismens band är starkare än stål, så vårt bästa hopp för att upprätthålla moralen är att stärka dessa banden och alltid vara där i både vått och torrt för att hjälpa, ge kärlek och stötta varandra.

Kan du ge en bra förklaring på vad ”alt-right”-rörelsen är för något?

”Alt-right”-rörelsen är ett ungdomsfenomen som har haft en växande dragkraft i USA under den senaste tiden. Rörelsen är först och främst aktiv på Internet, men den har också lett till en ökning av lokala och regionala sammankomster, en ökad gatuaktivism likväl som ett växande antal medlemmar i nationalistiska organisationer.

I flera decennier har unga vita män fått veta att de är själva symbolen för allt som är fel med världen. De blir konstant bombarderade med vänsterns mantran såsom ”giftig maskulinitet” och ”vitt privilegium” och de har fått veta att de ska ”sätta sig ner, hålla käft och acceptera” deras egen demografiska undanträngning, bristen på möjligheter, lägre löner och att bli ivägskickade för att dö i krig i Mellanöstern.

”Alt-right”-rörelsen växte fram på olika nätforum och Internetgemenskaper och har ett brett spektrum av olika uppfattningar. Helt centralt är likväl idén om att förkasta politisk korrekthet, liberalism, demokrati och påtvingad multikulturalism. Unga vita män och kvinnor förstår nu att det handlar om att slå tillbaka eller bli nedtryckt. Många unga samlar sig därför runt denna nya rörelse som önskar att slå tillbaka och utmana massmedia, politisk korrekthet och multikulturalism.

twpaktivisme4

Gatuaktivism är en stor del av TWP:s strategi.

Berätta mer om ditt radioprogram ”The Daily Traditionalist” och var det är tillgängligt.

Det är med stora ära som jag har fått möjlighet att ha en halvtimmes direktsändning varje måndag till fredag på The Daily Stormers radiosatsning Radio Aryan. Som radiovärd bjuder jag in gäster. vilket innefattar allt från amerikanska och europeiska nationalister till kommentarer från egna partimedlemmar. Vårt mål är tillgodose med dagliga nyhetsuppdateringar, diskussioner om taktik, uppmärksammande av nationalistiska evenemang och att ha ett engagerande program som både är underhållande och informativt.

Du kan lyssna på livesändningen varje måndag till fredag från klockan 18:00 (svensk tid) HÄR. Varje radioprogram läggs sedan upp under radioavdelningen på The Daily Stormer någon timme efter direktsändningen är över.

Stämmer det du har blivit portad från Storbritannien?

Ja, jag blev portad från Storbritannien av deras nuvarande premiärminister Theresa May, medan hon var landets inrikesminister. Jag blev portad för en rad saker som jag ser som hedersbetygelser, såsom bland annat ”rasism, homofobi, antisemitism och uppmaning till rashat”.

Jag hade planer på att delta på London Forum i Storbritannien och hålla ett föredrag, men fick mitt förbudsbrev före jag kunde delta på mötet. Alla mina ställningstagande och min retorik är baserat på fredlig och legal politisk revolution för alla européer så att de kan återta sina hemländer från den globala eliten och de främmande invällarna. Tydligen så är uppfattningen att det brittiska folket ska få bestämma i Storbritannien för radikalt för en person som Theresa May. Detta är bara ytterligare ett bevis på att ”konservativa” bara är nickedockor för det fientliga systemet och att de icke att lita på.

Du reser ofta till Europa för att bygga nätverk med olika nationalistiska grupper. Vad är enligt din mening den största skillnaden mellan nationalistiska organisationer i Europa och USA och vad kan vi lära oss av varandra?

Den största skillnaden mellan de europeiska och amerikanska rörelserna är identitet och mål, men detta håller på att ändras. Historiskt har vi i Amerika haft starka regionala identiteter och skiljaktigheter mellan nord och syd, öst och väst och så vidare. Den europeiska nationalismen er baserat på en konkret identitet och en önskan om att återta sina nationer, något som den amerikanska nationalismen länge har haft problem med.

Heimbach tillsammans med tjeckiska, polska, tyska, slovakiska och brittiska nationalister i Prag.

Heimbach tillsammans med tjeckiska, polska, tyska, slovakiska och brittiska nationalister i Prag.

Vad är ditt intryck av Nordiska motståndsrörelsen?

Nordiska motståndsrörelsen har varit en inspiration både för mig personligen så väl som för mitt parti. Den mest imponerande aspekten med Motståndsrörelsen är engagemanget såsom professionell, nationalsocialistisk organisation som är aktiv på gatan och som engagerar sig i lokalsamhället. Ett sådant engagemang till handling är något som alla nationalistiska organisationer bör efterlikna.

Motståndsrörelsen banar väg som en modern nationalsocialistisk organisation när det gäller propaganda, organisation och taktik och jag är hedrad över att mitt parti är allierade och kamrater med Nordiska motståndsrörelsen.

En av dina största politiska inspirationer är Corneliu Codreanu, grundaren av Järngardet i Rumänien i början av 1900-talet. Vilka av Codreanus idéer har gjort starkast intryck på dig?

Corneliu Codreanu var en av de största nationalistiska ledarna under det tjugonde århundradet. För mig var hans viktigaste budskap hans tankar om en nationalists plikt och ansvar. Codreanus män var kända som legionärer och dessa man antog en fanatisk hängivenhet till Rumäniens politiska, ekonomiska, demografiska och andliga välbefinnande. Utbildningen av varje legionär var intensiv, men skapade män av oerhörd styrka.

Varje legionär var en soldat i en kamp för total förnyelse, en ny människa, en som vill föra sin nation och sitt folk till storhet. Det offer som legionärerna förväntades göra genom fysisk träning, andlig hängivenhet, kärlek, hjälpsamhet till varandra och närvaro på gatorna gjorde att varenda man blev en revolutionär kraft och förenade blev de oslagbara.

Efter andra världskriget blev nästan alla legionärerna slängda i fängelse. Men deras styrka och ära som medlemmar av Järngardet var så stor att de vägrade låta sig brytas ned av bolsjevikiska kommissarier och torterare, oavsett den smärta och det lidande som de tvingades utstå.

Enligt mig så är Corneliu Codreanus budskap något som alla nationalister bör följa. Vår hängivenhet vårt folk är inte en hobby eller något tillfälligt. Varje nationalist bör svära en ed till själv, till sina kamrater, till sin Gud och till sin nation att han är villig att genomleva alla former av lidande och olycka för sitt fädernesland och för sitt folks överlevnad.

Martyren Corneliu Codreanu gav sitt liv för den nationalistiska kampen.

Martyren Corneliu Codreanu gav sitt liv för den nationalistiska kampen.

Dela gärna med dig av en solskenshistoria från dina upplevelser i den nationalistiska kampen.

En av våra främsta ledare för en lokal partiavdelning är en tidigare medlem av Kommunistpartiet i USA (CPUSA). Han anslöt sig till CPUSA i sin ungdom eftersom de var till synes antikapitalistiska och eftersom han var arbetare och kom från en arbetarklassbakgrund. Efter drygt ett år som aktiv medlem insåg vår kamrat att trots allt snack om att kämpa för arbetarklassen så kände CPUSA och deras vänsterorienterade allierade inte något annat än avsky för den vita arbetarklassen och lokalsamhället. Som vit, heterosexuell man blev han utstött från möten och arrangemang på grund av hans ras och bakgrund, medans flerparten av de andra medlemmarna kom från rika familjer och kämpade själva för symboliska borgerliga värderingar.

Dessa vänstermänniskor brydde sig bara om homosexuella, abort, öppna gränser och radikal internationalism. Vår kamrat insåg då att CPUSA inte var något annat än en manifestation av det globala och kapitalistiska systemet, en fiende till arbetarklassen och alla fria folk.

Han lämnade CPUSA och började läsa andra antikapitalistiska tänkare och kom till slut fram till att det endast är nationalismen som vill ge ekonomisk och social rättvisa åt arbetarklassen och endast nationalismen kan stå emot globalisterna, kapitalisterna och de ”rotlösa kosmopoliterna”.

I och med etableringen av vårt parti blev vår kamrat en av våra mest aktiva medlemmar och han kom senare att rekrytera många av sina tidigare partikamrater till sin lokala grupp.

Tack för intervjun! Några sista tankar eller ord till våra läsare?

Mina sista tankar är att tiden för vårt folk att sluta sig samman och kämpa är nu! Oavsett vilken europeisk nation vi kommer ifrån så rinner blodet av Europa i våra ådror, något som gör oss alla till bröder och systrar i samma utvidgade familj.

Som en av våra martyrer en gång sade:

Tio hjärtan, ett slag!
Etthundra hjärtan, ett slag!
Tiotusen hjärtan, ett slag!

Våra hjärtan må slå i takt när vi marscherar fram till vår slutgiltiga seger och den slutgiltiga befrielsen av vårt folk och våra landområden. Hell seger!

Se en video från Traditionalist Worker Party nedan:

Matthew Heimbach diskuterade även nyligen Nordiska motståndsrörelsen och lanseringen av den engelska översättningen av partiprogrammet i sitt radioprogram The Daily Traditionalist. Läs mer och lyssna på avsnittet här.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.


  • Publicerad:
    2016-12-10 22:30