FOLKUTBYTET Det försämrade säkerhetsläget i hemlandet åberopas när Migrationsverket kungör att flertalet afghaner som tilldelats ett utvisningsbeslut de senaste åren kommer få sitt ärende omprövat.

Migrationsverket tillkännager i ett pressmeddelande att de flesta asylsökande från Afghanistan, som de senaste åren har erhållit ett utvisningsbeslut nu kommer att beviljas en ny prövning.

Myndigheten motiverar dessa omprövningar med det försämrade säkerhetsläget i landet sedan talibanernas maktövertagande.

I pressmeddelandet säger rättschefen Carl Bexilius:

— Det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas på sikt. Det nya rättsliga ställningstagandet påverkas av den senaste tidens snabba förändringar och det osäkra läget.

Säkerhetsventil” för icke-svenskar

Bexilius framhåller i sitt uttalande också ett annat viktigt motiv till det tagna beslutet: De minskade möjligheterna för afghaner till internflytt inom det egna landet.

Han menar vidare att svensk lagstiftning på området erbjuder ”en säkerhetsventil” för icke-svenskar som tagit sig till Sverige.

— I utlänningslagen finns en säkerhetsventil som gör att personer med beslut om avslag ska kunna få sina ärenden prövade på nytt i de fall det inträffar drastiska förändringar i hemlandet som påverkar deras situation.

Rättschefen hävdar här att lagstiftarna hade just precis sådana säkerhetslägen, som det som nu råder i Afghanistan, i åtanke när utlänningslagen kom till.

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande innebär ett upphävande av såväl tidigare beslut om verkställighet som tillkännagivna utfärdanden av verkställighetsstopp.

Hänvisning till EU-direktiv håller inte

På sin hemsida betonar Migrationsverket att man med det aktuella ställningstagandet ”utgår från EASO:s Country Guidance (CG) om Afghanistan” som släpptes den 11 november.

CG brukar visserligen beskrivas som ”EU:s rättsliga styrning i asylärenden” – men är vägledande och inte bindande för medlemsstaterna.

Bexelius anser emellertid att behovet av enhetligt på EU-nivå förpliktigar Sverige att följa unionens goda vägledning i detta fall.

Samtidigt medger han att beslut om omprövningar av utvisningsbeslut inte ens föreslås i CG:

"EASO:s vägledning är ett sätt att skapa en enhetlighet och god rättssäkerhet inom asylprövningen på EU-nivå. Vi har kompletterat med de delar som rör den nationella lagstiftningen, till exempel frågan om ny prövning av rätten till skydd."