Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Rektorer får politisk makt och förskola blir obligatoriskt – här är 2018 års nya lagar

Av Redaktionen, 2017-12-30
redaktionen@nordfront.se

JURIDIK. Vid årsskiftet börjar flertalet nya lagar att gälla. Några av dem är till för att försvåra oppositionellt politiskt och journalistiskt arbete.

Efter midnatt den 31 december så träder som brukligt flertalet nya lagar i kraft i Sverige. SVT har listat de viktigaste förändringarna och några av dem innebär att makten stärker sin position på oppositionens bekostnad.

Bland annat så införs obligatorisk förskola, vilket alltså innebär att barn tvingas ta emot undervisning enligt läroplanen från och med sitt sjätte år. I läroplanens inledning står bland annat att:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Läroplanen tar också avstamp utifrån att ”ingen” ska diskrimineras, men nämner inte ”politisk uppfattning” som grund för att slippa diskriminering. Samtidigt står att främlingsfientlighet ska ”bekämpas”, vilket har lett till att elever med invandringskritiska åsikter har fått möta fientlighet och sämre betyg av lärare:

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Läroplanens värdegrundsundervisning ska alltså även ske i förskoleklasser, trots att förskolelärare uttryckt att det är svårt att genomföra ”demokratiuppdraget” mot så pass unga barn.

Ett ”ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät” är förmodligen tänkt att försvåra oppositionell medias möjligheter att granska den offentliga sektorns förehavanden. Samtidigt vill man kraftigt begränsa oppositionella partiers möjlighet att nå ut till skolungdomar genom en ny lag som ger rektorer rätten att välja vilka partier som bjuds in till skolan.

Tidigare har lagen inte medgivit att skolan nekar något specifikt parti, vilket har lett till att många skolor valt att bannlysa samtliga partier – hellre än att låta eleverna ta del av ett oppositionellt budskap. Då grundlagen kräver ”objektivitet” av skolan kunde regeringen inte ge lagligt utrymme för rektorer att hindra partier från att besöka skolan bara utifrån att de skulle vara ”odemokratiska”. Eftersom rektorns beslut alltså måste ske på ”objektiv grund” har man istället löst problemet genom att föreslå att rektorer endast bjuder in partier med lokal eller nationell parlamentarisk representation.

Lagen, som tagits fram av den judiske juristen Johan Hirschfeldt, har mer eller mindre helt öppet stiftats med tanke på att Nordiska motståndsrörelsen kommer att ställa upp i både kommunala val och riksdagsvalet under nästa år. Sydsvenskan med flera tidningar beskriver exempelvis hur lagen har en ”gränsdragningsproblematik”, där skolor kan tvingas ”stänga ute till exempel Feministiskt initiativ för att inte behöva bjuda in Nordiska motståndsrörelsen”.

— Den som är bäst på att bestämma hur politisk information ska få förekomma i skolan, om partier ska bjudas in, är rektorn, kommenterade gymnasieminister Anna Ekström (S) propositionen, i samband med att den lades fram inför riksdagen tidigare i höst.

Trots att regeringen har försökt att kringgå kravet på objektivitet så har lagförslaget kritiserats av Justitieombudsmannen (JO), som avrått regeringen från att driva igenom lagändringen. JO menar att ett ”extremt parti” fortfarande skulle kunna JO-anmäla en skola som stänger dem ute och att skolan då eventuellt skulle tvingas att släppa in partiet.

Hur lagstiftarna kommer att hantera nästa valrörelse ifall Nordiska motståndsrörelsen vinner mandat i lagstiftande församlingar återstår att se.

Läs hela listan på de viktigaste lagändringarna på svt.se.

Källor:
Nya lagarna som börjar gälla 2018
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Demokratiuppdraget svårt att genomföra i förskolan
Regeringen: Rektorn ska bestämma om partier får bjudas in
Skolan vill stänga ute extrema partier – oklart rättsläge


  • Publicerad:
    2017-12-30 23:00