NORDFRONT. I åtalet mot Nordfronts tidigare ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål ville Justitiekanslern att tingsrätten skulle döma ut 8 månaders fängelse för 107 fall av åsiktsbrott. Örebro tingsrätt går dock inte på JK:s linje utan dömer endast Lärkestål för 61 av åtalspunkterna till villkorlig dom och dagsböter. Uppdaterad

Emanuel Lärkestål.

I Justitiekanslerns (JK) åtal mot Nordfronts tidigare ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål hade man efter en massanmälningskampanj från den folkfientliga organisationen Juridikfronten radat upp 107 åtalspunkter rörande tryckfrihetsbrottet Hets mot folkgrupp, det största hets mot folkgrupp-åtalet i svensk historia. En lejonpart av åtalspunkterna gällde så kallade kamprapporter med bilder på ett klistermärke föreställande Adolf Hitler – ett klistermärke vars innehåll i sig vid flera tillfällen har friats av JK.

LÄS MER: JK på krigsstigen: Nordfront inför rätta för 107 åsiktsbrott

JK:s åklagare yrkade under den historiska rättegången mot Lärkestål på 8 månaders fängelse och menade att Nordfront sysslar med ”mycket allvarlig [åsikts]brottslighet” och att tidningen överhuvudtaget inte skulle vara intresserade av nyheter, utan snarare endast av att ”hetsa mot andra folkgrupper än den nordiska, och framförallt mot judar och homosexuella”.

LÄS MER: JK yrkar på 8 månader för Lärkestål: ”Nordfront sysslar med allvarlig brottslighet”

Nordfront har alldeles nyss fått ta del av domen mot Lärkestål, som meddelades idag, där det framgår att han frias från nästan hälften av åtalspunkterna. I 61 fall döms han dock, varav några rör bilder på Hitler-klistermärke samt den kontroversiella åtalspunkten rörande en inbäddad Youtubefilm.

Medan åklagaren menade att Lärkestål gjort sig skyldig till grov brottslighet, var en ”målvakt” för dessa så kallade brott och ansåg att 8 månaders fängelse vore lämpligt menar Örebro tingsrätt att fängelse överhuvudtaget inte kan komma på frågan.

I domen skriver man:

Sammanfattningsvis talar varken straffvärde, art eller tidigare brottslighet för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det saknas särskild anledning att befara att Emanuel Lärkestål kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden ska därför bestämmas till villkorlig dom.

Tingsrätten skriver också att det är en förmildrande omständighet att nästan samtliga åtalspunkter endast funnits tillgängliga i Nordfronts databas under Lärkeståls ansvar, och därmed inte varit direkt tillgängliga direkt på förstasidan för den som besöker Nordfront.

Domen måste därför anses som en förlust för JK, även om det likväl är en förlust för Nordfront och framförallt yttrandefriheten eftersom den i och med Örebro tingsrätts beslut har begränsats ytterligare.

Lärkeståls försvarsadvokat Sargon De Basso har också publicerat sin slutplädering från rättegången på Youtube:

Frågan om Hitlerporträtt
I frågan rörande publicering av bilder föreställande Adolf Hitler framförde JK att dessa är att jämföra med exempelvis ett hakkors, eftersom Hitler i egenskap av ledare för den tyska nationalsocialismen skulle personifiera idéer om ”rashat och rasöverlägsenhet” samt ”förföljelse av andra raser än den nordiska, framförallt judar”. Enligt JK:s resonemang bör alltså Hitlerporträtt vara olagliga att publicera – men endast för nationalsocialister.

Tingsrätten håller med om att endast en bild på Hitler visar missaktning mot judar, då man skriver:

Enligt tingsrättens mening är Adolf Hitler – som ledare för den rörelse som han representerat – i än högre grad [än hakkorset] förknippad med rashat och utrotning av judar. En bild på Adolf Hitler uttrycker därmed missaktning av gruppen judar.

Man menar dock inte att detta automatiskt behöver utgöra tryckfrihetsbrott. Vidare skriver tingsrätten att åtalspunkterna måste bedömas individuellt för att utröna ifall det framkommer att det verkligen är Adolf Hitler på bilderna – och om detta kan fastställas, även ifall ”den inskränkning av yttrandefriheten som en fällande dom skulle innebära kan anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle”.

När det gäller det sammanlagda antalet av 91 åtalspunkter som enligt åtalet rör publicering av olika bilder på Hitler – framförallt bilder på klistermärken – så delar tingsrätten upp det i fyra kategorier. I den första kategorin frias Lärkestål i 41 fall med motiveringen att det vid en ”granskning av den aktuella bilden framkommer inte med tillräcklig tydlighet att det är Adolf Hitler”.  I den andra kategorin menar man att det är tydligt att det är Adolf Hitler på bilden, och där döms Lärkestål i samtliga 47 fall med en och samma motivering:

Adolf Hitler är som påpekats starkt förknippad med förintelsen av gruppen judar. Bilden på Adolf Hitler har inte utgjort något led i en saklig diskussion. Syftet med den aktuella artikeln synes inte heller ha varit att starta någon diskussion eller liknande. En fällande dom utgör därför inte ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Det hade varit möjligt att rapportera om händelsen utan att använda bilden på Adolf Hitler. Med hänsyn till bildens innehåll, dess syfte och det sammanhang i vilket den spridits är en fällande dom en inskränkning av yttrandefriheten som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Även en konventionsenlig tolkning av yttrandefrihets- brottet hets mot folkgrupp innebär alltså att den nu aktuella bilden är straffbar. Brottet kan inte anses ringa. Emanuel Lärkestål ska alltså dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp under den aktuella åtalspunkten.

I ett fåtal fall frias Lärkestål på grund av att juryn har friat (med okänd motivering) eller att JK har dragit tillbaka åtalspunkten.

Det innebär alltså att Lärkestål döms för alla former av bilder på Adolf Hitler som rätten har haft att ta ställning till, förutom i de fall där man menar att bilden har varit för otydlig. Örebro tingsrätt anser därmed att endast en bild på Hitler i sig är brottsligt, vilket strider mot Hovrätten för Nedre Norrlands dom mot en privatperson som nyligen fälldes för att ha publicerat bilder på samma klistermärke tillsammans med ”Krossa homolobbyn!” på sin Facebook. I det fallet menade hovrätten att det var det medföljande budskapet om homolobbyn som gjorde publiceringen olaglig.

Tingsrätten för precis samma resonemang för åtalspunkterna 92-96, som enligt åtalet gäller publicering av bilder på hakkors. I två fall frias Lärkestål med motiveringen att det inte framgår nog tydligt att det är ett hakkors, och i tre fall fälls han med exakt samma formulering som de fällande punkterna rörande Hitlerbilder.

Den inbäddade Youtubefilmen
Åtalspunkten 97 rör ett filmklipp som publicerats på Youtube, där en okänd person ses hissa en hakkorsfana. Nordfront skrev en nyhetsartikel om händelsen och bäddade med tanke på nyhetsvärdet in Youtubefilmen i artikeln. Trots att filmen inte låg på Nordfronts databas och trots att Nordfront i artikeln betonade att det som sker på filmen troligtvis är olagligt och inget man vill uppmuntra till så menade åklagaren att Lärkestål har ansvar för filmens innehåll, likväl som filmbeskrivningen som fanns på Youtube.

Tingsrätten är enig med åklagaren och skriver att ”Även om filmen rent tekniskt har funnits på annan plats på internet har filmen tillhandahållits på www.nordfront.se. Det har varit fråga om en enkelriktad kommunikation som helt styrts av avsändaren, dvs. webbplatsen www.nordfront.se. Det har också funnits möjlighet för avsändaren att ta bort den aktuella filmen från webbplatsen (se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, Zeteo, 2017, s. 51 f.). Det är därför, enligt tingsrättens mening, fullt rimligt att den ansvariga utgivaren – Emanuel Lärkestål – hålls ansvarig i nu aktuellt fall”.

Man erkänner förvisso att det rör sig om en nyhetsrapportering, men menar att rubriken ”EXKLUSIV FILM: ”Grattis Adolf Hitler 124 år – hakkorsfanan i topp!” i sig ”ger intryck av ett gillande av filmen”,  Man erkänner att ”artikeltexten i viss mån tar avstånd från handlingen” men att det ”hade varit möjligt” att utforma texten ”mer neutralt” och att syftet med artikeln inte tycks ha varit att ”skapa en diskussion eller liknande”.

Lärkestål döms därför till ansvar för en publicering på en annan databas än den han varit ansvarig för.

Horst Wessel – ansvarig för ”förintelsen”?
Åtalspunkt 100 rörde en bild föreställande den nationalsocialistiska martyren Horst Wessel, som mördades av en grupp kommunister 1930 – med andra ord ett decennium innan den så kallade förintelsen påstås ha ägt rum. Detta är intressant eftersom kriminaliseringen av exempelvis hakkorset – och nu även Hitlerporträtt – motiveras framförallt utifrån en påstått stark koppling till det påhittade folkmordet.

De Basso invände också under rättegången mot åtalspunkten utifrån att ingen i tingsrätten – förutom en jurymedlem – ens hade hört talas om Horst Wessel innan rättegången.

Tingsrätten dömer dock Lärkestål, även om det i domen står att det var två hakkors som syns på bilden som avgjorde:

Det är tingsrätten uppfattning att bilden på Horst Wessel och tillhörande hakkors, genom hakkorsets starka anknytning till ett nedvärderande synsätt av bland annat judar, utgör missaktning av gruppen judar.

Domen kan därför tolkas som att man får publicera bilder på Wessel, dock inte i kombination med hakkors som i sig och ensamt utgör ett åsiktsbrott.

Nyhetsrapportering om aktioner mot homolobbyn
Åtalspunkterna 102 och 103 rör två nyhetsartiklar om aktivism riktad mot homolobbyn, dels artikeln ”Motståndsmän attackerade av polis i Kalmar” och dels ”Homo-vägg blev NS-vägg – Södertälje”.

I båda fallen döms Lärkestål med snarlika resonemang. Uttryck som beskriver Pride-parader som ”perverterade” och begrepp som ”homolobbyns skamliga parad” och ”homolobbyns vidriga fana” som ”är deras symbol med gömda agendor om förgörelse av kärnfamiljen och allt naturligt och vackert” menar man är brottsligt med motiveringen:

De aktuella yttrandena har inte lämnats i ett politiskt sammanhang. Det har inte varit fråga om ett inlägg i en pågående diskussion. Uttalandena är inte relaterade till någon konkret politisk idé. Sett till sin helhet ger artikeln uttryck för att personer med homosexuell läggning skulle vara sämre än andra människor. Det hade varit möjligt och rimligt att rapportera om händelsen utan att uttrycka sig på det sätt som gjorts i artikeln. Uttalandena inbjuder inte till en diskussion kring homosexualitet utan uttrycker just sådan missaktning som är straffbar.

I en av artiklarna menar man också att uppmaningar till kamp och om att stå som en ”enande kraft” är problematiska. Man tar alltså inte hänsyn till att de starka orden inte riktas mot homosexuella i sig utan mot en politisk lobbygrupp med stor makt och starkt inflytande över samhället.

Övriga åtalspunkter
Lärkestål döms också för uttryck i en över tio år gammal intervju, några rapporter om födelsedagsfiranden för Adolf Hitler samt en insändare där så kallade ensamkommande barn beskrivs som ”parasiter”.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Örebro tingsrätt helt har gått på JK:s linje i skuldfrågan, utom i de fall där man inte tycker sig ha kunnat utröna exakt vad vissa bilder föreställer. Man har alltså inte principiellt valt att försvara yttrandefriheten genom att sätta stopp för JK:s fortgående angrepp som sker genom den här typen av rättegångar.

På så sätt är det en oroväckande dom. I sammanhanget kan det därför uppfattas som en klen tröst att JK förlorade stort när det kom till påföljdsfrågan. Åklagaren yrkade som bekant på 8 månaders ovillkorligt fängelse, att artvärdet av Hets mot folkgrupp skulle förändras etcetera. Det är därmed uppenbart att tingsrätten inte håller med om beskrivningen att Nordfront skulle syssla med ”allvarlig brottslighet”. Inte heller tycks man hålla med om Nordfront skulle sakna intresse för nyheter och journalistik, då man på flera ställen i domen beskriver texter som nyhetsartiklar.

Nordfront inväntar slutgiltigt besked från Lärkestål och De Basso angående en eventuell överklagan av domen.


  • Publicerad:
    2018-10-19 12:01