JUDISK MAKT. Michael Hovila skriver om USA:s mäktigaste lobbygrupp, som med pengar, manskap och påtryckningsmedel kontrollerar den militära supermakten.

Det pratas mycket om att USA är i judarnas händer. Vad som dock sällan ses är en genomgång om hur det verkligen ser ut i det politiska toppskiktet i denna militära och ekonomiska stormakt. Jag ämnar därför att i denna artikel gå igenom delar av förhållandet mellan judiska intressen och den styrande amerikanska eliten.

För den insatte nationalsocialisten kan det tyckas självklart att den så kallade judefrågan är viktig. För de som ännu ej insett problematiken med makt som koncentreras i judiska händer är det inte lika självklart.

Oavsett ens politiska eller ideologiska hållning, så kan var och en av oss vara stående överens om att USA är den just nu största och mäktigaste politiska makten på vår planet. Även om Kina och Ryssland åter börjat resa på sina huvuden. Landets utrikes- och ekonomiska politik påverkar oss alla, oavsett var i världen vi bor. Vad de flesta dock inte är medvetna om är att judar är den absolut starkaste och mest inflytelserika politiska gruppen inom landet. Deras intressen ges oproportionerligt mycket omtanke av landets politiker, framförallt när det kommer till utrikespolitiska frågor. Dessa frågor berör allt som oftast Mellanöstern och är en del av orsaken till det massiva inflödet av rasfrämlingar till Europa och Norden. Där USA bombar sönder och samman länder i Mellanöstern får Europa allt som oftast stå värd för de människor som valt att lämna sina hem i jakten på europeisk välfärd.

Frågan de flesta som inte satt sig in i judefrågan ställer sig är varför är USA är så innerligt intresserade av Mellanöstern och Israel. Olja och naturresurser räcker för de flesta normalt funtade människor inte som en ursäkt. De flesta förstår nog, på någon nivå, att något inte står rätt till när ett land fokuserar så mycket energi och resurser på konflikter på andra sidan jordklotet.

I dagsläget bor ungefär sju miljoner judar i USA. Vad detta i demografiska termer innebär är att cirka två procent av USA:s totala befolkning är judar. En siffra som får de flesta att undra hur denna marginella grupp lyckats roffa åt sig så mycket makt. För att förstå hur detta skett måste man titta närmare på hur den judiska lobbyn arbetar, vilka positioner och nyckelpersoner de har kontroll över och hur de säkrar att framtida politiker fortsätter på samma linje. För att åstadkomma detta måste vi bryta ner den amerikanska politiken i delar och granska dem separat.

Den politiska makten
Den politiska makten är enligt USA:s konstitution delad i tre; kongressen, presidenten och domstolarna. Det vill säga det legislativa, det exekutiva och det rättsliga. För att kontrollera landet måste man således säkerställa kontrollen på alla tre områden. För att åstadkomma detta krävs inte bara enorma ekonomiska och politiska resurser utan även en grupp människor med viljan att oavbrutet arbeta för att uppnå samt upprätthålla detta mål. Detta har judarna åstadkommit i USA och de utnyttjar sin position till att främja sin ras fortlevnad samt den judiska staten Israels expansion i Mellanöstern. Ideologin allt detta grundar sig på är sionismen och nedan följer en generell redogörelse över de judiska element som finns inom dessa tre maktinstitutioner i USA.

Kongressen: I den amerikanska kongressen finns sammanlagt 33 judar vilket betyder att judar kontrollerar cirka sex procent av platserna i de lagstiftande församlingarna, trots att de bara utgör två procent av hela befolkningen. Dessa judar har gjort sig mycket synliga och högljudda. De flesta amerikaner och icke-amerikaner stöter på dem titt som tätt i media, där de propagerar för vissa politiska frågor. Bland dem finns Bernie Sanders, Richard Blumenthal, Dianne Feinstein och Charles Schumer, det vill säga personer som de flesta av oss stött på i media.

Att de jämt och ständigt syns i media är inte en slump, det är ett sätt för dem att snabbt kunna nå ut till allmänheten med sin politik i ett försök att bilda opinion. De frågor de driver ligger ofta i linje med den judiska lobbyn och den judiskägda pressen.

Vita Huset: Utöver kongressen, där judiska intressen har en oproportionerligt stor representation, så är situationen densamma, om inte än värre, i Vita Huset. I skrivande stund finns en hel uppsjö av judar kring USA:s president Donald Trump, där de dagligen har tillgång till en av världens mäktigaste män. Bland dem har vi landets finansminister Steve Mnuchin och veteranminister David Shulkin, svärsonen Jared Kushner, advokaterna David Friedman och Jason Greenblatt, den politiske rådgivaren Stephen Miller och finansmannen Carl Icahn. För att nämna några.

Högsta Domstolen: Den kanske viktigaste och absolut tyngsta instansen inom amerikansk politik och rättsväsende är den federala högsta domstolen. Instansen har en otrolig makt inom landet och är den sista anhalten för samtliga politiska konflikter som man ej kunnat nå överenskommelse om inom de legislativa eller exekutiva delarna av det federala maskineriet.

Den federala högsta domstolens makt hålls av nio stycken domare som tillsätts till positionen på livstid. Dessa domare utses av landets president och godkänns av kongressen. Av dessa nio domare är tre judar: Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer samt Elena Kagan. Samtliga tillsatta av en president ur det demokratiska partiet. Något som är ett intressant samband som vi kommer att titta närmare på senare.

Judelobbyn
Judarna har i USA skapat vad många anser ett järngrepp om den politiska lobbyn. Detta genom att skapa ett nätverk av judiska lobbyorganisationer som till utsidan ser ut som enskilda aktörer men som i verkligheten arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Mål som allt som oftast tjänar staten Israel.

Det luriga med sättet på vilket judarna byggt upp sitt politiska lobbynätverk ligger i att man konsoliderat samtidigt som man separerat. Till ytan ser de judiska lobbygrupperna ut som om de är enskilda entiteter som driver enskilda frågor medan det i själva verket rör sig om en enhetlig politisk entitet. Där vissa judiska lobbygrupper arbetar med att donera pengar till politiska kampanjer, håller sig vissa på långt avstånd från pengaflödet samtidigt som de helt öppet medger att de representerar en samling judiska intressen. Trots denna öppenhet flyger verkligheten förbi de flesta.

De judiska lobbygrupperna samarbetar också med andra lobbygrupper. Detta för att säkerställa att de själva inte behöver stå för alla utgifter och resurser. Där den judiska lobbyn finner politiska frågor som de anser gynna deras politik samarbetar man med bland annat religiösa institut och fackföreningar. Genom detta samarbete ökar de sitt politiska kapital gentemot de politiska beslutsfattarna.

Israellobbyn är beroende av stöd från icke-judiska grupper och arbetar aktivt för att få till stånd koalitioner som representerar den breda fronten av befolkningens åsikter. Lobbyn har lyckats bygga sådana koalitioner med fackförbund, religiösa ledare, forskare, kändisar och svarta ledare. Dessa koalitioner tillåter lobbyn att visa den politiska makten att det finns ett brett stöd för sådan politik som är till förmån för Israel.

– Jewish Virtual Library

Förutom att den judiska lobbyn lyckas skapa skenet av en stor folklig sammanslutning för pro-israelisk politik så kontrollerar organisationerna även enorma summor pengar. Dessa pengar använder de för att stödja politiker i deras valkampanjer. Det ekonomiska stöd de ger, ger de i gengäld för framtida politiska tjänster.

Genom att separera pengarna från de judiska lobbyorganisationer som aktivt arbetar med politikerna när de väl valts så kan man arbeta vidare utan rädsla för repressalier och påståenden om korruption. Den kanske mest kända ”pengalösa” judiska lobbygruppen är American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), som specialiserar sig på är att representera de judiska lobbyorganisationerna som under valen givit pengar till kandidater och partier.

AIPAC:s specialområde är att skapa konsensus för israeliska frågor i kongressen genom att nyttja de politiska skulder övriga judiska lobbygrupper skapat genom att donera pengar till politiska valkampanjer. Då AIPAC olikt de flesta andra lobbygrupper har ”skulder” att hämta hem från politikerna åtnjuter de också en särställning mot de flesta andra lobbygrupperna. Där andra grupper behöver anställda som för en dialog med politiker kan AIPAC helt förlita sig på att politikerna själva sköter om detta för dem.

Lobbyister behöver för det mesta vandra i kongressens korridorer för att få politikers uppmärksamhet. AIPAC har lyxförmånen av att kunna be sina allierade i kongressen medla den information de vill få ut och låta politikernas egna personal sköta jobbet.

– Jewish Virtual Library

Likt separationen mellan de lobbygrupper som sitter på pengarna och de som sköter politiken har den judiska lobbyn även delat på arbetet mellan kongressen och Vita Huset. Där AIPAC lobbar i kongressen så lobbar Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations i Vita Huser. De likt AIPAC fungerar som en paraplyorganisation för andra judiska lobbygrupper.

Sist men inte minst så har den judiska lobbyn även sett till att säkerställa att framtida politiker och beslutsfattare redan innan sina karriärer exponeras för Israelvänlig propaganda. Detta gör man framförallt genom att lobba på amerikanska universitetscampus. För detta finns judiska lobbygrupper vars enda uppgift är att skapa en Israelvänlig attityd hos universitetsstuderanden. En av dessa organisationer heter Israel on Campus Coalition (ICC).

Vår mission är att inspirera amerikanska universitetsstudenter att se Israel som en källa för stolthet och något som de känner sig stolta att stå upp för på sina campus. […] Vår vision är att amerikanska universitets campus blir platser där Israelvänner öppet kan tala för den judiska staten. […] Vårt långsiktiga mål är att det som sker på campusen idag kommer att forma USA:s framtida ledare.

– Israel on Campus Coalition

Således täcker den judiska lobbyn alla delområden inom den amerikanska politiken. Från universiteten där framtidens ledare utbildas till kongressen, Vita Huset och högsta domstolen. Genom att nyttja denna makt och nästintill totala kontroll på in- och utflödet av politiker lyckas den judiska lobbyn få en av världens supermakter att göra vad de vill.

Konkreta exempel
För att inte detta bara ska bli en genomgång av politiska maktförhållanden så bör vi även titta på den frukt som judelobbyns arbete har burit. Jag lämnar det dock till var och en av er att själv avgöra huruvida det finns ett samband mellan den judiska lobbyn och den politik USA för.

Som tidigare nämndes så är tre av nio domare i högsta domstolen judar. Dessa tre blev tillsatta av en president ur det demokratiska partiet. Samtidigt står den judiska lobbyn för 60 procent av alla de donationer som Demokraterna mottar. Motsvarande siffra för Republikanerna är cirka 25 procent.

Sedan Israel grundades har USA givit landet flera tusen miljarder dollar i ekonomiskt stöd. Denna summa har ökat i takt med att den judiska lobbyn vuxit sig allt starkare i landet. Där man år 1949 bara gav 100 miljoner till Israel gav den demokratiske presidenten Barack Obama 36 miljarder dollar i militärt stöd precis innan han avgick som president.

Sedan slutet på 1950-talet har USA varit involverad i ett tjugotal olika väpnade konflikter. Av dessa har mer än hälften ägt rum i Mellanöstern. En stor förändring sett till hur det såg ut innan den judiska lobbyn slog rot i landet. Där landet tidigare krigat mot alltifrån indianer, till mexikaner och inhemska rebeller är numer i princip all krigföring koncentrerad till Mellanöstern. Sedan slutet på 50-talet har cirka 6 500 amerikaner satt livet till i väpnade konflikter i Israels närområde. Samma siffra för resten av världen är knappa 200. I skrivande stund är USA involverade i militära aktioner i Yemen, Irak, Syrien och Afghanistan.

Slutord
Som ovan visats är den judiska makten inom den amerikanska politiken heltäckande. Från universitet till partier och alla federala instanser finns judelobbyn närvarande. Den judiska lobbyn har på ett mycket konkret sätt ett enormt inflytande i landet. Där de inte kontrollerar politiker och makthavare så har de domare och opinionsbildarna nära till hands.

Det enda som står emellan judelobbyns totala kontroll över det amerikanska folket är det amerikanska folket själv. Den judiska lobbyn är väl medveten om detta och arbetar febrilt för att gemene man inte skall förstå sambanden. Precis som Bonnier i Sverige hetsar mot Nordiska motståndsrörelsen så hetsar den amerikanska judelobbyn och deras organ mot nationella rörelser i USA. Varken rättsväsendet, media eller politiker kommer att sätta stopp för dem. Det enda som kan göra det är en massiv resning av folket mot detta till grunden korrumperade system.

Att politiker inte kommer att göra något åt saken är ett faktum som bevisas av deras beteende och deras totala avsaknad av medlidande gentemot sina landsmän. Med fickorna fulla av pengar från judiska lobbygrupper är det dessutom svårt att gå emot judiska intressen, även om man skulle vilja. Ifall en politiker öppet visar motstånd mot judelobbyns agenda kommer judelobbyn också att se till att hans motkandidat får dubbelt så mycket pengar.

Medan vanliga amerikaner dör på gatorna då de inte har råd med grundläggande sjukvård ger politikerna frikostigt miljarder i ekonomiskt stöd till Israel. När en amerikansk moder ser sin son komma hem i en kista, skrudad i den amerikanska flaggan, pratar dessa politiker om än fler militära insatser som inte tjänar en enda amerikan. När tusentals amerikanska soldater ligger döda ler dessa politiker för de judiskt kontrollerade kamerorna i ett desperat försök att stilla sin törst på makt och inbillat inflytande. Den enda vinnaren i detta vansinne är judisk makt-rörelsen.

Avslutningsvis vill jag föra fram ett varningens ord till de som tror att problemet med judisk makt enbart existerar i USA. Så är det inte. Skillnaden ligger i att det i fallet USA är mycket lättare att grävas fram denna information, då politiska lobbygrupper tolereras och arbetar öppet på ett sätt som saknar motsvarighet i övriga Västvärlden. Den gemene amerikanen är också starkt pro-israelisk i sitt synsätt, tack vare att den judiskägda pressen i USA propagerar för sionism med en iver och fräckhet som också saknar motstycke i övriga världen. Situationen är dock liknande i Europa och du behöver inte titta längre bort än den censurvurmande Bonnierfamiljen, eller när judiska krafter beslutade hur Nordiska motståndsrörelsen skulle få demonstrera i Göteborg, för att förstå att den mäktiga judelobbyn även finns och agerar i Sverige.

Källor:
Congress & the Middle East: The Pro-Israel & Pro-Arab Lobbies
Pro-Israel: Long-Term Contribution Trends
A Beautiful Friendship?
Israel lobby in the United States
American jews are starting wars, jewish former CIA spy Valerie Plame Wilson Retweets
Who runs Hollywood?
U.S. $38B military aid package to Israel sends a message
U.S. Foreign Aid to Israel: Total Aid
Meet the Jews in the Trump administration
Farage: ’Jewish lobby’ has disproportionate power in the US
White House Jewish Liaison
The Washington Institute for Near East Policy
National Jewish Democratic Council
Republican Jewish Coalition
American Israel Public Affairs Committee
Supreme Court of the United States 2
Timeline of United States military operations
The Israel Lobby
Israel on Campus Coalition
United States military casualties of war
List of Jewish American politicians
Jewish Members of U.S. Congress: 114th Congress
American Jews


  • Publicerad:
    2018-03-15 14:33