FOLKMORD. Nya siffror visar att svenskar nu är på god väg att bli en minoritet i sitt eget land tack vare främlingsinvasion och antikultur.

Skolklass i det nya Sverige.

Skolklass i det nya Sverige.

Sverige, som tillsammans med sina nordiska grannländer länge har plågats med sjunkande födelsetal, väntar nu en babyboom efter att man öppnar gränserna för invällare från tredje världen. På grund av brist på vårdplatser skickas redan gravida kvinnor till Finland för att föda.

Föga förvånande har Sveriges födelsetal stigit i takt med den pågående massinvasionen. Nya siffror visar att det blev en ökning på 25 procent i antalet registrerade födslar mellan 2001 och 2014. En rapport från Statistiska centralbyrån som författades 2008 visade att kvinnor med utländsk bakgrund föder i genomsnitt fler barn än kvinnor som fötts i Sverige.

Ytterligare en studie visar nu att utlandsfödda kvinnor i genomsnitt får 2,21 barn medan svenskfödda kvinnor får 1,82 barn. Somaliska kvinnor har högst antal födslar med ett genomsnitt på 3,9. Ett födelsesnitt på över 2,1 anses nödvändigt för att upprätthålla en konstant befolkning.

FN:s definition av folkmord:

…envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Ursprungligen publicerad på Frihetskamp.

Källa:
Folkmordskonventionen


  • Publicerad:
    2017-01-15 18:15