VELLINGE. Efter en rad turer ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Vellinge kommun rätt. Domstolen – som är högsta instans – upphäver Kammarrättens tidigare avgörande som förbjöd kommunen att införa ett lokalt tiggeriförbud.

Det var i september 2017 som Moderaterna med stöd av Liberalerna valde att driva igenom ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge kommun. Förbudet skulle gälla vissa platser i kommunens centrala delar och motiverades bland annat med att öppet tiggeri skapar ”obehag” hos kommuninvånarna.

Kommunen fick dock bakslag i flera instanser. Förvaltningsrätten i Malmö bekräftade exempelvis Länsstyrelsens upphävande av tiggeriförbudet med motiveringen att ”Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat”.

Även Kammarrätten valde att gå på Länsstyrelsens linje.

Men under måndagen har Högsta förvaltningsdomstolen gett besked om att man upphäver Kammarrättens avgörande och godkänner därmed tiggeriförbudet i Vellinge.

Domstolen skriver att förbudet är tydligt formulerat, samt att man genom att använda just ordet ”tiggeri” som förklaring av vad som menas med ”passiv insamling av pengar” kan skilja det från exempelvis insamling till hjälporganisationer, vilket kräver tillstånd av kommunen.

”Vellinge kommun har alltså haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som betecknats som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge kommuns överklagande ska därför bifallas”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Då Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans går beslutet inte att överklaga. Det återstår att se ifall andra kommuner som velat införa lokalt tiggeriförbud nu kommer att följa Vellinges exempel med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande som stöd.

Källa:
Högsta förvaltningsdomstolen 20181217: Mål nr 2149 -18


  • Publicerad:
    2018-12-17 10:30