MASSINVASIONEN. Det så kallade kompetensregnet från tredje världen som skulle utgöra motorn i den svenska ekonomin, visar sig vara en permanent och skenande kostnad för staten.

Icke självförsörjande afrikan. Foto: Pxfuel (CC0)

Johan Eklund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola samt vid Jönköping International Business School, har tillsammans med nationalekonomen Johan P. Larsson släppt en rapport om invandring och ekonomi som visar att den tilltagande ekonomiska krisen förvärras kraftigt av invandringen till Sverige.

Redan under högkonjunkturen saknade en klar majoritet av utrikes födda självförsörjning. Denna situation kommer att kraftigt försämras ytterligare i framtiden.

Andelen utrikes födda är nästan 20 procent av invånarna i landet. Integrationen fungerar mycket dåligt, och kommer inte heller att stärkas, menar forskarna.

Eklund och Larsson har följt utvecklingen hos invandrare mellan 20 och 64 år under tiden 1990-2016.

Sysselsättningsgraden hos en arbetande individ säger inget om dennes självförsörjningsgrad. En enda timmes arbete under november månad gör att en person inte räknas som arbetslös. I och med att en sådan person inte räknas som arbetslös, anses hon eller han vara ”integrerad” i samhället.

Därför är de ”besvärande” siffrorna för år 2016 orimligt optimistiska, trots att de är dåliga: 68 procents sysselsättningsgrad för invandrade från Afrika och 56 procent för inflyttade från Mellanöstern.

Självförsörjningsgraden uppnås däremot vid fyra prisbasbelopp. År 2019 motsvarades detta av en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor eller cirka 12 600 kronor netto per månad. Eklund och Larsson påpekar att detta ligger långt under dagens de kollektivavtalade minimilöner. Istället är den nivån ungefär i paritet med OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen.

Räknar man på invandrares självförsörjningsgrad hamnar afrikaner på 38 procent och Mellanösternpersoner på 36 procent.

Detta betyder att majoriteten i dessa grupper saknar självförsörjning och därför måste försörjas av staten. Den självförsörjande gruppen bland utomeuropeiska invandrare är i klar minoritet, skriver författarna.

Vidare tar det i genomsnitt mellan 13 och 14 år innan 50 procent av dem har uppnått självförsörjningsgraden om 12 600 kronor netto:

Eftersom det är förhållandevis få individer som befunnit sig så länge i landet betyder det i praktiken att en majoritet av de utrikes födda under sin tid i Sverige aldrig blivit självförsörjande.

Ingen förbättring i sikte
Politikernas sätt att bedöma integrationen med sitt väldigt liberala mått för sysselsättning innebär att utanförskapet i dessa grupper har undervärderats. Författarna skriver att detta gjorts ”systematiskt”.

De så kallade no-go zonerna och utanförskapsområdena har betydligt lägre grad av självförsörjning än resten av landet, även med hänsyn tagen till ursprungsregioner och utbildningsnivå, skriver forskarna.

Professor Johan Eklund. Pressbild.

Sysselsättningsnivåerna är med författarnas ord ”skrämmande låga”. Det finns inget som visar någon positiv förändring. Istället är situationen sannolikt ännu sämre än vad som kan visas i den presenterade studien, eftersom politiska åtgärder som anställningssubventioner till arbetsgivare för att anställa invandrare ”förbättrar” siffrorna.

Nu går vi in i en lågkonjunktur som av många bedömare förutspås bli djup.

Tidigare kriser, som den i början på 90-talet liksom den globala finanskrisen, har medfört tydliga och långsiktiga ekonomiska försämringar för dem med sämst förutsättningar på arbetsmarknaden. Inget talar för att det kommer att bli annorlunda nu.

Rapportens dystra slutsatser kommer att följas upp i en kommande studie som enligt författarna även avser ”hitta åtgärder som kan bryta utanförskapet innan det tillåts att helt bryta isär landet”.

Fler rapporter i serien väntas släppas under våren.


  • Publicerad:
    2020-04-17 11:30