JUDISK MAKT När Israel bestraffar palestinier för en gest av ett FN nödgat att ge ett falskt sken av att man skipar rättvisa, reagerar en rad länder med protester, vilka endast inspirerar den judiska staten till nya övergrepp.

I ett aktuellt uttalande, som undertecknats av över 90 länder och som publicerades i måndags, uppmanas Israel att upphöra med de bestraffningsåtgärder man vidtar mot palestinierna som uttalad hämnd för att den judiska staten anmälts till den Internationella domstolen i Haag. Fem av dessa drygt nittio länder – Estland, Tyskland, Italien, Litauen och Rumänien – ingick i den minoritet på 26, som i december röstade emot den FN-resolution, där domstolen uppmanas att ta ställning eventuella juridiska konsekvenser av Israels behandling av palestinierna. I måndagens uttalande står att läsa:

Vi uttrycker vår djupa oro över den israeliska regeringens beslut att vidta straffåtgärder mot det palestinska folket, ledarskapet och det civila samhället.

FN:s generalförsamlings ovan nämnda resolution, som antogs i december med 87 röster för och 26 emot, samt med 53 nedlagda röster, uppmanar Internationella domstolen (ICJ) i Haag att ta ställning till huruvida Israels ockupation av palestinska områden bör få juridiska konsekvenser.

Ordvalet i resolutionen är frankt. Domstolen har, förklaras det, att ”bedöma de rättsliga konsekvenserna av Israels pågående kränkning av det palestinska folkets rätt till självbestämmande” sett i ljuset av den judiska statens ”långvariga ockupation, bosättning och annektering av territorier som beslagtogs 1967”.

Israels nytillträdda regering har dock tvärtom planer på att expandera sina bosättningar på den ockuperade Västbanken. Premiärminister Benjamin Netanyahu kommenterade i december i ett videomeddelande resolutionen med dessa ord:

— Det judiska folket är inte ockupanter i sitt eget land och inte heller ockupanter i vår eviga huvudstad Jerusalem. Ingen FN-resolution kan förvränga den historiska sanningen.

Han tillade att ”den judiska staten” på intet sätt är bunden till ”det föraktliga beslutet”.

Resolutionen kan ses i ljuset av det faktum att den palestinska myndigheten och Palestina Liberation Organization i flera år tryckt på internationella rättsliga organ och krävt att man inleder en rättslig process mot Israel och israeliska tjänstemän för deras krigsförbrytelser. Den palestinska FN-beskickningen hade inför förra månadens omröstning varit särdeles aktiv. Resolutionen och den eventuella rättegången i Haag ger FN en möjlighet att hävda att man agerar i frågan.

Bestraffningsåtgärder som hämnd

Bland de första åtgärderna som vidtogs av den nytillträdda regeringen ledd av premiärminister Benjamin Netanyahu fanns hämndaktioner mot palestinierna för FN-omröstningen. Regeringen beslutade plötsligt att hålla inne 39 miljoner dollar i skatteintäkter avsedda för direkt överföring till den palestinska myndigheten. Man vidtog även en rad andra restriktionsåtgärder, såsom ett förbud på obestämd tid av allt palestinskt byggande. En del av de ovan nämnda skatteintäkterna ”hamnade” istället i en ”kompensationsfond för judiska familjer utsatta för terroristdåd”.

Tyskland, som i internationella organ vanligtvis räddhågset följer Israels linje, betonar lite urskuldande att det bland alla de länder som undertecknat det aktuella uttalandet finns ”alla möjliga slags åsikter” samt att det yttrande som ICJ i FN-resolutionen uppmanas fälla ”endast är rådgivande”: Den tyska FN-delegationen skrev under måndagen på Twitter:

Den här gruppen med alla sina olika åsikter om en nyligen antagen resolution från FN:s generalförsamling , som kräver ett rådgivande yttrande från ICJ – denna grupp är likväl överens om att avvisa straffåtgärder som svar på resolutionen.

Israels utrikesminister Eli Cohen avfärdar inte oväntat uttalandet och beskriver det på Twitter som obetydligt:

Meningslösa uttalanden och underskrifter kommer inte att hindra oss från att fatta rätt beslut som kommer att skydda våra medborgare och säkra vår framtid.