20130611_tingsrattsdom

Precis som väntat blev Nordfronts ansvarige utgivare, Fredrik Vejdeland, dömd i Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp.

Som vi tidigare rapporterat har Nordfront blivit anmäld för en läsarkommentar och ett ord som använts i en notis. Åklagare Fredrik Ingblad på uppdrag av JK ansåg att såväl kommentaren som ordet utgjorde ”hets mot folkgrupp”. Han yrkade därför på ett kortare fängelsestraff.  Tingsrätten gick i princip helt på åklagarens linje förutom vad gäller själva straffet och dömde redaktör Vejdeland till villkorlig dom och 100 dagsböter.

Intressant är att man i sin motivering till domen försöker sig på att omdefiniera begreppet ”hets mot folkgrupp”. Man säger där i sin motivering att även indirekta hänvisningar till öknamn eller annat kränkande benämning på rasen eller invandrare i allmänhet omfattas. Så här uttrycker sig tingsrätten:

”Något krav på att hotet eller uttrycket för missaktning direkt avser gruppen ras, hudfärg,
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning finns inte. Även uttalanden som innefattar kränkande beskyllningar om mindervärdiga egenskaper eller nedsättande handlingar som endast indirekt grundas på ras, hudfärg osv. faller under bestämmelsen. Den kategori som det är fråga om behöver inte var uttryckligen nämnd för att framställningen ska vara straffbelagd. Även en indirekt hänvisning till öknamn eller annat kränkande benämning på rasen eller invandrare i allmänhet omfattas.”

Om detta blir det som gäller kommer väldigt mycket kunna tolkas som hets mot folkgrupp. Debatten mot massinvandring kommer i skriftlig form vara förbjuden.

De specifika motiveringarna gällande kommentaren och notisen lyder så här

Läsarkommentaren ”Det är rätta takter det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark.”:

”Vad först gäller den aktuella läsarkommentaren ”Det är rätta takter det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark.” så är den en kommentar till en artikel vari anges bland annat att en partiledare för ett grekiskt parti sagt att han inte tar avstånd från våld mot invandrare och att han betraktar våld som en realitet. Tingsrätten anser att läsarkommentaren, bedömd i sitt sammanhang som kommentar till aktuell artikel, till läsaren av kommentaren förmedlar det omedelbara intrycket av ett förespråkade av och ett uppmuntrande till våld mot invandrare i Sverige och att kommentaren därmed utgör ett sådant hot mot invandrare som i brottsbalken är straffbelagt som hets mot folkgrupp.”

Notisen med rubriken ”Negerpappa stoppade sitt barn i tvättmaskinen”:

”Enligt tingsrätten är ordet ”neger” i sig varken förklenade eller ett uttryck för missaktning. I den nu aktuella artikeln beskrivs dock en händelse där en pappa, som det verkar enbart på grund av oförstånd, obetänksamhet eller ren dumhet, utsätter sitt barn för en allvarlig fara. Att i sådant fall som Nordfront gjort vid återgivandet av artikel speciellt peka ut den oförståndige, obetänksamma och eller/dumme pappan som ”negerpappa” innebär enligt tingsrätten att artikel efter utpekandet uttrycker sådan missaktning för gruppen färgade personer från Afrika som i brottsbalken är straffbelagt som hets mot folkgrupp.”

”Det har enligt tingsrätten inte funnits något i en rättsstat godtagbart skäl för att i den aktuella artikelrubriken och artikeln byta ut ordet ”pappa” mot ”negerpappa” vilket byte medfört att artikeln efter bytet uttrycker sådan missaktning för gruppen färgade personer från Afrika som omfattas av bestämmelsen i 16 kap 8 § brottsbalken.

En intressant sak med ovanstående motivering är att man påstår att vi har bytt ut vår rubrik. Det visar att tingsrätten inte har inblick i vårt redaktionsarbete. Vi har skrivit en notis runt ett videoklipp och som vanligt har vi inte haft skräck för att nämna rastillhörighet (vilket fulmedia till och med förnekar existensen av) i våra rapporteringar.

Fredrik Vejdeland ska alltså betala böter på 5000:-, 1900 i advokatkostnader och 500:- till brottsofferfonden vilket sammanlagt blir 7400:-. Domen kommer dock omedelbart att överklagas till hovrätten där domslutet förstås kan bli ett annat som innebär att inga böter behöver betalas.

Såväl fler analyser av domen och dess konsekvenser för den fria debatten samt ljudupptagningar från densamma kommer inom kort.


  • Publicerad:
    2013-06-11 12:16