MEDDELANDE. Här nedan följer ett pressmeddelande angående en kvinnlig partimedlem i Nordiska motståndsrörelsen som Länsstyrelsen anser är olämplig att arbeta som väktare.

josefine

28-åriga Josefine har arbetat som väktare i över sex år och har skött sitt arbete exemplariskt. Länsstyrelsen utför årligen en lämplighetskontroll av alla väktare där man bland annat vänder sig till Säkerhetspolisen för att avgöra om en person uppfyller yrkeskraven på laglydighet, medborgerlig pålitlighet och övrig lämplighet. I år blev Josefine för första gången underkänd i lämplighetskontrollen, vilket hon meddelades om idag.

Varför Josefine underkändes är hemligstämplat och Securitas, som är hennes arbetsgivare, uppger sig inte veta vad beslutet grundar sig i. Josefines chef på Securitas har uttryckt förvåning över beslutet från Länsstyrelsen i Västra Götalands län då arbetsgivaren inte har haft något att anmärka på hennes arbetsinsatser.

Då Josefine är ostraffad och inte har haft några problem att utföra sitt jobb finns det bara en rimlig förklaring till att hon inte längre anses vara lämplig som väktare: Svenska staten vill ha yrkesförbud grundat på politiska åsikter. Josefine har nämligen varit aktiv i Nordiska motståndsrörelsen lika länge som hon har arbetat som väktare, men i år har hon varit mer synlig än tidigare då hon bland annat agerat fotograf åt webbtidningen Nordfront i samband med en väl uppmärksammad politisk demonstration i Borlänge.

Det politiska engagemanget har dock inte påverkat hennes yrkesutövning på något sätt:

— Jag särskiljer mitt arbetsliv från mitt privatliv, säger Josefine.

Josefine tänker överklaga Länsstyrelsens beslut men det är svårt att överklaga ett beslut när anklagelserna och motiveringarna är hemligstämplade. Tills vidare är hon formellt ”tjänsteledig under pågående utredning” utan lön.

— Arbetsgivaren har redan brutit mot LAS och medbestämmande lagen när de har sparkat den här kvinnan. Myndigheten har vad jag kan se brutit mot grundlagen, säger Shahrokh Razavi, fackligt ombud på Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C.

— Det är helt fruktansvärt att en skötsam person som Josefine inte får fortsätta med sitt levebröd bara för att hon är partimedlem i Nordiska motståndsrörelsen. Men att Länsstyrelsen antagligen med inblandning av SÄPO agerar på det här sättet är en SKANDAL. Sparka en människa och sekretessbelägga anledningen, snacka om bananrepublikfasoner. Rent generellt borde medlemmar av vårt parti som redan ideellt engagerar sig för ett säkrare samhälle utgöra en bra rekryteringsbas för ett väktarföretag, säger Pär Öberg som är chef för Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren.

Medier som vill veta mer om fallet kan kontakta Pär Öberg, som också är Motståndsrörelsens presstalesman, på 0703004843 eller par.oberg@nordfront.se

återkallelse1

Brev från Länsstyrelsen.


In English:

Press Release: The Swedish State Drives Security Guard Out of Work – Based on her Political Views

Josefine, 28, has worked as a security guard for over six years and has always performed her work duties exemplary. The county administrative board (Länsstyrelsen) does annual eligibility tests of all its hired security personnel, in cooperation with the secret police, to see if they are law abiding citizens that show civil reliability and to see if they could be a liability in any way. This year was the first time Josefine failed the test, which she was told of today.

The reason why Josefine failed her eligibility test has been classified and Securitas, her employer, says that they don’t know what the decision is based on. Josefine’s supervisor at Securitas was surprised at hearing the board’s decision to deem her ineligible, as he has had no complaints against her during her employment.

Seeing as Josefine has no criminal record and she hasn’t had any problems with performing her work duties, there can be only one explanation as to why she was let go from her position: The Swedish government wants to prohibit people from working based on their political beliefs. Josefine has been involved with the Nordic Resistance Movement for as many years as she has been working as a security guard, but this year she has been more visible within the movement as she acted as photographer for the website Nordfront at a major political rally in Borlänge. But her political engagement has not affected her ability to perform her work duties, she says:

— I keep my private life separate from my professional life.

Josefine has plans to lodge an appeal against council’s investigation.

— The employer has already broken the law regarding the rights of the employee. And as far as I can see the government are breaking constitutional law as well, says Shahrokh Razavi, union representative of the Independent Free Union-organization.

— It’s a disgrace that a diligent and well-behaved person like Josefine isn’t allowed to keep her job just because she is a party member of the Nordic Resistance Movement. That the county council, probably in cooperation with the secret police, act in this manner is scandalous. To discharge a person and then classify the reasons why, that is something they would do in a banana republic. Members of our party, who works non-profit to ensure that our society remains a safe one, should be the ideal recruiting base for these security firms, says Pär Öberg, chairman of the Nordic Resistance Movement’s parliamentary branch.

For more information: Call 0703004843 or contact par.oberg@nordfront.se


  • Publicerad:
    2016-08-15 23:15