INRIKES. Enligt en undersökning från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har resultaten för invandrarelever som kommit till Sverige efter sju års ålder drastiskt försämrats sedan 1998.

En ny undersökning från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) visar att skolresultaten för invandrare som kommit till Sverige efter sju års ålder eller senare har försämrats avsevärt sedan 1998.

För närmare 20 år sedan klarade 70 procent av invandrareleverna godkända slutbetyg i årskurs nio och år 2014 var siffran nere på 50 procent. De som haft det särskilt svårt att klara sig i skolan är barn från Afrika samt så kallade ensamkommande flyktingbarn. Inte mer än 20-30 procent av de ”ensamkommande” klarar godkänt i svenska, matematik och engelska.

En orsak till detta som ges är att dessa grupper numera är mycket äldre när de kommer till Sverige. De senaste åren har Sverige tagit emot ett rekordstort antal ensamkommande, många i åldrarna 13 till 17 år, skriver rapportförfattarna.

— De som anlänt under senare år har varit betydligt äldre vid ankomsten, vilket betyder att de har mindre tid att uppnå målen i skolan, säger Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och som är en av rapportförfattarna.

Samtidigt som 90 procent av alla inrikesfödda elever uppnår gymnasiebehörighet ligger siffran för utrikesfödda elever på runt 65 procent. Skillnaderna i studieresultat mellan inrikes- och utrikes födda elever är större i Sverige än i många andra jämförbara länder.

Dessvärre har skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever ökat stadigt sedan slutet av 1980-talet”, skriver Expertgruppen i ett pressmeddelande.

Även i rapporten tas faktumet upp. Där står följande:

Detta är oroväckande eftersom grundskoleresultaten styr möjligheterna till fortsatta studier och därmed i förlängningen också chanserna på arbetsmarknaden. Med andra ord riskerar ojämlika studieresultat att fortplanta sig till ojämlikhet i långsiktiga livsmöjligheter.

Rapportförfattarna menar att orsaken till problemet är föräldrarnas socioekonomiska situation och bostadsområde. Lösningen på problemet är därför bland annat att bryta bostadssegregationen, hävdar rapportförfattarna.

Källor:
Stora resultatfall i skolan för utrikesfödda elever
Satsa brett för att förbättra utrikes föddas skolresultat
Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever


  • Publicerad:
    2017-05-30 11:30