SVERIGE. Forskning om ”de arga, vita männen”, regnbågsflaggor, slöjor och om hur mammor och pappor bör bete sig för att vara politiskt korrekta – det är bara några exempel på de projekt som Vetenskapsrådet beviljat anslag för.

Medan Europa går under pumpas skattepengar in i ”projekt” som bland annat syftar till att förneka den biologiska verkligheten med nya akademiska resonemang.

Det statliga propagandamaskineriet har nu ytterligare trappat upp sina ansträngningar vad gäller indoktrineringen av det svenska folket. Med hjälp av Vetenskapsrådet, vilka beskriver sig själva som: ”en statlig myndighet som beviljar anslag till grundforskning av högsta kvalitet”, påverkar man inriktningen på den forskning som bedrivs i landet.

Mellan åren 2016 – 2020 kommer hela 440 miljoner att ha delats ut till diverse forskningsprojekt på våra universitet och högskolor. Många av dessa ger inte ens sken av att förhålla sig politiskt neutrala, trots att Vetenskapsrådet på sin egen hemsida betonar vikten av att en forskare aldrig får förvränga eller vilseleda.

En av de mer politiskt inriktade studierna bär namnet; ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner.” Det projektet avslutas 2018 och har beviljats totalt 3 miljoner kronor. Bakom projektet står Mattias Gardell, en omstridd religionshistoriker som bland annat skrivit en bok om så kallad islamofobi och öppet sagt sig vara emot ett slöjförbud, helt i enlighet med feministernas idéer.

Religionshistorikern Mattias Gardell har fått 3 miljoner skattekronor för att försöka koppla politiskt inkorrekta åsikter till brottslighet.

En annan studie, som inte heller den signalerar ett opartiskt förhållningssätt till den ” forskning ” som man avser att bedriva, heter kort och gott: ”Att rasialisera Sverige: Berättelser om en ny svenskhet”. Syftet med studien är att förminska majoriteten av den vita befolkningen i landet och att få dessa att framstå som intoleranta och outbildade.

Mer renodlade genusprojekt finns det också gott om. Ett av dessa bär titeln: ”Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid”. Projektet har tilldelats 17,5 miljoner kronor, inleddes 2015 och avslutas 2020. Lena Magnusson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att det är viktigt att lyfta fram berättelser om civilsamhället och politisk kamp för förändring som inte utgår ifrån västvärldens etablerade synsätt.

LÄS ÄVEN: Expoiten Tobias Hübinette får 1,8 miljoner i bidrag för att forska om rasism

”Forskningen” vill så klart även påverka synen på kärnfamiljen. ”Vad ska en mamma och pappa göra? Mentala representationer uttryckta genom implicit och explicit social kunskap hos barn och vuxna”, är namnet på ett projekt vid Linköpings universitet som beviljats 2,4 miljoner kronor.

Avslutningsvis kan tilläggas att ovan nämnda Gardell har tur som även har en framgångsrik forskarhustru. Magda Gardell äger ett projekt som kammar hem inte mindre än cirka 5 miljoner kronor. Ämnet är: rasism.

Källor:
Beviljade bidrag, humaniora och samhällsvetenskap, 2016
Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning
Porträtt: Mattias Gardell


  • Publicerad:
    2017-06-17 13:00