INRIKES. I ett uppmärksammat mål ger Högsta domstolen Girjas sameby rätt mot svenska staten. Utfallet innebär bland annat att samebyn får ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske inom sitt område med hänvisning till urminnes hävd.

Den samiska flaggan vajar symboliskt framför den svenska denna dag.

I dag kom Högsta domstolens beslut i det uppmärksammade målet mellan staten och Girjas sameby som har pågått i över tio år. Domen slår fast att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen utan statens samtycke på grund av urminnes hävd.

Den segslitna tvisten har handlat om vem som har rätten till de marker där samebyn bedriver renskötsel. Svenska staten har hävdat att man i egenskap av fastighetsägare har ensamrätt till jakt och fiskerätt på området, inklusive rätten att upplåta jakt och fiske till andra.

Samebyn har å sin sida hävdat att man har ensamrätt om detta på grund av ”sedvana eller urminnes hävd”, alltså av historiska skäl.

Nu har alltså HD dömt till samebyns fördel. Enligt Sten Andersson, ledamot i HD, var de fem domarna eniga om beslutet, och han motiverar utslaget:

— Domstolen har tagit hänsyn till betydelsen av urminnes hävd. Rättigheter som uppkommit av urminnes hävd består fortfarande Det handlar om ett glest befolkat område och vi har kommit fram till att det behövs en friare bedömning med tanke på den speciella situationen, säger Andersson.

HD slår i domen fast att det inte är rennäringslagen, eller någon annan lag, som ger samebyn ensamrätten till jakt och fiske, utan att det är de historiska omständigheterna att samerna åtminstone sedan mitten av 1700-talet har bedrivit rennäring i området som är avgörande.

Eftersom utslag i HD blir prejudicerande kan domen komma att få betydelse även för andra samebyar. I en kommentar säger Eivind Torp, docent i juridik:

— Att man har accepterat urminnes hävd kommer rent allmänt påverka samebyar. Innan målet har man sett att det finns oro inom den samiska befolkningen att de som står utanför samebyn inte får samma rättigheter till jakt och fiske.

Denna oro delas också av delar av den svenska befolkningen som sedan generationer har levt i området och som fram tills nu har kunnat lösa jakt- och fiskekort av Länsstyrelsen för att kunna jaga och fiska i sina hemtrakter.

Enligt samebyn kommer jakt och fiske att upplåtas till utomstående bara i fall där det inte riskerar att störa renskötseln.

— Det utrymme som finns för jakt och fiske ska tillägnas den lokala jägarkåren, säger Matti Berg, ordförande i Girjas Sameby.

Förutom att staten nu förlorar upplåtelserätten till marken åläggs den också av HD att ersätta samebyn med drygt fem miljoner kronor för rättegångskostnader.

Källa:
Högsta domstolen ger samebyn Girjas rätt i uppmärksammat mål


  • Publicerad:
    2020-01-23 11:30