FOLKUTBYTET. Födelsetalen bland nordiska kvinnor sjunker. I Sverige beräknas andelen barn som föds av invandrare inom fem år överstiga de som föds av etniska svenskar.

Svenskarna byts sakta men säkert ut. Foto: Pixabay (Public Domain).

Födelsetalen hos de nordiska kvinnorna sjunker och är i Norge, Finland och Island rekordlåga. I Sverige föder varje kvinna i snitt 1,76 barn vilket är långt under det födelsetal som krävs för att upprätthålla en stabil befolkningsnivå, 2,1 barn per kvinna.

I det svenska födelsetalet räknas både invandrare och etniska svenskar med. Värt att nämna är dock att av de barn som föddes i Sverige under 2019 var hela 41 procent inte etniska svenskar.

De nordiska länderna har tidigare under lång tid haft Europas högsta födelsetal, vilket ofta förklarats med att det funnits bra villkor för till exempel föräldraledighet. Numera har dock detta kommit att ändras.

— Vi blir alltmer lik världen i övrigt, kommenterar Anna Karlsdóttir vid NordRegio, Nordiska ministerrådets forskningscentrum för regional utveckling och planering.

Nordens födelsetal sjunker och närmar sig 1,56 som i övriga Europa.

En anledning till de sjunkande födelsetalen kan enligt Karlsdóttir vara att kvinnor väntar för länge med att skaffa barn. Åldern för förstföderskor har stigit och är strax under 30 för kvinnorna i Danmark, Norge, Sverige och Finland. På Island har åldern också stigit men inte lika mycket utan den ligger på 27,8 år.

Den enda platsen i Norden där antalet födda överstiger de som dör är Färöarna.

— Familjeplanering är till övervägande delen positivt. Barnen är önskade och välkomna. Men tyvärr, fertiliteten påverkas om man väntar med barnafödandet till dess att kvinnan är äldre, säger Anna Karlsdóttir.

En bidragande orsak till de sjunkande födelsetalen är att mängden spermier kontinuerligt sjunker hos de europeiska männen, något som oroar forskarna.

Antalet spermier har i bland annat Nordamerika och Europa sjunkit med drygt 50 procent mellan 1973 och 2011. Finska spermier som länge klarat sig bra, möter nu en liknande utveckling.

Om inte utvecklingen kan vändas så riskerar västerländska män att helt förlora förmågan att reproducera sig redan år 2060.

Spermier kan påverkas av kemikalier, bekämpningsmedel och livsstilsvanor. Men enligt flera ledande forskare så kan den största påverkan ske redan i fosterstadiet varför det behövs studier om gravidas vanor och vad de exponeras för.

Att mobilstrålning kan skada spermier är känt och har påvisats i forskning. Spermier som utsätts för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga.

Förändringen som skett i västvärlden har inte skett i Afrika eller Asien, men det påstås vara oklart vad det är i Europa och Nordamerika som drabbar just oss.

Klart är att i Sverige kommer det inte att ta många år innan andelen barn till invandrare som föds varje år går om antalet barn som föds av etniska svenskar. Det beräknas ske inom fem år, om trenden fortsätter.

Att svenskarnas nativitet sjunker kan även bero på andra faktorer, som att det är dyrt för oss att skaffa barn under det höga skattetrycket, att vi känner oro inför framtiden, att vi hamnar sist i bostadsköer och diskrimineras vid jobbsökande eller att svenska kvinnor uppmanas att välja studier och karriär framför att skaffa barn. Dessa faktorer påverkar inte invandrare i samma utsträckning.

Bland utrikesfödda kvinnor i arbetsför ålder så arbetade endast 65 procent år 2018, medan samma siffra för inrikesfödda kvinnor var 85 procent. Bland utrikesfödda kvinnor ligger födelsetalen på 2,17 vilket är mycket högre än hos svenska kvinnor.

Massinvandringen har enligt Statistiska centralbyrån, SCB, medfört att 73 procent av befolkningsökningen i Sverige beror på invandring.

Källor:
Allt färre barn föds i Norden – i Sverige ersätts vi av invandrare
Strålskyddstiftelsen, Risk för infertilitet och missfall


  • Publicerad:
    2020-02-28 19:20