ÖVERVAKNING. Finska Skyddspolisen (Skypo) vill ha större befogenheter för att bekämpa terrorism och övrig ”våldsam radikalisering” genom övervakning av kommunikation.

Skyddspolisen vill, i samarbete med andra myndigheter, förebygga och avslöja verksamhet som bland annat har att göra med terrorism, olaglig underrättelseverksamhet, spridning av massförstörelsevapen, ”extremiströrelser”, organiserad brottslighet och annan ”våldsam radikalisering”.

En arbetsgrupp föreslår att myndigheterna ska kunna bryta det som förut har kallats för brevhemligheten, och nuförtiden heter hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden.

Redan den förra regeringen utredde ny lagstiftning som involverade bland annat Justitieministeriet, Försvarsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunikationsministeriet.

Grundlagen måste ändras
Alla har idag rätt till tryggad privat kommunikation enligt grundlagen. Den nya lagstiftningen skulle alltså innebära att också grundlagen måste ändras.

Vanligtvis kräver en ändring av grundlagen ett godkännande av två på varandra följande riksdagar med val emellan, men regeringen vill nu snabba på processen. Det förutsätter dock att ärendet förklaras brådskande av över 80 procent (5/6) av riksdagsledamöterna, varefter en ändring i grundlagen kan godkännas med 2/3 av de angivna rösterna.

Den nya lagen skulle kunna träda i kraft år 2020 om den godkänns av riksdagen.

Om lagpaketet godkänns får Skyddspolisen och Försvarsmakten större möjligheter att läsa post, avlyssna telefonsamtal och övervaka datatrafik även utanför Finlands gränser. Det kan handla till exempel om finländare som är i kontakt med ”radikaliserade personer” utomlands.

Hittills har myndigheterna haft rätt att övervaka kommunikation vid utredning av allvarliga brott, men nu föreslås det bli tillåtet även vid förebyggande av mindre allvarliga brott. Det räcker alltså med att någon misstänks planera ett mindre brott för att denne ska kunna övervakas.

Förslagen motiveras bland annat med att en del europeiska länder har förändrat sin lagstiftning om förtrolig kommunikation och gett myndigheterna större befogenheter att övervaka privatpersoner.

Inrikesminister Paula Risikko (Samlingspartiet) vill så snabbt som möjligt uppdatera lagstiftningen. Hon säger att Finlands nuvarande lagstiftning inte ger polisen tillräckliga verktyg att bekämpa terrorism. Risikko har även tidigare förespråkat ökad övervakning. Efter dödsfallet i Helsingfors ifjol som kopplades samman med Nordiska motståndsrörelsen menade hon att nätpolisen borde få större resurser för att bland annat övervaka och förbereda sig för Motståndsrörelsens i sig helt lagliga politiska sammankomster. Hon ville då även att ”lagligheten” i Motståndsrörelsens verksamhet skulle granskas.

Skriv under Nordiska motståndsrörelsens namninsamling för att inte förbjuda organisationen i Finland.

Kritik mot förslaget
I beredningen av lagändringen för ökad övervakning har flera olika instanser och experter hörts, bland annat Martin Scheinin, som är professor i internationell rätt. Han tycker att vanliga medborgare har anledning att vara oroliga om myndigheterna kan få tillgång till privat kommunikation.

Enligt Scheinin gör en grundlagsändring det enkelt för en regering med majoritet i riksdagen att driva igenom lagförslag som inskränker skyddet för privatlivet, bara genom att hänvisa till ”den nationella säkerheten”. Myndigheterna skulle få tillgång till både identifikationsuppgifter och innehåll, även om det inte finns misstankar om brott.

— Dessutom finns risken för missbruk. Mänsklig nyfikenhet, svartsjuka och hämndbegär kan fresta poliser att gräva i meddelanden som rör oskyldiga mänskors privatliv, säger Scheinin.

Martin Scheinin vill att regeringen lägger korten på bordet, och säger vilken typ av underrättelseverksamhet man vill förverkliga, och vem den ska gälla. Därefter kunde man se om grundlagen överhuvudtaget måste ändras för att uppnå målet.

Arbetsgruppen som har förberett förslaget hävdar att de nya reglerna inte skulle tillåta någon massövervakning av datatrafik i stil med den som amerikanska underrättelsetjänsten NSA ägnat sig åt.


  • Publicerad:
    2017-04-19 15:35