FOLKMORD. Nordfront-medarbetaren Snellman har skrivit en artikel i tre delar om läget med den vita populationen och den uppenbara sionistiska folkmordsagendan bakom den påtvingade integreringen av rasfrämlingar i vita länder.

Folkmord
Först och främst börjar vi med att reda ut begreppet ”folkmord”. Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1948 som en av de första konventionerna att antas genom den nyskapade FN-organisationen. Den trädde i kraft den 12 januari 1951. Konventionen förde för första gången in begreppet ”folkmord” i internationell rätt.

Folkmordskonventionens artikel 2 definierar folkmord som:

…envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Punkt C är den som sedan 1975 utförs i Sverige – och pågår även i de flesta andra vita länder idag – nämligen massinvandring av rasfrämlingar och tvångsintegrering.

Den vita populationen
Vita människor har under de senaste 50 åren gått från att utgöra 30% av världens population till att idag ligga någonstans under 10%. Födelsetalet är numera rekordlågt bland vita i många länder och bland ickevita mycket högre i jämförelse, vilket innebär att den ickevita populationen växer flera gånger snabbare. Enligt en rapport som publicerades i januari år 2000 av FN:s Befolkningskontor i New York, under rubriken ”Migrationsutbyte: En lösning på en minskande och åldrande befolkning”, skulle Europa komma att behöva 159 miljoner migranter fram till år 2025. Enligt en rapport som år 2017 framtogs av ett italienska forskningsinstitut gick afrikanerna från att utgöra 9% av jordens totala befolkning till 25% under förra århundradet och år 2050 kommer afrikaner utgöra 40% av den totala mänskliga populationen. Samtidigt förutspås den europeiska befolkningsandelen minska från 22% 1950 till 7% 2050.

En 20 minuter lång dokumentär om det pågående folkmordet på vita.

Statistik från mars 2015 – alltså före den stora massinvandringen – visade att svenskar med dåvarande demografiska utveckling skulle komma att bli en minoritet redan 2041, alltså inom loppet av 26 år och bland den yngre befolkningshalvan var motsvarande siffra endast 16 år. Personer med utländsk bakgrund hade efter år 2015 ökat med 981 373 personer sedan 2000 och personer med svensk bakgrund hade minskat med 116 810 personer sedan 2000.

I början av 2016 utgjorde de utrikesfödda i Sverige redan 22% av alla invånare i arbetsför ålder och om tio år så kommer de att utgöra närmare 30% och tillsammans med ”andra generationens invandrare”, så innebär detta att långt över 40% av alla invånare mellan 25-64 år kommer att ha utländsk bakgrund år 2025, varav en majoritet har utomeuropeisk bakgrund. Efter år 2016 fanns det ”1 012 941 utrikes födda personer som var svenska medborgare i landet”, vilket också är historiskt då det är första gången som över 1 miljon svenska medborgare är utrikesfödda. Tittar man på andelen av Sveriges befolkning som har ”utländsk bakgrund” uppger SCB att de uppgår till över 2,3 miljoner personer. I själva verket är det dessutom ett mycket större antal människor i Sverige som har utländsk bakgrund, då SCB endast räknar invandrare och barn som har två invandrare till föräldrar när de tar fram siffror över ”utländsk härkomst”. På så vis missar SCB alla invandrare efter andra generationen samt alla barn som har en svensk och en invandrad förälder.

Rapporter från Statistiska Centralbyrån mars 2013 visade att så mycket som 25 procent av alla nyfödda inte var svenskar. Enligt rapporten hade 25 procent av alla nyfödda en eller två utlandsfödda föräldrar. Under år 2013 blev svenskar även en minoritet i Sveriges tredje största stad Malmö, enligt en sammanställning från SCB som Affes statistikblogg har gjort.

Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik över Sverige finns att läsas här.

Svenska klassrum då och nu.

Enligt Finska statistikcentralen hade Finlands invånarantal överstigit 5,5 miljoner i början av 2016, främst på grund av invandringen. Samtidigt är nu barnafödandet på sin lägsta nivå sedan början av självständighetstiden. Förra året presenterade statistikcentralen en prognos som visade att antalet ungdomar i Finland hotar att sjunka till samma nivå som år 1894 till följd av det låga födelsetalet. Enligt FN:s bedömningar skulle befolkningstillväxten så småningom avta och bli negativ, ungefär kring år 2030, om inte Finland tog emot invandrare. Enligt färsk statistik har födelsetalen under början av året sjunkit med sju procent jämfört med föregående år. Ifall födelsetalen stannar vid samma nivå under resten av året kommer det att i Finland födas färre än 50 000 barn för första gången på 150 år. Senast det föddes färre än 50 000 levande barn i Finland var år 1868, som även är känt som ett svältår. På den tiden bestod visserligen befolkningen av två miljoner människor, så de nutida siffrorna är desto mer alarmerande. I slutet av år 2016 bodde 353 993 personer i Finland med ett främmande språk som modersmål. Arabiska gick samtidigt om somaliska och engelska och är nu tredje största utomnordiska språk i landet.

Framtidens finländare?

Statistik från norska Statistisk Sentralbyrå, SSB, visar att Muhammed var det vanligaste förnamnet på pojkar som föddes i Oslo år 2013. Sett över hela Norge hamnar Muhammed på plats 35 i statistiken över mest använda namn på nyfödda pojkar. I början 2017, fanns 725 000 invandrare och 159 000 andra generationens invandrare i Norge. Den högsta relativa tillväxten år 2016 skedde bland invandrare från Syrien. Norskfödda med invandrade föräldrar från Pakistan utgjorde den största gruppen av norskfödda till invandrarföräldrar (16 700). Norskfödda till somaliska föräldrar utgjorde den näst största gruppen (12 800). Personer födda i Norge med två norskfödda föräldrar och fyra utlandsfödda farföräldrar räknas inte heller som personer med invandrarbakgrund i Norge.

Mer än vart femte barn som föddes i Danmark under 2016 är inte danskt — samtidigt som allt färre danskar föder barn. Under kortare än 10 års tid har antalet icke-danska barn i Danmark ökat drastiskt. År 2007 var 13,5 procent av alla födda barn i Danmark icke-danskar. 2016 låg samma siffra på 21,6 procent. Inte nog med att främlingar föder allt fler barn, danska föräldrar skaffar också allt färre barn. Under 2007 så föddes det 55 400 danska barn, medan samma siffra var 48 300 förra året. Detta är en minskning med 7 000 födda barn, rapporterar Kristeligt Dagblad.

Enligt statistik från 2014 från Englands statistiska centralbyrå Office of National Statistics toppade Oliver listan på vanligaste pojknamnet bland nyfödda år 2014 i England och Wales, men inkluderas flera olika stavningar av Mohammed blir detta namn det vanligaste pojknamnet bland nyfödda.

Gällande Tyskland visar nya siffror från 2017 att en majoritet av befolkningen i den tyska staden Frankfurt inte längre är tyskar. Stadens befolkning består nu till största del av invandrare, skriver Daily Mail. Den största icke-tyska minoriteten är turkar. Statistik från bland annat OECD som sammanställts av Youtube-kanalen ”Black Pigeon Speaks” visar att med Angela Merkels invandringspolitik riskerar tyskar att redan 2020 bli i minoritet i den viktiga befolkningsgruppen män mellan 20-35 år. Mer än 1,6 miljoner ”flyktingar” beräknas ha kommit till Europa mellan 2014 och 2016, varav de flesta har bosatt sig i Tyskland. En ny rapport från 2017 avslöjade att runt 22,5% av Tysklands 82,4 miljoner invånare är av första eller andra generationens invandrare där minst en förälder föddes utan tyskt medborgarskap.

Omkring 50 000 turkar i Köln som demonstrerar till stöd för Turkiets president.

År 2004 beräknades det att 85% av Egentliga Frankrikes befolkning var vit eller av europeisk härkomst. 10% av befolkningen beräknades komma från Nordafrika, 3,5% var svarta och 1,5% av asiatisk härkomst. Av 802 000 födslar i Egentliga Frankrike år 2010 var 80,1% barn till två franska föräldrar, 13,3% hade en fransk förälder och 6,6% hade två icke-franska föräldrar. Samma år hade 27,3% av alla nyfödda barn i Egentliga Frankrike minst en utrikesfödd förälder, och 23,9% hade minst en förälder född utanför Europa (personer födda i Frankrikes utomeuropeiska områden räknas som inrikesfödda). Mellan 2006 och 2008 hade ca. 40% av alla nyfödda barn i Frankrike en utrikesfödd far- eller morförälder (varav 11% var födda i ett annat europeiskt land, 16% i Maghreb och 12% kom från andra delar av världen).

I Italien har antalet födslar per kvinna minskat från 2,7 1964 till att idag ligga på 1,5. År 2014 var barnafödandet på lägsta nivå sedan Italien grundades 1861. Officiellt består cirka 10% av Roms invånare av icke-italienare, men siffran stiger ständigt. En rapport som år 2017 framtogs av det italienska forskningsinstitutet visar att sedan år 2002 har antalet utlänningar bosatta i Italien tredubblats och främlingar utgör nu över 8% av befolkningen i Italien. Om nuvarande trender fortsätter kommer första och andra generationens invandrare överstiga 22 miljoner individer 2065, eller mer än 40% av Italiens totala befolkning.

I Wales var två tredjedelar av de nyfödda icke vita redan år 2005 och i London var vita i minoritet redan år 2012.

En ny studie visar att det år 2014 dog fler vita än vad som föddes i 17 amerikanska delstater. Den negativa trenden kommer sannolikt att fortsätta, givet en åldrade vit befolkning i USA. Vita barn kommer att vara en minoritet i USA om fyra år, meddelar den amerikanska folkbokföringsbyrån. Vita människor rent generellt kommer att vara i minoritet i USA innan år 2043.

Många människor har nog svårt att tro att det faktiskt pågår ett folkutbyte, men av statistiken att bedöma så verkar det som att rasfrämlingarnas andel av populationen i vita länder ökat kraftigt under det senaste decenniet – på grund av invandring och skillnader i födelsetal – och om utvecklingen tillåts fortsätta så är det oundvikligt att det för eller senare kommer att leda till folkmord på vita européer.

Planerna på vitt folkmord
Att det har funnits – och högst troligen finns – planer på att blanda bort vita européer – alltså folkmord – är för många helt okänt och otänkbart, men faktum är att det faktiskt är helt sant och att de även fått stöd av flera mäktiga och inflytelserika bankirer och politiker.

Den mest intressanta planen på folkmord av vita människor är Kalergiplanen som skrevs av sionisten och frimuraren greve Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, som tillsammans med juden Jean Monnet och krigsförbrytaren Winston Churchill brukar räknas till EU:s tre fäder. Hela idén med den paneuropeiska superstaten och nationernas upplösning finns i Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 och hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktischer Idealismus från 1925.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi och hans manifest för den paneuropeiska rörelsen.

Om folkmord skriver Kalergi bland annat:

Mannen i framtiden kommer att vara av blandras. De raser och klasser som finns idag kommer successivt att försvinna på grund av avskaffandet av rum, tid, och påverkan. Den eurasiska-negroida rasen i framtiden, liknar till utseendet de gamla egyptierna, kommer att ersätta mångfalden av folk och av individer.

På sidan 50 i Praktischer Idealismus skriver han följande:

Judarna skall inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras.

Så här väntas européer se ut i framtiden. En blandras som Kalergi kallar för den ”eurasiska-negroida rasen”.

Förra partiledaren för British National Party talar om Kalergiplanen och det pågående folkmordet på vita européer.

De planer som Kalergi förde fram uppfattades av många som vansinniga, men stöddes av världens rikaste judiska sionist-bankirer. Kalergi skriver i sin bok ”Korståg för ett Pan-Europa”: Självbiografi om en man och en rörelse (1943):

I början av 1924 fick vi ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild. En vän till honom, Max Warburg i Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjöd sig Warburg på stående fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren… Max Warburg, som var en av de mest distingerade och klokaste män jag någonsin kommit i kontakt med, hade till princip att finansiera dessa rörelser. Han förblev uppriktigt intresserad av Pan-Europa-rörelsen i hela sitt liv. Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch.

LÄS MER: Återta makten från globalisterna

De fyra män som Kalergi här nämner, Rothschild, Bernard Baruch och bröderna Warburg hade enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa. Både Rothschild och Warburg är mäktiga bankirer än idag, varav Rothschild är den mäktigaste.

Följande uttalades till Förenta staternas senat den 7 februari 1950 av James P. Warburg:

Vi skall ha en världsregering, oavsett om ni vill eller inte. Frågan är bara om Världsregeringen kommer att uppnås genom erövring, eller genom medgivande.

James P. Warburg var aktiv inom United World Federalists. Han var son till Paul M. Warburg (grundare till den amerikanska centralbanken Federal Reserve) och brorson till Felix Warburg (vars svärfar var den judisk-amerikanska bankiren Jacob Schiff), alla tillhörande Kuhn, Loeb & Co. som stöttade den ryska revolutionen med miljontals dollar genom Pauls bror Max Warburg, rådgivare till den tyska rikskanslern. (Källa: Sisson-dokumenten. Dokument 861.00/5339 i amerikanska UD:s arkiv.)

Churchill var för ett enat Europa och världsregering.

Även Jean Monnet var för att Europa skulle bli en superstat. Så här skrev han i ett brev den 30 april 1952:

Europas nationer ska ledas till en superstat utan att deras folk vet vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerat som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till en federation.

LÄS MER: Efter Brexit: Sex punkter för att förvandla EU till en superstat presenteras

Babylonien och romarriket är exempel på samhällen som gått under på grund av massinvandring av rasfrämlingar.

En annan plan på folkmord finns i boken Germany Must Perish, skriven av sionisten Theodore N. Kaufmann år 1941. I boken står det att tyskarna måste förintas med hjälp av systematiskt sterilisering, vilket var det mest praktiska tillvägagångssättet enligt Kaufmann. Tyskarna beskrivs i boken återkommande som bland annat virus. I boken finns en detaljerad plan på hur detta ska gå till, hur många som behöver steriliseras, hur ofta, vilka åldersgenerationer som ska underställas programmet samt en presentation av ett punktprogram. Programmets första åtgärder handlade om att de allierade måste avväpna tyskarna och sedan placera dem i olika zoner, vilket också skedde. Några utdrag ur boken:

Dagens krig är inte ett krig mot Adolf Hitler. Inte heller är det ett krig mot nazisterna. Det är ett krig mellan folkslag och folkslag; av civiliserade människor som strävar efter ljuset mot ociviliserade barbarer som omhuldar mörkret. Det är en kamp mellan den tyska nationen och mänskligheten. Tyskland måste vara beredd att betala det slutgiltiga straffet. Och det finns ett, och endast ett sådant slutgiltigt straff: Tyskland måste förgås för evigt! I verkligheten – inte i fantasin. Denna dynamiska bokrulle beskriver en omfattande plan för utrotning av den tyska nationen och dess totala avlägsnande från jorden, av alla hennes människor.

I en intervju med Canadian Jewish Chronicle den 26 september 1941 säger Kaufmann att tyskarna står i vägen för judarnas planer på ett världsligt ”paradis” under deras kontroll:

Jag anser att judarna har en mission i livet. De måste se till att världens nationer samlas i en stor federation.”Union Now” är början på detta. Sakta men säkert kommer världen att utvecklas till ett paradis. Vi kommer att ha evig fred. Och judarna kommer att göra mest för att åstadkomma denna konfederation, eftersom de har mest att vinna på den. Men hur kan du få fred om Tyskland existerar? Det enda sättet att uppnå evig fred är att göra bestraffningen av krig mer hemsk än själva kriget. Människan straffas för mord, eller hur? Nåväl, Tyskland startar alla verkligt stora krig. Låt oss sterilisera alla tyskar och krigen för världsherravälde kommer att ta slut!

Kaufmann skulle snart få följare. Ernest Hemingway, nobelpristagare i litteratur, kommunist, gift med en sionistisk judinna och möjlig jude själv, gav året därpå uttryck för samma idéer som Kaufmann. I sin antologi Men at War skriver Hemingway:

När detta krig är över borde Tyskland grundligt förstöras så att vi inte behöver slåss mot henne på hundra år, eller, om det görs på riktigt, någonsin igen. Detta kan troligtvis bara göras med hjälp av sterilisering. Denna handling kan åstadkommas med en operation något mer smärtsam än en vaccination och lika obligatorisk. Alla medlemmar av nazistpartiets organisationer bör underställa sig detta […] Det är inte klokt att förespråka sterilisering nu som en policy från regeringen eller de allierade då det endast kan skapa ökat motstånd. Så jag företräder inte det.  Jag motsätter mig det. Men det är det enda ultimata lösningen.

1944 gav en annan sionistjude, advokaten Louis Nizer, ut boken What To Do With Germany där författaren också beskriver en detaljerad plan som innefattar sterilisering av detta ”hot mot mänskligheten”. Nizer skriver bland annat:

De (tyskarna), och inte enbart deras ledare, är ansvariga för slakten […] De kan inte vara betrodda att bevara freden. Tysk suveränitet måste avskaffas. Landet måste helt och håller ockuperas av Förenta nationernas styrkor.

En plan som liknar Kaufmans utfärdades under krigsåren av en framstående amerikansk antropolog. I en artikel med rubriken Breed War Strain Out Of Germans i New Yorks dagstidning den 4 januari, 1943, la juden Ernest Hooton ut en ”utavlings” plan där syftet var att ”förstöra tysk nationalism och dess aggressiva ideologi, samtidigt som man behöll och bevarade önskvärda tyska biologiska och sociologiska förmågor.” (Se även: Benjamin Colby, Twas a Famous Victory, 1974, s. 131.).

Hooton, som var professor vid Harvards universitet, förespråkade att de allierade genetiskt skulle omvandla den tyska nationen genom att uppmuntra parning av tyska kvinnor med icke-tyska män, som skulle föras in i landet i stor utsträckning, och tyska män skulle med våld hållas utanför Tyskland tillsammans med icke-tyska kvinnor. ”Innefattningen av denna åtgärd”, skrev Dr. Hooton, ”inkluderar minskning av födelsetal av ’rena’ tyskar, neutralisering av tysk aggressivitet genom utavling och denationalisering av indoktrinerade individer.” Denna plan, uppskattade Hooton, skulle kräva minst 20 år för att genomföras. ”Under denna period”, fortsatte han, ”uppmuntra också invandring och bosättning i Tyskland av icke-tyska medborgare, framförallt män”.

Morgenthauplanen, uppkallad efter den amerikan-judiske finansministern Henry Morgenthau var ytterligare en plan för att i grunden pacificera det besegrade Tyskland efter andra världskriget. Morgenthaus plan som han presenterade den 2 september 1944 gick ut på att dela Tyskland i en nordtysk stat, en sydtysk stat och en internationell zon samt en total avindustrialisering och en omvandling av Tyskland till ett jordbruksland. Planen skulle vidare innebära att Tyskland avmilitariserades, gruvindustrin i Ruhrområdet skulle läggas ner (förstöras) och att Tyskland skulle förlora områdena Saarland med kringliggande regioner, övre Schlesien och Ostpreussen. Rhenlandet och Ruhrområdet skulle bli internationella zoner. Tyskar skulle även tvingas till tvångsarbete utanför Tyskland.

Winston Churchill var först motvillig till planen. Han ansåg att planen skulle bli en alltför stor ekonomisk belastning på Storbritannien om den genomfördes. Churchills rådgivare Frederick Lindemann, en tyskfödd jude, var dock en stor anhängare av Morgenthaus plan. Lindemann beskrevs som ”att hysa ett närmast patologiskt hat och ett medeltida hämndbegär mot det nationalsocialistiska Tyskland”. Frederick Lindemann övertalade snart Churchill att godkänna planen. Dokumentet som signerades hade överskriften: ”Det här programmet för att eliminera krigsindustrin i Rhur och Saar ser fram emot att förvandla Tyskland till ett huvudsakligen enkelt jordbrukssamhälle.” Vid Potsdamkonferensen, sommaren 1945, beslutade segrarmakterna slutligen hur Tyskland skulle avvecklas. Mycket av Morgenthaus ursprungliga plan kom här att förverkligas.

Segrarmakternas skoningslösa behandling av Tyskland beskrivs av James Bacque, i dennes andra bok Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950: Mer än nio miljoner tyskar dog som ett resultat av de allierades avsiktliga svält och fördrivningspolitik efter kriget – en fjärdedel av landet annekterades och omkring 15 miljoner människor fördrevs i den största etniska rensningen mänskligheten har upplevt. Över två miljoner av dessa, många kvinnor och barn, dog längs efter vägarna eller i koncentrationsläger i Polen och på andra platser. Västerländska regeringar förnekar fortfarande att dessa personer dog.

Om globalisterna fortfarande följer folkmordsagendan kan man bara spekulera i, men mycket tyder på att så är fallet. Nyligen har dessutom judiska forskare i Israel av någon anledning studerat spermamängden hos västerländska män och kunnat konstatera att antalet spermier per millimeter och det totala antalet spermier per utlösning kraftigt minskat mellan 1973 och 2011 hos västerländska män. Enligt den judiske professorn Aleksander Giwercman som arbetar med reproduktionsmedicin vid Lunds Universitet, har män med lågt spermaantal en ökad risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliska sjukdomar och diabetes. Med tanke på sionisternas agenda och deras enorma inflytande inom finans, politik, media, medicin och livsmedel, så kan man mycket väl anta att det är ett planerat folkmord som verkställs genom massinvandring, dålig familjepolitik och möjligen indirekt sterilisering.

Del 5 av dokumentären Europa – The Last Battle handlar om sionisternas planer på folkmord av vita européer.

/Snellman


  • Publicerad:
    2017-09-30 06:00