DJUR & NATUR Det finns knappt 60 stycken vitryggiga hackspettar i Sverige, men utvecklingen fortsätter att gå framåt.

Vitryggig hackspett är en rödlistad fågelart i Sverige. Enligt de inventeringar som har gjorts tror man att det kan finnas 60 individer kvar i Sverige.

Det lilla antalet utgör ändå en ökning jämfört med fjolårets 40 inräknade individer. Antalet häckande par har ökat från sju förra året till 11 par i år.

Åtgärder för att rädda arten

Naturskyddsföreningen driver Projekt vitryggig hackspett, där man bland annat föder upp fåglarna och placerar ut dem på lämpliga platser i naturen. Det har även flugits in fåglar från Finland för att hjälpa bestånden i Sverige.

Samtidigt arbetar man för att återställa vitryggens naturliga miljöer. Vitryggen trivs i sammanhängande och skyddade lövskogar med mycket död ved.

— Och projektet vore inte möjligt utan skogsgrupper och ideella som stödutfodrar, inventerar och restaurerar skog. De gör ett enormt arbete, men vi behöver fler engagerade, säger Paula Andersson från Projekt vitryggig hackspett, till Sveriges natur.

Målet för projektet är att populationen ska öka till över 250 individer, vilket man anser utgöra en livskraftig population. Det är en lång bit kvar till målet, men det går sakta framåt för den vitryggiga hackspetten.

— Vill vi ha kvar vitryggen i Sverige krävs ett betydligt mer omfattande arbete för att skydda och återskapa vitryggens livsmiljö. Det handlar om skogar med lövträd och mycket död ved, en skogstyp som nästan försvunnit i Sverige till följd av det moderna skogsbruket med kalhuggning som främsta metod, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Hjälper andra arter samtidigt

Samtidigt som den vitryggiga hackspetten får bättre levnadsförhållanden, hjälper man också många andra arter. Vitryggen tros kunna hjälpa omkring 200 andra hotade arter när den formar sin miljö omkring sig.

— Projektet handlar inte bara om att rädda en art – det är en del i ett större arbete för att på sikt rädda den biologiska mångfalden. Vitryggen är en värdemätare för biologisk mångfald i våra skogar. När vitryggens livsmiljö försvinner finns det en risk att många andra hotade och rödlistade arter också gör det, säger Lexén.